Dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, profesor uczelni

Dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

Dr hab. Agata Małyska, profesor uczelni dydaktyczny

Zastępca Dyrektora 

Nauczyciele akademiccy

Lp. Imię i nazwisko   Stanowisko Adres e-mail 
1. dr Anna Butcher adiunkt dydaktyczny  anna.butcher@mail.umcs.pl
2. mgr Róża Ciesielska-Musameh wykładowca  roza.ciesielska-musameh@mail.umcs.pl
3. mgr Anna Chrupczalska-Laskowska lektor  anna.chrupczalska-laskowska@mail.umcs.pl
4. dr Aleksandra Dziak wykładowca  aleksandra.dziak@mail.umcs.pl
5. dr hab. Anna Dunin-Dudkowska profesor uczelni  anna.dunin-dudkowska@mail.umcs.pl
6. mgr Kazimiera Guziuk-Świca wykładowca  kazimiera.guziuk-swica@mail.umcs.pl
7. mgr Wiktorija Hudy lektor wiktorija.hudy@mail.umcs.pl
8. mgr Wiesława Jarosz-Skrzydeł wykładowca

wieslawa.jarosz-skrzydel@mail.umcs.pl

9. mgr Kamila Kwiatkowska wykładowca kamila.kwiatkowska@mail.umcs.pl
10. dr hab. Bartłomiej Maliszewski adiunkt dydaktyczny bartlomiej.maliszewski@mail.umcs.pl
11. dr hab. Agata Małyska  profesor uczelni dydaktyczny agata.malyska@mail.umcs.pl
12. dr Grażyna Przechodzka  profesor uczelni dydaktyczny grazyna.przechodzka@mail.umcs.pl  
13. dr Magdalena Rumińska  adiunkt dydaktyczny  magdalena.ruminska@mail.umcs.pl
14. dr Anna Trębska-Kerntopf adiunkt dydaktyczny anna.trebska-kerntopf@mail.umcs.pl
15. dr Agnieszka Trześniewska-Nowak wykładowca agnieszka.trzesniewska-nowak@mail.umcs.pl 

 

Pracownicy administracji

Lp.  Imię i nazwisko  Stanowisko  Adres e-mail
1. mgr Agnieszka Bartkiewicz  st. specjalista  agnieszka.bartkiewicz@mail.umcs.pl
2. mgr Ewelina Mitkowska-Musiatewicz st. specjalista ewelina.mitkowska-musiatewicz@mail.umcs.pl
3. mgr Ewa Sawicka specjalista  ewa.sawicka@mail.umcs.pl
4. mgr Teresa Mołdoch  st. specjalista, kierownik obiektu  teresa.moldoch@mail.umcs.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Lp. Imię i nazwisko  Stanowisko Adres e-mail
1. Marek Mazurek st. referent  marek.mazurek@mail.umcs.pl

 

Pracownicy Biblioteki CJKP

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Adres email
1. mgr Katarzyna Dołżycka  kustosz  katarzyna.dolzycka@mail.umcs.pl
2. mgr Monika Henkiel starszy bibliotekarz   monika.henkiel@mail.umcs.pl

 

Biogramy wykładowców

Dr Anna Butcher

Związana z UMCS od ponad 40 lat, najpierw jako studentka filologii polskiej (studia ukończone z wyróżnieniem w 1980 roku), a następnie lektor w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, starszy asystent w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, wreszcie od grudnia 1995 starszy wykładowca w  Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców. Od 1992 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa współczesnego. Ekspert w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. W roku akademickim 1996/1997 prowadziła lektorat języka polskiego  w Lock Haven University (USA). Od 1997 roku  członek Stowarzyszenia Bristol Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego, a od 2005 roku członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, egzaminator – członek komisji na egzaminach certyfikatowych w Polsce, USA i w Niemczech. Od 2016 posiada uprawnienia przewodniczącego komisji i uczestniczy w egzaminach certyfikatowych w Polsce (Warszawa, Opole, Lublin) i za granicą (Chicago). Przewodnicząca i członek komisji na egzaminach wstępnych na studia w Polsce (Ukraina, Białoruś, Czechy). Autorka testów do egzaminów na studia w Polsce, a także podręczników do nauczania języka i kultury polskiej oraz zbiorów przykładowych testów certyfikatowych. Posiada uzyskany w 2003 roku certyfikat Cambridge Proficiency z języka angielskiego na poziomie C2. Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, prowadzący warsztaty dla nauczycieli języka polskiego za granicą m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Białorusi oraz Rosji. Nauczyciel akademicki prowadzący swoje zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Specjalista w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, kultury polskiej, gramatyki współczesnego języka polskiego, kultury języka i realioznawstwa. Od 2007 do 2013 roku kierownik kursu Praktyki Językowe organizowanego w ramach Lata Polonijnego. Od 2007 roku kierownik Podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (Lublin, Nowy Jork, Chicago).

