Formularz rejestracji na egzamin

Aby zgłosić swój udział w egzaminie, należy wypełnić poniższy formularz.

Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego (23-24.11.2019)

Egzamin odbędzie się 23-24 listopada 2019 r.

A2 - poziom wstępny
B1 - poziom progowy
B2 - poziom średni ogólny
C1 - poziom efektywnej biegłości użytkowej
C2 - poziom zaawansowany
Nie
Tak - data i miejsce poprzedniego egzaminu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. (pole obowiązkowe)


Posiadam wiedzę, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego. Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym. (pole obowiązkowe)


Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. (pole obowiązkowe)


Jestem świadomy/a, że:

  • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego.
  • w celu organizacji egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
  • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)