Regulamin

Regulamin egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

  1. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS organizuje państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego (zwane dalej: egzaminami) na podstawie uprawnień nadawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. Egzaminy koordynowane są przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (zwaną dalej: PKdsPZJPjO).
  3. Egzaminy są przeprowadzane w terminach określonych w harmonogramie sesji egzaminacyjnej, ustalanej przez PKdsPZJPjO, na podstawie zestawów egzaminacyjnych dostarczanych przez ww. Komisję. Terminy sesji egzaminacyjnych odbywających się w danym roku kalendarzowym podawane są na stronie www.certyfikatpolski.pl
  4. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.
  5. Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony internetowej CJKP) oraz opłacenie egzaminu za wybrany poziom w wyznaczonym terminie. Koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja UOR.
  6. Kandydaci ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w formularzu. Dane te są podstawą do wystawienia certyfikatu po zdanym egzaminie.
  7. Po zarejestrowaniu się na egzamin w CJKP UMCS i dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany miejsca egzaminu na inny ośrodek.
  8. Egzaminy są organizowane w danej sesji egzaminacyjnej pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów. Jeśli kandydatów jest mniej, ostateczną decyzję o przeprowadzeniu egzaminu podejmuje kierownik ośrodka oraz dyrektor CJKP.
  9. W przypadku odwołania egzaminu przez CJKP UMCS kandydaci otrzymują zwrot wpłaconej kwoty na wskazane konto.
  10. Po zarejestrowaniu się na egzamin i wniesieniu opłaty nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.

11. Kandydaci, wymagający dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do swoich specjalnych potrzeb zdrowotnych, mają obowiązek zaznaczenia ich w formularzu zgłoszeniowym w rubryce „Uwagi (szczególne wymagania)”. Zgłaszane wymagania muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi. Skan zaświadczenia lekarskiego należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym. (por. zakładka na stronie CJKP UMCS Certyfikacja. Osoby o specjalnych potrzebach).

12.  Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Struktura egzaminu przedstawiona jest na stronie internetowej CJKP UMCS w zakładce: Certyfikacja. Struktura państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

13. Warunkiem zdania egzaminu jest:

a)     na poziomach biegłości dostosowanych do potrzeb osób dorosłych:

- A1 i A2 – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z części pisemnej i 50 % punktów z części ustnej egzaminu,

- B1 – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z każdego modułu części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu,

- B2, C1, C2 – uzyskanie co najmniej 60 % punktów z każdego modułu części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu,

b) na wszystkich poziomach biegłości językowej w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z części pisemnej i 50 % punktów z części ustnej egzaminu.

14. CJKP UMCS informuje zdających drogą mailową o wynikach egzaminu po uprzednim przekazaniu wyników do PKdsPZJPjO.

15. Zdający mają prawo wglądu do kopii swojej pracy egzaminacyjnej (w siedzibie CJKP w umówionym terminie) po złożeniu wniosku do CJKP UMCS w terminie 21 dni od daty wysłania informacji o wynikach egzaminu. 

16. Zdający mają prawo złożyć wniosek do PKdsPZJPjO o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu w terminie 21 dni od daty otrzymania informacji o wynikach egzaminu, po wniesieniu ustalonej opłaty.

17. Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez PKdsPZJPjO, po uiszczeniu wymaganej opłaty  na konto CJKP UMCS w wyznaczonym terminie. Certyfikaty wysyłane są pocztą tradycyjną pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym.  Istnieje także możliwość osobistego odbioru dokumentu w siedzibie CJKP.

18. Certyfikat jest państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego na zdanym poziomie.

19. Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, mają prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tego faktu w poniższych przypadkach:

a)     co najmniej 33 dni przed rozpoczęciem egzaminu - CJKP UMCS zwraca 100% opłaty za egzamin,

b)    w terminie 21-32 dni przed rozpoczęciem egzaminu - CJKP UMCS zwraca 60%  opłaty za egzamin.

20. CJKPUMCS nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

21. Regulamin państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego organizowanych w CJKP UMCS zgodny jest z treścią znowelizowanej Ustawy o języku polskim z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego.