Studia podyplomowe

Dwusemestralne podyplomowe studia doskonalące w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

Trwa rejestracja na podyplomowe studia doskonalące w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Studia będą prowadzone online od marca do grudnia 2024 roku.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I lub II stopnia (tj. posiadających tytuł zawodowy licencjata lub magistra) w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Studia kierowane są szczególnie do nauczycieli, ale także do wszystkich Polaków i cudzoziemców (posiadających udokumentowaną znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie C1), którzy nauczają/planują nauczać cudzoziemców, a także dzieci Polaków powracających z zagranicy  na różnorodnych kursach, lektoratach.

* Kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż filologia polska lub neofilologia, muszą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej ich podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego (osobiście lub online).

 • liczba godzin dydaktycznych: 230
  • w tym praktyki: 20
  • liczba semestrów: 2 (zgodnie ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Czas trwania studiów: marzec – grudzień 2024
  • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (7-8 zjazdów w semestrze)
  • zajęcia są prowadzone  w formie zdalnej (wirtualny kampus)

Absolwenci studiów uzyskują kompetencje przydatne do: pracy w charakterze nauczyciela/lektora języka polskiego jako obcego, nauczyciela przedmiotów nauczanych w języku polskim w kraju i za granicą, oraz animatora kultury w środowiskach polonijnych. Absolwenci zostaną również przygotowani do pracy z uczniami – cudzoziemcami  oraz dziećmi reemigrantów w szkołach w Polsce. Ponadto mogą też być członkami komisji egzaminacyjnych, uprawnionych do organizowania państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego koordynowanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Uzyskane kompetencje obejmują umiejętność projektowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod i technik kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1 – C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce, jej kulturze, literaturze z kształceniem językowym. Program przewiduje także pogłębienie wiedzy z zakresu komunikacji interkulturowej oraz pedagogicznych i psychologicznych uwarunkowań nauczania języka polskiego jako obcego. Integralną częścią oferty studiów są praktyki pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego (w formie stacjonarnej lub zdalnej, w zależności od możliwości).

Kierownik studiów podyplomowych:  dr hab. Agata Małyska, prof. UMCS,

e-mail: agata.malyska@mail.umcs.pl

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 • Komunikacja interkulturowa w procesie glottodydaktycznym
 • Praktyczna nauka języka polskiego z elementami kultury języka
 • Psychologiczne podstawy nauczania języka polskiego jako obcego
 • Pedagogiczne podstawy nauczania języka polskiego jako obcego
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • Metodyka nauczania języka i kultury dzieci i młodzieży
 • Literatura i kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców
 • Praktyki

Termin rekrutacji: do 29 lutego 2024.

Zasady przyjęć: kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji https://irk.umcs.pl/pl/offer/POD/programme/POD_JPO_SP/?from=field:POD_JPO_SP

oraz złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz  jego tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu, o ile jest wymagany;
 3. dla cudzoziemców udokumentowana znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie C1.

Opłata za studia:

-       I semestr: 1700 zł

-       II semestr: 1700 zł

-       Całkowity koszt studiów: 3.400 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-       I semestr: 1.530 zł

-       II semestr: 1.530 zł

-       Całkowity koszt studiów: 3.060 zł

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: do 29 lutego 2024 r., CJKP UMCS, pokój nr 8, ul. Weteranów 18, Lublin.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać:

 Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS,

ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin

polonia@umcs.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:  marzec 2024 r.

Informacji udziela:

 mgr Ewelina Mitkowska-Musiatewicz, telefon: 81 537 28 76, e-mail: polonia@umcs.pl

Serdecznie zapraszamy! 

Załączniki