Mgr Róża Ciesielska-Musameh  

Polonistka, która zdobytą na studiach wiedzą dzieli się z młodym ludźmi podczas lektoratów, warsztatów i zajęć dydaktycznych. Wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Specjalista z zakresu historii literatury polskiej, a także powszechnej. Autor podręczników do nauczania cudzoziemców historii literatury polskiej oraz publikacji on-line takich jak: poradnik metodyczny w zakresie literatury w nauczaniu cudzoziemców i antologii poezji dla cudzoziemców. Na studiach podyplomowych prowadziprzedmioty specjalistyczne, a w tym literaturę w nauczaniu cudzoziemców i techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego. Lektor w ramach projektu Lato Polonijne. Uczy języka polskiego we Lwowie. Zachęca studentów do dodatkowej działalności przygotowując z nimi przedstawienia takie jak: musicale i jasełka wigilijne. Odznaczona  Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Mgr Anna Chrupczalska-Laskowska 

Magister filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i redaktorsko-medialną, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Podyplomowych studiów w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, nauczyciel i lektor języka polskiego jako obcego.

W latach 2010-2017 r. nauczyciel języka polskiego na poziomach A1-C1 w Centrum      Języka i Kultury Polskiej UMCS oraz lektor języka polskiego na poziomie A1-B2 podczas Letniej Szkoły Języka Polskiego UMCS, na Praktykach Językowych CJKP UMCS oraz w Letnim Studium Folklorystycznym Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie. Od 2015 r. prowadzi zajęcia ze studentami Programu Erasmus na poziomie A1-A2.

Od 2020 r. lektor języka polskiego na poziomie A1-B2 w Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS oraz prowadząca zajęcia kulturalno-historyczne z cyklu: „Wiedza o Polsce i jej kulturze” – wycieczki online po Lublinie i jego okolicach (Nałęczów, Zamość, Kozłówka, Roztocze), wykłady dotyczące historii kraju (Dzień Niepodległości, Święto Narodowe Trzeciego Maja) oraz polskiej tradycji i obrzędów świątecznych (zwyczaje bożonarodzeniowe, tradycje i symbole wielkanocne, andrzejki).

Autorka kilkunastu artykułów w czasopismach naukowych oraz uczestniczka licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, szkoleń komputerowych z zakresu zdalnego nauczania (Teams Microsoft, ekursy.umcs) oraz webinariów poświęconych glottodydaktyce, pracy online i narzędziom internetowym przydatnym podczas nauki zdalnej („Praca z nagraniami video w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1 i A2” – dr Małgorzata Małolepsza, „Wejdź na wyższy poziom, czyli jak zaplanować kurs po zakończeniu poziomu A1" – dr Agnieszka Jasińska,  "Wspieranie autonomii uczącego się na poziomie A1 w nauczaniu JPJO" cz.2 i cz.1 – dr Małgorzata Małolepsza, „Jak atrakcyjnie przekazywać wiedzę o języku” – prof. Jolanta Tambor).

 Dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, profesor uczelni

Z wykształcenia anglistka, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, prof. UMCS, Dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1992 r. tłumacz przysięgły języka angielskiego. Członek Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, zastępcą prezesa Stowarzyszenia Bristol Polskich Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego i Kultury Polskiej i członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Od 2000 r. do chwili obecnej kierownik Letnich Kursów Języka i Kultury Polskiej (wcześniej Letnia Szkoła).

