Regulamin CEW

Regulamin Centrum Europy Wschodniej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

§1

 1. Centrum Europy Wschodniej, zwane dalej „Centrum”, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną działalności podstawowej.
 2. Siedzibą Centrum jest miasto Lublin.

§2

Centrum realizuje podstawowe zadania poprzez działalność:

 1. naukową w zakresie:
  a) badań przyrodniczych w odniesieniu do Europy Wschodniej,
  b) badań historycznych, kulturoznawczych i socjologicznych Europy Wschodniej,
  c) badań problematyki edukacyjnej, lingwistycznej i psychospołecznej w Europie Wschodniej,
  d) badań stosunków politycznych i gospodarczych Polski z państwami Europy Wschodniej,
  e) badań stosunków miedzynarodowych i procesów transgranicznych w Europie Wschodniej,
  f) badań stosunków Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych z panstwami Europy Wschodniej:
 2. dydaktyczną w postaci:
  a) kursów i szkoleń na temat polityki, gospodarki, historii, kultury, jezyków i przyrody Europy Wschodniej,
  b) letnich szkół dla obywateli państw Europy Wschodniej oraz zainteresowanych zdobywaniem wiedzy o tym regionie,
  c) wymiany międzynarodowej studentów, pracownikow naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych;
 3. wydawniczą w postaci:
  a) publikacji opracowan naukowych i popularnonaukowych oraz materiałów źródłowych i dydaktycznych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych na temat Europy Wschodniej,
  b) publikacji czasopism naukowych we współpracy z osrodkami krajowymi i zagranicznymi;
 4. organizacyjną w postaci:
  a) wspierania stiudiów prowadzonych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie poznawania Europy Wschodniej,
  b) organizacji  kształcnia obywateli państw Europy Wschodniej na wszystkich stopniach nauczania na Uniwersyteie Marii Curie-Skłodowskiej,
  c) organizacji konferencji, sympozjów, wykładów oraz innych międzynarodowych przedsięwzięć naukowych na temat Europy Wschodniej,
  d) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i artystycznej zorientowanej na upowszechnienie wiedzy o Europie Wschodniej.

§3

 1. Organami Centrum są Rada Naukowa i Dyrektor Centrum.
 2. W skład Centrum wchodzą:
  1) Biuro ds. Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej;
  2) Studium Języków i Kultury Europy Wschodniej;
  3) Biblioteka Centrum Europy Wschodniej.
 3. Personel Centrum stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracyjni i pracownicy inżynieryjno-techniczni.

§4

 1. Radę Naukową powołuje Rektor na czas swojej kadencji.
 2. Rada Naukowa składa się z:
  1) Prorektora UMCS odpowiedzialnego za funkcjonowanie Centrum;
  2) Dyrektora Centrum;
  3) Przedstawicieli wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zainteresowanych działalnością Centrum  Europy Wschodniej UMCS;
 3. Przewodniczącym Rady Naukowej jest Prorektor UMCS odpowiedzialny za funkcjonowanie Centrum.
 4. Przedstawicieli wydziałów w Radzie Naukowej desygnują dziekani.
 5. Rada Naukowa sprawuje nadzór merytoryczny nad Centrum i jest organem doradczo-opiniodawczym, w szczególności analizuje kierunki i program działania Centrum oraz wyraża opinię w tych sprawach.
 6. Przewodniczący co najmniej dwa razy w roku zwołuje posiedzenie Rady Naukowej oraz przewodniczy jej obradom.
 7. Uchwały Rady Naukowej podejmowane są zwykłą większością głosów.

§5

 1. Dyrektora Centrum powołuje Rektor na okres 4 lat, po zasięgnięciu opinii Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 2. Zakres obowiązków i kompetencji Dyrektora Centrum ustala Rektor.
 3. Zakres czynności pracowników Centrum ustala Dyrektor.

§6

 1. Centrum przyznaje za działalność naukow, organizacyjną i społeczną na rzecz Europy Wschodniej Medal Centrum Europy Wschodniej im. Św. Cyryla i Metodego.
 2. Medal Centrum Europy Wschodniej przyznaje Kapituła po zasięgnieciu opinii Rady Naukowej.
 3. W skład Kapituły wchodzą Rektor, Przewodniczacy Rady Naukowej oraz Dyrektor Centrum.