Studia podyplomowe

Podyplomowe studia w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

Rekrutacja: od 2 stycznia do 15 LUTEGO 2023 r. 

Termin rozpoczęcia zajęć: LUTY 2023 r.

Kierownik studiów: dr hab. Agata Małyska, prof. UMCS

Czas trwania: 3 semestry (zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli - Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela p. 1.11), zajęcia odbywają się co dwa-trzy tygodnie w soboty i niedziele (6-7  zjazdów w czasie jednego semestru).

Zajęcia są prowadzone w formie stacjonarnej z możliwością przejścia na nauczanie zdalne w przypadku zaostrzenia sytuacji epidemicznej.

Program studiów obejmuje 380 godzin (w tym 90 godzin praktyk). Istnieje możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyk. 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich kierunków filologicznych oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają kwalifikacje nauczycielskie. Słuchaczami studiów mogą być także cudzoziemcy z odpowiednią znajomością języka polskiego (co najmniej na poziomie B2).

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych.

Absolwenci uzyskają potwierdzone świadectwem kwalifikacje, obejmujące umiejętność projektowania zajęć dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1 – C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce, jej kulturze, literaturze i historii z kształceniem językowym. Absolwenci zostaną również przygotowani do pracy z uczniami – cudzoziemcami  oraz dziećmi reemigrantów w szkołach w Polsce. Ukończenie studiów tego typu jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych. Według nowej ustawy o języku polskim jest też podstawowym warunkiem do ubiegania się o licencję egzaminatora państwowego na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Zachęcamy do obejrzenia materiałów promocyjnych przygotowanych przez naszą absolwentkę i wykładowcę panią dr Aleksandrę Dziak:

https://view.genial.ly/639ccb98aca26e0011173134/interactive-content-3-semestralne-studia-podyplomowe-w-zakresie-nauczania-jezyka-polskiego

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 • Praktyczna gramatyka języka polskiego
 • Kultura języka i normy zachowań językowych
 • Język polski w świecie (szkolnictwo polskie za granicą, prowadzenie lektoratu na uczelni zagranicznej)
 • Nauczanie fonetyki
 • Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej
 • Literatura w nauczaniu cudzoziemców
 • Metodyka nauczania cudzoziemców historii Polski
 •  Przekład w nauczaniu języka polskiego jako obcego (miejsce przekładu w nauczaniu, problemy dwujęzyczności)
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (kształcenie sprawności językowych, nauczanie elementów języka, metody nauczania na poszczególnych poziomach zaawansowania)
 • Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców (nauczanie zdalne)
 • Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Metodyka nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży (praca z dzieckiem obcojęzycznym w szkole polskiej)
 • System certyfikacji języka polskiego jako obcego
 • Praktyki

Zasady przyjęć: kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. Obowiązkowa rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji na stronie https://rekrutacja.umcs.pl/studia-podyplomowe/

 (proszę wybrać Zarejestruj się, założyć konto i zapisać się na kierunek).

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu Obsługi Rekrutacji, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz  jego tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje;
 3. dokument poświadczający posiadanie uprawnień pedagogicznych (o ile nie wynika to z dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Opłata za semestr: 1600 zł.

Opłata za całość studiów: 4800 zł.

Oferujemy 10 % zniżki dla kandydatów, którzy przedstawią Kartę Absolwenta UMCS. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

Szczegółowe informacje: Ewelina Mitkowska-Musiatewicz, CJKP, ul. Weteranów 18, pok. nr 8, tel. 81 537 28 76, w godzinach 8.00 -15.00, polonia@umcs.pl