W latach 2004-2013 koordynator intensywnych kursów EILC dla programu Erasmus (obecnie koordynuje w CJKP zajęcia dla programu Erasmus+). W latach 2013-2016 kierownik studiów podyplomowych w zakresie translatoryki. Bierze udział w pracach komisji NAWA na egzaminach na Wschodzie, kwalifikujących stypendystów Rządu  RP na studia w Polsce. W latach 2013-2017 członek zespołu tworzącego nowy kierunek studiów Glottodydaktyka polonistyczna na UMCS i współautor jego programu; prowadziła też tam zajęcia ze studentami. W latach 2006-2016 członek ZAZIE, członek podzespołu Czytanie i sekcji przygotowującej nowe egzaminy na poziomie C1,, autorka wielu zadań certyfikatowych, wielokrotnie brała udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych na egzaminach certyfikatowych z jpjo w kraju i za granicą, w tym dwukrotnie jako sekretarz Komisji. Współautor egzaminu Seal of Biliteracy z języka polskiego w Chicago.

Od 1980 r. prowadzi zajęcia z języka polskiego i języka angielskiego dla cudzoziemców, języka specjalistycznego dla tłumaczy, metodyki nauczania jpjo, historii kultury polskiej, wstępu do glottodydaktyki, prowadzi warsztat pracy lektora jpjo, wybrane zagadnienia przekładu w glottodydaktyce, zajęcia dotyczące specyfiki nauczania języka polskiego anglofonów na studiach I stopnia, wprowadzenie do glottodydaktyki, system certyfikacji języka polskiego jako obcego, wykłady ogólnouniwersyteckie.

Autor i kierownik wielu grantów krajowych i 6 zagranicznych, organizatorka 3 konferencji naukowych, redaktor 2 pozycji wydawniczych, autorka 4 książek i ponad 50 artykułów naukowych z zakresu genologii, glottodydaktyki i translatoryki.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół translatoryki, glottodydaktyki, tekstologii i genologii, głównie w odniesieniu do gatunków administracyjnych i prawnych. Zajmuje się tłumaczeniami, zarówno teoretycznie, prowadząc warsztaty tłumaczeniowe i wykłady z dziedziny teorii przekładu. jak  i praktycznie, wykonując zawód tłumacza języka angielskiego.

Dr Aleksandra Dziak

Ukończyła filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od 2010 r. doktor nauk humanistycznych. Jej zainteresowania badawcze związane są z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w procesie kształcenia. Do 2019 r. realizowała je w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL. Ukończyła Podyplomowe studia z informatyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL. Prowadziła,  między innymi, zajęcia takie jak: Technologia Informacyjna, Multimedia w edukacji polonistycznej, Humanistyka cyfrowa czy Metodologia użycia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym. Jest autorką książki pt. „Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji” oraz organizatorką cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych „e-polonistyka”. Jest absolwentką Podyplomowych studiów w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Obecnie pracuje jako lektor języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Prowadzi lektorat języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania językowego w czasie kursów miesięcznych i rocznych, a także podczas Letnich Kursów NAWA. Jest egzaminatorem podczas egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego i autorką zadań na poziomie C1. Prowadzi również warsztaty dla nauczycieli polonijnych w zakresie tradycyjnych i zdalnych metod nauczania języka polskiego, historii i kultury.

 Mgr Kazimiera Guziuk-Świca

Filolog polski, wykładowca zatrudniony w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Członek Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego Bristol, a od 2012 członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Brała udział w opracowaniu testów kwalifikacyjnych oraz programów nauczania dla MSWiA.Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego na różnego rodzaju kursach, a także studiach podyplomowych. Prowadziła warsztaty dla lektorów języka polskiego pracujących na uniwersytetach w Rosji, Białorusi i Ukrainie. Od dwóch lat prowadzi zajęcia dla kandydatów na studia w Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym UMCS we Lwowie. Uczestnik w licznych konferencjach o tematyce glottodydaktycznej, a także autor podręczników języka polskiego dla cudzoziemców.

