Regulamin

Regulamin egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

 1. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS organizuje państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego (zwane dalej: egzaminami) na podstawie uprawnień nadawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Egzaminy koordynowane są przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (zwaną dalej: PKdsPZJPjO).
 3. Egzaminy są przeprowadzane w terminach określonych w harmonogramie sesji egzaminacyjnej, ustalanej przez PKdsPZJPjO, na podstawie zestawów egzaminacyjnych dostarczanych przez ww. Komisję. Terminy sesji egzaminacyjnych odbywających się w danym roku kalendarzowym podawane są na stronie www.certyfikatpolski.pl
 4. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.
 5. Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony internetowej CJKP) oraz opłacenie egzaminu za wybrany poziom w wyznaczonym terminie. Koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja UOR.
 6. Kandydaci ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w formularzu. Dane te są podstawą do wystawienia certyfikatu po zdanym egzaminie.
 7. Po zarejestrowaniu się na egzamin w CJKP UMCS i dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany miejsca egzaminu na inny ośrodek.
 8. Egzaminy są organizowane w danej sesji egzaminacyjnej pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów. Jeśli kandydatów jest mniej, ostateczną decyzję o przeprowadzeniu egzaminu podejmuje kierownik ośrodka oraz dyrektor CJKP.
 9. W przypadku odwołania egzaminu przez CJKP UMCS kandydaci otrzymują zwrot wpłaconej kwoty na wskazane konto.
 10.  Po zarejestrowaniu się na egzamin nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.
 11.  Kandydaci, wymagający dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do swoich specjalnych potrzeb zdrowotnych, mają obowiązek zaznaczenia ich w formularzu zgłoszeniowym w rubryce „Uwagi (szczególne wymagania)”. Zgłaszane wymagania muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi. Skan zaświadczenia lekarskiego należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym. (por. zakładka na stronie CJKP UMCS Certyfikacja. Osoby o specjalnych potrzebach).
 12.  Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Struktura egzaminu przedstawiona jest na stronie internetowej CJKP UMCS w zakładce: Certyfikacja. Struktura państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.
 13.  Warunkiem zdania egzaminu jest:

a)     na poziomach biegłości dostosowanych do potrzeb osób dorosłych:

- A1 i A2 – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z części pisemnej i 50 % punktów z części ustnej egzaminu,

- B1 – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z każdego modułu części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu,

- B2, C1, C2 – uzyskanie co najmniej 60 % punktów z każdego modułu części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu,

b) na wszystkich poziomach biegłości językowej w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z części pisemnej i 50 % punktów z części ustnej egzaminu.

14. CJKP UMCS informuje zdających drogą mailową o wynikach egzaminu po uprzednim przekazaniu wyników do PKdsPZJPjO.

15. Zdający mają prawo wglądu do kopii swojej pracy egzaminacyjnej (w siedzibie CJKP w umówionym terminie) po złożeniu wniosku do CJKP UMCS w terminie 21 dni od daty wysłania informacji o wynikach egzaminu. 

16. Zdający mają prawo złożyć wniosek do PKdsPZJPjO o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu w terminie 21 dni od daty otrzymania informacji o wynikach egzaminu, po wniesieniu ustalonej opłaty.

17. Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez PKdsPZJPjO, po uiszczeniu wymaganej opłaty  na konto CJKP UMCS w wyznaczonym terminie. Certyfikaty wysyłane są pocztą tradycyjną pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym.  Istnieje także możliwość osobistego odbioru dokumentu w siedzibie CJKP.

18. Certyfikat jest państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego na zdanym poziomie.

19. Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, mają prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tego faktu w terminie do 33 dni przed rozpoczęciem egzaminu - CJKP UMCS zwraca 50% opłaty za egzamin.

20. CJKPUMCS nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 33 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

21. Regulamin państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego organizowanych w CJKP UMCS zgodny jest z treścią znowelizowanej Ustawy o języku polskim z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego.