Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS organizuje kursy przygotowujące do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

UWAGA! Proponujemy intensywny kurs przygotowawczy przed najbliższą sesją egzaminacyjną.  Dokładny termin zostanie ustalony po utworzeniu się grupy.

Kursy przygotowują do zdawania egzaminów na wszystkich oferowanych poziomach biegłości językowej: B1, B2, C1, C2.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę, od lat pracującą z cudzoziemcami w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, osoby współtworzące system państwowych egzaminów certyfikatowych, egzaminatorów oraz autorów zadań certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Program kursu 

20 godz.

A – ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

B – ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

C – POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA

D – PISANIE

E – MÓWIENIE

 

Zgłoszenia drogą telefoniczną: 81 537 28 76 lub mailową: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

Opłata za kurs: 400 zł.

Dla zainteresowanych osób możemy zorganizować KONSULTACJE językowe (dodatkowo płatne).

Kurs będzie się odbywał dla grupy minimum 8 osób, reprezentujących ten sam poziom biegłości językowej.

Godziny zajęć zostaną dostosowane do potrzeb zainteresowanych – od poniedziałku do piątku od godziny 16.00; możliwość nauki także w czasie weekendów.

NOWE PRZEPISY

Zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – art.324 ust.1 pkt 5 cudzoziemiec posiadający państwowy certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie przynajmniej C1 może być zwolniony z opłat związanych z kształceniem i powtarzaniem zajęć na studiach stacjonarnych w języku polskim, kształceniem na studiach w języku obcym (art. 79 ust.1 pkt 2,3 i 5). Zwolnienie możliwe jest także przy opłatach za studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i kształcenie w innych formach (art. 163 ust 2). Egzamin na poziomie C1 jest oferowany tylko dla grupy osób dorosłych. Zapewniamy możliwość podchodzenie do tego egzaminu osobom, które ukończyły 17 lat. Egzamin na poziomie C1 jest egzaminem wymagającym wysokich kompetencji językowych. Jest to tzw. poziom efektywnej biegłości użytkowej. Oprócz wiedzy językowej wymaga on także znajomości realiów życia społecznego,  umożliwiającej  formułowanie wypowiedzi na tematy bliższe osobom dorosłym.