Szkoła Letnia CEW 2018

W dniach od 15 do 22 lipca br. Centrum Europy Wschodniej UMCS zorganizowało Szkołę Letnią, uczestnikami której byli studenci Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fed’kowycza (Ukraina) przebywający w Lublinie pod opieką doc. dr. Władysława Strutyńskiego. Program Szkoły Letniej obejmował 30 godzin i dotyczył m.in. wiedzy o języku, kulturze, tradycjach, historii, państwa, społeczeństwa.

W ramach zajęć z języka polskiego (15 godzin) uczestnicy kursu pogłębiali wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego z użyciem słownictwa związanego z kierunkami, na których studiują (politologia i stosunki międzynarodowe), ćwiczyli umiejętność czytania ze zrozumieniem, pisania, wyrażania myśli w języku polskim, konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczących problematyki politologicznej oraz parafrazowania wypowiedzi. Uczestnicy pracowali również z polskimi tekstami literackimi w formie czytania oraz interpretacji i przekładu. W ramach zajęć przeprowadzone zostały ćwiczenia z zakresu fonetyki i artykulacji głosek oraz semantyki.

W ramach bloku zajęć „Historia Polski – Państwo – Społeczeństwo - Kultura” podczas zajęć poświęconych problematyce państwa i społeczeństwa (5 godzin) uczestnicy kursu zapoznali się z problematyką transformacji ustrojowej w Polsce, podziałami społecznymi w latach 1989-2016, wynikami oraz analizą wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, różnicami religijnymi i kulturowymi, problematyką mniejszości w Polsce, rozwojem gospodarczym, jak również różnicami ekonomicznymi występującymi na poziomie wojewódzkim i makroregionalnym. Ponadto na zajęciach uczestnicy zapoznali się z problematyką transformacji ustrojowej w Polsce w aspektach politycznym, społecznym i ekonomicznym. 

Część zajęć kursowych poświęconych kulturze Polski odbywała się od 17 do 20 lipca 2018 roku. We wtorek 17 lipca uczestnicy Szkoły Letniej wraz z opiekunami i wykładowcami Łukaszem Jędrzejskim i Szczepanem Czarneckim uczestniczyli w wycieczce studyjnej do Muzeum  na Zamku Lubelskim. W trakcie zwiedzania poznali historię zamku w Lublinie, mieli okazję obejrzeć  freski znajdujące się w Kaplicy Świętej Trójcy. Po zwiedzeniu kaplicy udali się do galerii malarstwa polskiego. W trakcie zwiedzania poznali historię obrazu autorstwa Jana Matejki pod tytułem Unia Lubelska. Ostatnim punktem zwiedzania Zamku była wizyta na wystawie prywatnej kolekcji przekazanej przez Panią Dziekan Wydziału Politologii UMCS Prof. zw. dr hab. Iwonę Hofman  oraz jej zmarłego męża Ireneusza Leszka Hofmana. Studenci w trakcie zwiedzania wystawy mogli zobaczyć dwanaście obrazów mistrzów malarstwa polskiego (między innymi: Stanisława Wyspiańskiego, Henryka Siemiradzkiego, Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego). Uczestnicy szkoły zapoznali się również z kolekcją 12. francuskich zegarów przekazanych w darze muzeum przez małżeństwo Hofmanów.

 W środę 18 lipca w trakcie zajęć studenci zapoznali się z twórczością najznamienitszych polskich malarzy Jana Matejki i Józefa Brandta. Łukasz Jędrzejski przybliżył życiorysy obu malarzy. Następnie uczestnicy szkoły wraz z prowadzącym analizowali najważniejsze dzieła artystów odnoszące się do historii Polski (Bitwę pod Grunwaldem, Hołd Pruski, Bitwę pod Wiedniem.) W czwartek 19 lipca uczestnicy szkoły zapoznali się z twórczością Henryka Sienkiewicza.  Analizie została poddana Trylogia. W końcowej części zajęć Studenci wraz ze swoimi opiekunami i prowadzącym zajęcia odczytali na głos fragment prologu Ogniem i Mieczem. W ostatnim dniu zajęć studenci zapoznali się z twórczością Jerzego Hoffmana. Prowadzący zajęcia przybliżył życiorys reżysera, opowiedział o okolicznościach powstawania ekranizacji Trylogii, przywołał ciekawostki z planów filmowych. Na koniec uczestnicy zajęć analizowali wybrane fragmenty filmów Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski.

Uczestnicy Szkoły Letniej zwiedzali również Lublin, m.in. wzięli oni udział w spacerze edukacyjnym mającym na celu przedstawienie najcenniejszych zabytków miasta Lublina. W trakcie spaceru uczestnicy zapoznali się również z miejscami upamiętniającymi postacie oraz wydarzenia związane z kulturą i historią Ukrainy (Pomnik poświęcony pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie, Rondo im. Piotra Mohyły oraz skwer Tarasa Szewczenki).

Zajęcia w ramach Szkoły Letniej prowadzone były przez doktorantów Wydziału Politologii UMCS – Szczepana Czarneckiego, Adrianę Rybak i Łukasza Jędrzejskiego.