Studia podyplomowe

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

Kierownik studiów: dr Anna Butcher

Czas trwania: 2 semestry, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 310 godzin.

Studia przeznaczone są głównie dla absolwentów kierunków filologicznych oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają kwalifikacje nauczycielskie. Słuchaczami studiów mogą być także cudzoziemcy z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1. 

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych.

Absolwenci uzyskają potwierdzone świadectwem kwalifikacje, obejmujące umiejętność układania programu nauczania, doboru materiałów dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1-C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce i jej kulturze z kształceniem językowym. Ukończenie tego typu studiów jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych.  Według nowej Ustawy o języku polskim jest też podstawowym warunkiem do ubiegania się o licencję egzaminatora państwowego na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. 

Wykaz przedmiotów prowadzonych w ramach studiów:

 1. Praktyczna gramatyka języka polskiego
 2. Kultura języka i normy zachowań językowych
 3. Język i kultura polska w świecie
 4. Nauczanie cudzoziemców wymowy polskiej 
 5. Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej
 6. Nauczanie cudzoziemców historii i literatury polskiej 
 7. Wybrane zagadnienia przekładu
 8. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 9. Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców
 10. Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego jako obcego 
 11. Metodyka nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży
 12. Praktyki

Kolejna edycja studiów rozpocznie się w październiku 2019 r.

Zasady przyjęcia: na podstawie złożenia kompletu dokumentów, według kolejności zgłoszeń. Obowiązkowa rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - www.podyplomowe.umcs.pl 

Termin składania dokumentów: od 1 kwietnia do 30 WRZEŚNIA 2019 r.

Wymagane dokumenty: wydrukowany i podpisany formularz kandydata z systemu IRK, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), dwie fotografie, potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 150 zł na konto UMCS.

Nr konta: 66 1030 1999 2405 0470 0015 0201

Opłata za semestr: 1.600 zł, istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Opłata za całość studiów: 3200 zł. Oferujemy 10 % zniżki dla kandydatów, którzy przedstawią Kartę Absolwenta UMCS. 

Szczegółowe informacje: Ewelina Mitkowska-Musiatewicz, CJKP, ul. Weteranów 18, pok. nr 8, tel. 81 537 28 76, w godzinach 8.00 -15.00, polonia@poczta.umcs.lublin.pl