Osoby o specjalnych potrzebach

Warunki i forma przeprowadzenia egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach

 1. Informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla zdających:
  a) niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie lekarskie o dysfunkcji,
  b) chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza,
  c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Rodzaj dostosowania warunków i formy egzaminu zależy od rodzaju dysfunkcji zdających. Mogą to być zdający:
  - słabo widzący,
  - słabo słyszący,
  - z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych,
  - z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie),
  - z chorobami przewlekłymi,
  - z dysgrafią i dysortografią.
 3. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego może polegać na:
  a) wydłużeniu czasu egzaminu pisemnego i/lub ustnego,
  b) korzystaniu w czasie egzaminu ze specjalistycznego sprzętu oraz urządzeń technicznych,
  c) dostosowaniu miejsca egzaminu do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności.
 4. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do jego potrzeb, powinien złożyć stosowny wniosek do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w wybranym ośrodku, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie komisji lekarskie o dysfunkcji.
 5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, po stwierdzeniu kompletności przedstawionych przez zdającego dokumentów, informuje sekretariat PKdsPZJPjO o konieczności dostosowania arkuszy egzaminacyjnych.
  Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
  ul. Ogrodowa 28/30
  00-896 Warszawa
 6. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdających.
Rodzaj dysfunkcji Sposoby dostosowania warunków i formy egzaminu
Egzamin pisemny Egzamin ustny
Zdający słabo słyszący
 • korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu
 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut
 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut
Zdający słabo widzący
 • dostosowanie testów egzaminacyjnych (czcionka Arial 16 pkt)
 • wydłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 10 minut
 • korzystanie z przyborów optycznych
 • odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy
 • w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów
 • dostosowanie zestawów egzaminacyjnych (odpowiednio powiększone ilustracje, czcionka Arial 16 pkt)
 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 5 minut
 • w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów
Zdający z niepełnosprawnością
ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych
 • dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego
 • dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego
Zdający z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie) -
 • uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego, w przypadku niemożności udzielenia płynnej odpowiedzi
 • wydłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 10 minut
Zdający z chorobami
przewlekłymi
 • dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki chorób
 • możliwość korzystania z leków
 • dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki chorób
 • możliwość korzystania z leków
Zdający z dysgrafią i
dysortografią
 • zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania wypowiedzi pisemnej
-