Mgr Wiktorija Hudy

Tytuł magistra filologii polskiej uzyskała na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku. W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego na UMCS. Od 2017 r. jest doktorantką w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS pracuje na stanowisku lektora. W 2018 r. pełniła funkcję opiekuna kursu na „Stażu metodyczno-certyfikatowym dla polonijnych i zagranicznych nauczycieli JPJO” (2018 r.).   W 2019 r. była opiekunem kursu na „Letnich kursach języka i kultury polskiej”.

Od 2019 r. posiada uprawnienia do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnych na państwowych egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (lista MNiSW). Była członkiem certyfikatowych państwowych komisji egzaminacyjnych z języka polskiego jako obcego zarówno na szczeblu krajowym, jak i zagranicznym.

Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granica. Jest autorką licznych publikacji naukowych. 

Mgr Wiesława Jarosz-Skrzydeł

Tytuł magistra na kierunku filologia rosyjska, a 5 lat później na kierunku filologia polska uzyskała na Wydziale Humanistycznym UMCS. Z kolei w 2010 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie dziennikarstwa sportowego na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie, a 4 lata później na tym samym Wydziale stacjonarne studia doktoranckie. Bogate wykształcenie pozwala jej dzielić się zdobytą wiedzą ze studentami o różnych oczekiwaniach. Najpierw lektor, a obecnie wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie prowadzi lektorat języka polskiego na rocznych kursach przygotowawczych na studia wyższe w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem języka ekonomicznego i języka biznesu. W latach 2001-2004 prowadziła lektorat języka polskiego w Mińsku na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym i Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych oraz z grupami młodzieży i dorosłych w Społecznej Szkole Polonijnej w Domu Polskim. Pracowała również na  kursach dla doktorantów Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Ponadto uczy języka polskiego na kursach wakacyjnych w ramach Lata Polonijnego. Od 2007 roku członek Polskiego Towarzystwa NeofilologicznegoUczestniczka konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, autorka artykułów o tematyce glottodydaktycznej. Specjalistka w zakresie kształcenia sprawności językowej i komunikacyjnej, gramatyki konfrontatywnej języka polskiego i rosyjskiego oraz translacji. Członek zespołu tworzącego e-learnigowy kurs języka polskiego w projekcie „Lubelski Uniwersytet Inspiracji”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na 2017 rok. Absolwentka Podyplomowych Studiów Nauczania Języka Polskiego jako Obcego (UMCS, 2018). Od 2019 r. posiada uprawnienia do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnych na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (lista MNiSW). Bierze udział w egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w charakterze egzaminatora. W tymże roku nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 

Mgr Kamila Kwiatkowska

Z wykształcenia i w życiu zawodowym glottodydaktyczka, lektorka, logopedka, redaktorka, współautorka podręczników, z zamiłowania slawistka, podróżniczka i pasjonatka dobrej kuchni.

Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i redaktorsko-medialną UMCS, a także podyplomowych studiów w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (UMCS), logopedii (UMCS) oraz nauczania „wiedzy o kulturze” i animacji kultury (UW). Ukończyła kurs redakcji merytorycznej i kurs dla redaktora prowadzącego książkowych publikacji naukowych organizowane przez Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. 

Związana z CJKP UMCS od 2009 roku, na stanowisku wykładowcy zatrudniona od roku 2017. W latach 2013-2017 wykładowczyni na Mołdawskim Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie w Zakładzie Tłumaczeń i Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Języków Obcych i Literatury, a od roku 2021 lektorka języka polskiego w Katedrze Języka Polskiego i Literatury na Uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja).  

Posiada doświadczenie w pracy z cudzoziemcami ze zróżnicowanych przestrzeni językowo-kulturowych na wszystkich poziomach zaawansowania. W CJKP UMCS prowadzi zajęcia na rocznych kursach przygotowujących do podjęcia studiów w Polsce, kursach dla studentów programu Erasmus, studentów ścieżek anglojęzycznych oraz słuchaczy Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej. W latach 2018-2019 prowadziła zajęcia z języka polskiego dla kandydatów na studia w Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym UMCS we Lwowie.  

