Struktura egzaminu

STRUKTURA PAŃSTWOWEGO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

 Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego oraz wydawania stosownych certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania językowego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2016 r. (Dziennik Ustaw z dnia 30 marca 2016 r., poz. 405). Zgodnie z ww. rozporządzeniem struktura egzaminu przedstawia się następująco:

 1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna odbywa się w pierwszym dniu egzaminu, natomiast część ustną przeprowadza się w dniu następnym. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zdawania części ustnej w pierwszym dniu egzaminu. Zdający powinien zgłosić ten zamiar drogą mailową w terminie do 7 dni przed datą egzaminu i uzyskać zgodę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
 2. Egzamin przeprowadzany jest w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1, C2 oraz w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży na poziomach A1, A2, B1, B2.

GRUPA DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB DOROSŁYCH

 1. Część pisemna egzaminu:
  a) na poziomie A1 trwa nie dłużej niż 120 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych i umiejętności pisania;
  b) na poziomie A2 trwa nie dłużej niż 160 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych i umiejętności pisania;
  c) na poziomie B1 trwa nie dłużej niż 190 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej i umiejętności pisania;
  d) na poziomie B2 trwa nie dłużej niż 250 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej i umiejętności pisania;
  e) na poziomie C1 trwa nie dłużej niż 250 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej i umiejętności pisania;
  f) na poziomie C2 trwa nie dłużej niż 290 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej  i umiejętności pisania.
 2. Część ustna egzaminu polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej na podstawie wylosowanego zestawu:
  a) na poziomach A1 i A2 trwa nie dłużej niż 10 minut,
  b) na poziomach B1 i B2 trwa nie dłużej niż 15 minut,
  c) na poziomie C1 trwa nie dłużej niż 20 minut,
  d) na poziomie C2 trwa nie dłużej niż 30 minut.
 3. Warunkiem zdania egzaminu jest:
  a) na poziomach A1 i A2 – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z części pisemnej i 50 % punktów z części ustnej egzaminu,
  b) na poziomie B1 – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z każdego modułu części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu,
  c) na poziomach B2, C1, C2 – uzyskanie co najmniej 60 % punktów z każdego modułu części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu.

GRUPA DOSTOSOWANA DO POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Część pisemna egzaminu:
  a) na poziomie A1 trwa nie dłużej niż 120 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych i  umiejętności pisania;
  b) na poziomie A2 trwa nie dłużej niż 160 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych i umiejętności pisania;
  c) na poziomie B1 trwa nie dłużej niż 190 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych i umiejętności pisania;
  d) na poziomie B2 trwa nie dłużej niż 250 minut i składa się z modułów polegających na sprawdzeniu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej i umiejętności pisania.
 2. Część ustna egzaminu polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej na podstawie wylosowanego zestawu:
  a) na poziomach A1 i A2 trwa nie dłużej niż 10 minut,
  b) na poziomach B1 i B2 trwa nie dłużej niż 15 minut,
 3. Warunkiem zdania egzaminu na wszystkich poziomach biegłości językowej jest uzyskanie co najmniej 50 % punktów z części pisemnej i 50 % punktów z części ustnej egzaminu.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DLA OSÓB DOROSŁYCH

CJKP UMCS posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych  (na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Egzamin pisemny dla poszczególnych poziomów trwa odpowiednio:

 

A1

A2

B1

B2, C1

C2

rozumienie ze słuchu

20 min

25 min

25 min

 

30 min

30 min

rozumienie tekstów pisanych

30 min

45 min

45 min

 

60 min

90 min

poprawność gramatyczna

--------

---------

45 min

 

60 min

 

60 min

umiejętność pisania

40 min

45 min

75 min

 

90 min

90 min

RAZEM

90 min

115 min

190 min

240 min

270 min 

 
Po każdej części egzaminu pisemnego przewidziana jest około 10-15-minutowa przerwa.

Rozumienie ze słuchu

W tej części egzaminu zdający rozwiązują 4 – 5 ćwiczeń. Zdający wysłuchują nagrań jeden raz lub dwa razy. Podczas słuchania rozwiązują zadania: zaznaczają prawidłowe odpowiedzi lub uzupełniają luki w tekście albo odpowiadają na pytania. Zadania testują stopień zrozumienia słuchanego tekstu. Rola egzaminatora polega tylko na włączeniu płyty lub kasety na początku testu i jej wyłączeniu po zakończeniu nagrania. Podczas testu egzaminator nie udziela żadnych wskazówek, gdyż wszystkie niezbędne informacje wyjaśniające przebieg egzaminu i zasady postępowania znajdują się w nagraniu.

Rozumienie tekstów pisanych

W tej części egzaminu zdający powinni rozwiązać 4 – 5 ćwiczeń (6 na poziomie A2). Zadanie polega na uważnej lekturze tekstów (teksty jednozdaniowe, akapity, dłuższe teksty) i zaznaczeniu bądź udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania dotyczące każdego z nich. Zadania sprawdzają ogólne, selektywne i szczegółowe zrozumienie tekstów.

Poprawność gramatyczna

W tej części zdający wykonują na poziomach B1 – C2 8-10 zadań. Rozwiązanie zadań polega na rozpoznaniu i zaznaczeniu prawidłowej formy (zadanie wyboru) bądź utworzeniu i wpisaniu poprawnej formy gramatycznej. Celem tej części testu jest sprawdzenie umiejętności praktycznego użycia poprawnych form gramatycznych.

Wypowiedź pisemna

Zadaniem zdających jest wybranie jednego z dwóch lub trzech zestawów zadań (w zależności od poziomu) i napisanie tekstów zgodnie z poleceniami. Tematy nie wymagają wiedzy specjalistycznej. Celem tej części egzaminu jest sprawdzenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej.

Egzamin ustny odbywa się następnego dnia lub – w uzasadnionych przypadkach – pierwszego dnia po przerwie obiadowej pod warunkiem uzyskania zgody przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Czas trwania egzaminu ustnego na poszczególnych poziomach wynosi odpowiednio:

 

A1, A2

B1, B2

C1

C2

mówienie

10 min + przygotowanie

15 min + przygotowanie

 

20 min + przygotowanie

 

30 min + przygotowanie

 


Egzamin ustny

W tej części egzaminu zadaniem  zdającego jest sformułowanie  wypowiedzi ustnej w oparciu o różnorodne materiały – tekstowe i ikonograficzne. Zdający losują jeden z trzech zestawów, z których każdy składa się z dwóch lub trzech zadań. 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

CJKP UMCS posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (na poziomach: A1, A2, B1, B2).

Egzamin na poziomie B1 dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza biegłość w posługiwaniu się językiem polskim w odniesieniu do uniwersalnych wskaźników umiejętności, przyjętych dla poziomu B1 w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Warszawa 2003).

Egzamin adresowany do młodszych kandydatów różni się od egzaminu dla dorosłych tematyką tekstów oraz typem zadań i instrukcji, które zostały dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów w wieku szkolnym. Inna jest także liczba zadań tworzących niektóre moduły egzaminu oraz czas przeznaczony na ich rozwiązanie. Ponadto, w przypadku egzaminu dla dorosłych biegłość w zakresie rozumienia tekstów pisanych oraz poprawności gramatycznej jest sprawdzana w obrębie dwóch oddzielnych modułów. Natomiast test dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza te kompetencje w obrębie jednego, zintegrowanego modułu.

Warunkiem zdania egzaminu w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu. Natomiast warunkiem zdania egzaminu dla osób dorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz ustnej egzaminu (zob. Rozporządzenie MNiSW w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z dn. 26 lutego 2016 r.).

STRUKTURA EGZAMINU NA POZIOMIE B1 W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY

(w wieku 14-17 lat)  

CZĘŚĆ PISEMNA (3 MODUŁY)

CZAS TRWANIA

LICZBA ZADAŃ

LICZBA PUNKTÓW

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

30 min.

5

30

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Z ROZPOZNAWANIEM STRUKTUR GRAMATYCZNYCH

60 min.

7

40

PISANIE

60 min.

2

30

RAZEM:

150 min.

14

100

 

CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ)

CZAS TRWANIA

LICZBA ZADAŃ

LICZBA PUNKTÓW

MÓWIENIE

15 min.

2

40