Jest współautorką i redaktorką serii sześciu podręczników do nauczania języka polskiego pt. „Język polski bez granic” (2018-2022) oraz zeszytu ćwiczeń dla dzieci z Ameryki Południowej „Biało-Czerwoni, gramy razem!”. W roku 2017 brała udział w tworzeniu internetowego kursu języka polskiego dla cudzoziemców mieszkających w Lublinie. Zdobyła i zrealizowała kilka grantów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, finansowanych z MNiSW oraz MSZ.   

Od roku 2016 posiada uprawnienia przewodniczącej komisji egzaminacyjnej na państwowych egzaminach certyfikatowym z języka polskiego jako obcego (lista MNiSW). Bierze aktywny udział w egzaminach organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą (Rosja, Białoruś). Jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz autorką zadań egzaminacyjnych.

Prowadzi szkolenia dla polskich i zagranicznych nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz gościnne wykłady online dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczących się języka polskiego za granicą.

Bierze udział w wymianie kadry akademickiej w ramach programu Erasmus (Uniwersytet Stambulski), uczestniczy w konferencjach o tematyce glottodydaktycznej i jest autorką artykułów z tej dziedziny. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zjawiska interkomprehensji, możliwości wykorzystania w nauczaniu cudzoziemców teorii i praktyki wypracowanej na gruncie logopedii, a także zagadnień polityki językowej w krajach i regionach wielokulturowych. Od roku 2014 należy do Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

 Dr  hab. Bartłomiej Maliszewski

 Od 2002 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS (od 2011 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta). Prowadzi zajęcia z lektoratu języka polskiego ze studentami CJKP na rocznych kursach przygotowawczych do podjęcia studiów w Polsce, a także na kursach wakacyjnych w ramach Lata Polonijnego. Pilot wycieczek od 15 lat. Ukończył kurs metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Posiada certyfikat znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1. Prowadził konwersatorium z warsztatu pracy polonisty oraz kultury języka polskiego dla studentów 3-letnich stacjonarnych studiów licencjackich filologii polskiej dla cudzoziemców. Prowadził również warsztaty dla autorów zadań egzaminacyjnych z języka polskiego jako obcego, szkolenia dla osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego jako obcego. Posiada międzynarodowe doświadczenie. W latach 2007 - 2010 roku lektor języka polskiego na Wydziale Filologicznym Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa. W latach 2008 - 2010 nauczyciel w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Moskwie.  W latach 2015-2016 prowadził zajęcia dla kandydatów na studia w Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym UMCS we Lwowie. Współpracował ze Szkołą Językową Inozemna Mova, e-learningowo nauczając języka polskiego osoby z Ukrainy. Od 2003 roku członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a także członek komisji  przeprowadzających egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego.  Uczestnik wielu konferencji. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 Dr hab. Agata Małyska, profesor uczelni dydaktyczny 

Filolog polski o stopniu naukowym doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo uzyskanym w 2013 roku. Zatrudniona w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS od 1998 roku, w chwili obecnej na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, a także zastępcy dyrektora. Egzaminator podczas egzaminów organizowanych i koordynowanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie dla kandydatów ze Wschodu na studia w Polsce m.in. z Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Rosji. Posiada wieloletnie doświadczenie nauczyciela akademickiego zarówno w nauczaniu studentów obcojęzycznych języka polskiego, jak i w przygotowywaniu studentów lub słuchaczy do pełnienia roli nauczyciela języka polskiego jako obcego. Od 1998 r. prowadzi zajęcia lektoratowe na wszystkich stopniach zaawansowania językowego na różnych typach kursów organizowanych przez CJKP. Uczy również studentów na studiach licencjackich, a także podyplomowych. Od 9 lat prowadzi także zajęcia na Podyplomowych studiach kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (Lublin, Nowy Jork, Chicago), których celem jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego. Wielokrotnie prowadziła szkolenia i kierowała warsztatami językowo-kulturowymi i metodycznymi dla nauczycieli i działaczy polonijnych w ramach kursów Lata Polonijnego. Członek zespołu, który utworzył nowy kierunek studiów Glottodydaktyka polonistyczna na UMCS i współautor jego programu. Kierownik ośrodka egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Dr Grażyna Przechodzka, profesor uczelni dydaktyczny

Tytuł magistra filologii rosyjskiej uzyskała na Ukrainie na Państwowym Uniwersytecie w Symferopolu na Krymie. Posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego i glottodydaktyki polonistycznej. Ukończyła Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1980 r. pracownik UMCS. W latach 1980-1991 lektor w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.  Od 1991 związana z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie uczy na stanowisku profesora dydaktycznego. Aktywny działacz wielu organizacji związanych z nauczaniem języka polskiego jako obcego. Członek Stowarzyszenia "BRISTOL" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, gdzie w latach 2004-2008 była członkiem Zarządu. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia. W latach 2005-2016 była koordynatorem prac Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Obecnie koordynator prac Zespołu Badającego Poprawność Oceny Prac Egzaminacyjnych przy Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Członek wielu państwowych egzaminacyjnych komisji certyfikatowych z języka polskiego jako obcego zarówno na szczeblu krajowym, jak i zagranicznym. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji przewodniczącej tych komisji. Była również członkiem zagranicznych (Łotwa, Litwa, Białoruś), ministerialnych komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy wstępne dla kandydatów na studia do Polski. Współautorka testów egzaminacyjnych z języka polskiego jako obcego.Specjalista w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Na zlecenie MEN w latach 1999-2012 prowadziła wykłady i warsztaty na kursach dla kandydatów na nauczycieli języka polskiego jako obcego do szkół na terenach dawnego ZSRR, organizowanych przez Centralny Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli w Warszawie, a następnie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. W latach 1999-2014 była kierownikiem Kursów Dokształcających dla Kandydatów na Lektorów Języka  Polskiego do Zagranicznych Ośrodków Akademickich. Prowadziła również zajęcia na tych kursach. Przygotowywała merytorycznie i prowadziła  szkolenia w zakresie wprowadzania standardów europejskich do nauczania języka polskiego jako obcego oraz testowania jego znajomości z uwzględnieniem polskiego systemu certyfikacji. Na zlecenie PKds.PZJPjO przygotowuje i prowadzi szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów państwowych komisji egzaminacyjnych. Autorka oraz weryfikator zadań testowych. Od 2007 r. prowadzi zajęcia z  metodyki nauczania na  studiach podyplomowych. Autorka licznych publikacji poświęconych nauczaniu języka polskiego jako obcego (także w ujęciu kontrastywnym) i systemowi polskiej certyfikacji.

Dr Magdalena Rumińska

Ukończyła filologię polską na UMCS w Lublinie. Od 2007 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS pracuje na stanowisku adiunkta dydaktycznego. Prowadzi zajęcia z historii literatury polskiej oraz lektorat języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania językowego w czasie kursów miesięcznych i rocznych z grupami językowymi, o profilu polonistycznym, historycznym i ekonomicznym, a także ze stypendystami Programu Kirklanda oraz w czasie kursów wakacyjnych. Od 2016 r. opiekun kursu „Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych (język polski, historia, kultura Polski)”, organizowanego w ramach Lata Polonijnego przez CJKP UMCS. 

Doświadczenie glottodydaktyczne zdobywała w różnych ośrodkach zagranicznych. Pracowała jako lektor języka polskiego na uniwersytecie w Bari (Włochy),  lektor języka polskiego i lektor języka włoskiego w Istituto Superiore di Scienze Religiose – Giovanni Paolo II w Foggi (Włochy), mediator kulturowy w szkołach średnich w Foggi i Orta Nowa (Włochy). W latach 2008-2013 pracowała na stanowisku lektora języka polskiego – specjalisty w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej na uniwersytecie „Orientale” w Neapolu (Włochy). W 2017 r. prowadziła zajęcia z języka polskiego jako obcego dla kandydatów na studia w Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym UMCS we Lwowie (Ukraina). Posiada certyfikat znajomości języka włoskiego na poziomie C2.

Od 2017 r. posiada uprawnienia do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnych na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (lista MNiSW). Bierze udział w egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w ośrodkach krajowych i zagranicznych w charakterze egzaminatora. Jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz autorką zadań certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach C1 i C2.

Współautorka e-learnigowego kursu języka polskiego (poziom B1) w projekcie „Lubelski Uniwersytet Inspiracji”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na 2017 rok.

 Dr Anna Trębska-Kerntopf

Z wykształcenia polonistka, starszy wykładowca ze stopniem doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa polskiego, a także specjalista w zakresie glottodydaktyki polonistycznej oraz nauczania emisji głosu nauczycieli akademickich w CJKP UMCS. Posiada długoletnie doświadczenie glottodydaktyczne zarówno w kraju (na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), jak i za granicą (na Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu w Czechach). Prowadzi zajęcia ze słuchaczami różnych kierunków i specjalności. Między innymi dla doktorantów-słuchaczy Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz na 3-letnich stacjonarnych studiach licencjackich filologii polskiej dla cudzoziemców.  W CJKP UMCS uczy obcokrajowców na kursach rocznych, semestralnych i miesięcznych. Prowadzi lektorat języka polskiego jako obcego z grupami o profilu polonistycznym, historycznym i ekonomicznym na wszystkich poziomach zaawansowania językowego (od A1 do C2) oraz organizuje z udziałem obcokrajowców różne przedsięwzięcia kulturalne (spektakle teatralne, recytacje, jasełka).  Od 1998 jest członkiem  Stowarzyszenia „BRISTOL” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako obcego.  Od 2000 roku należy do Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W ramach prac  Zespołu między innymi współtworzy Standardy wymagań egzaminacyjnych na poszczególne poziomy biegłości językowej, Vademecum egzaminatora, układa testy i zadania egzaminacyjne z języka polskiego jako obcego Prowadziszkolenia dla kandydatów na egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego.  Od 2004 roku jest członkiem certyfikatowych państwowych komisji egzaminacyjnych z języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą W latach 2000-2004 na zlecenie MENiS opracowywuje testy kwalifikacyjne dla kandydatów (spoza Polski) na studia w Polsce.  W latach 2005-2011 wykłada na Kursie Dokształcającym dla Kandydatów na Lektorów do Zagranicznych Ośrodków Akademickich.  Od 2007 roku prowadzi wykłady i ćwiczenia z metodyki na Podyplomowych studiach kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Aktywny uczestnik konferencji naukowych w kraju i za granica. Autorka bardzo wielu artykułów naukowych.Współautorka certyfikatowego zbioru zadań testowych, podręcznika do nauczania cudzoziemców polskiego języka ekonomicznego oraz dwu podręczników dla obcokrajowców do nauczania historii literatury polskiej. Autorka monografii „Aforyzm w nauczaniu języka polskiego jako obcego”. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dr Agnieszka Trześniewska-Nowak

Doktor nauk humanistycznych, lektor języka polskiego w CJKP UMCS. Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę polską i żydowską od drugiej połowy XIX wieku, animal studies, ekokrytykę, fantastykę i współczesną kulturę popularną. Współredaktorka dwóch antologii z utworami dla dzieci: Antologia bajek, baśni, legend i opowiadań z zadaniami (wraz z Anną Dunin-Dudkowsą, Lublin 2020) oraz Antologii wierszy dla dzieci (Lublin 2020). Autorka monografii Miasteczko dwóch kultur. Obraz Kazimierza Dolnego w literaturze XX wieku (Lublin 2017). Współredaktorka tomu Bolesław Prus. Pomiędzy tekstami (2017) oraz Reaktywacje dziewiętnastowieczności (Lublin 2021). Współpomysłodawczymi i współredaktorka serii Zielona Historia Literatury, w ramach której ukazały się: Emancypacja zwierząt? (Lublin, 2015), Ekomodernizmy (Lublin, 2016), Między empatią a okrucieństwem (Gdańsk, 2017), (Nie)zapomniane zwierzęta (w druku). Autorka artykułów w tomach zbiorowych. Publikowała również w czasopismach m.in. „Świat Tekstów”, „Literacje”, „Podteksty”, „Amor Fati”. Autorka monografii Miasteczko dwóch kultur. Autorka wielu szkoleń i wykładów dla nauczycieli polonijnych i nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego np. „Aplikacje w nauczaniu języka polskiego”, „Przez literaturę do serca – literatura w nauczaniu dzieci”, „Nauczanie literatury”, „Piosenka jest dobra na wszystko – wykorzystanie piosenek w nauczaniu języka polskiego poza granicami kraju”.