CENTRUM KSZTAŁCENIA I OBSŁUGI STUDIÓW

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Rektorat p. X, p. 1001
20-031 Lublin

Kontakt

Dyrektor Centrum:
tel. 081-537-58-44


Jednostkami organizacyjnymi Centrum są:


1) Biuro ds. Kształcenia:


 • Zespół ds. toku studiów - tel. 081-537-54-64

 • Zespół ds. rozliczeń dydaktycznych i planów studiów - tel. 081-537-51-23; 081-537-57-91

 • Zespół ds. studiów doktoranckich - tel. 081-537-52-88

2) Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego:


 • Zespół ds. studiów podyplomowych i innych form kształcenia - tel. 081-537-58-45

 • Zespół ds. projektów edukacyjnych - tel. 081-537-54-61

3) Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych:


 • Zespół ds. międzynarodowej mobilności i programu Erasmus - tel. 081-537-54-10

 • Zespół ds. obsługi studentów zagranicznych - tel. 081-537-29-26

4) Biuro Spraw Studenckich:


 • Zespół ds. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - tel. 081-533-27-42,081-533-86-27

 • Zespół ds. obsługi kół naukowych i organizacji studenckich - tel. 081-537-58-79

 • Zespół ds. domów studenckich - tel. 081-537-57-67 oraz tel. do administracji poszczególnych Domów Studenckich

 • Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych -tel. 081-537-58-90

5) Biuro ds. analiz jakości kształcenia - tel. 081-537-55-05


6) Biuro ds. zdalnego kształcenia - tel. 081-537-61-81

Opis

 • Zakres działań Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów (w szczególności):

1) nadzór i koordynowanie procesu kształcenia na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich i podyplomowych oraz kursach, w tym kontrola prawidłowości planów i programów studiów;

2) udzielanie, poza okresem rekrutacji, osobom zainteresowanym informacji o działalności dydaktycznej i ofercie edukacyjnej Uniwersytetu

3) merytoryczne nadzór nad wydawanymi materiałami informacyjno-promocyjnymi;

4) udzielanie jednostkom organizacyjnym merytorycznego wsparcia w zakresie prowadzonego przez nie kształcenia;

5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji toku studiów, w tym gospodarka drukami ścisłego zarachowania związanymi z obsługą toku studiów;

6) koordynowanie prac związanych z tworzeniem kierunków i specjalności w zakresie wszystkich rodzajów studiów;

7) prowadzenie centralnego albumu studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów;

8) organizacja wykładów ogólnouniwersyteckich;

9) prowadzenie spraw studentów cudzoziemców oraz organizacja procesu pozyskiwania studentów zagranicznych, a także koordynacja programów wymiany studenckiej;

10) czynności związane z kontrolą i nadzorem nad prawidłową realizacją planów studiów i obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich;

11) koordynowanie studiów podyplomowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu;

12) administracyjna obsługa funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;

13) koordynowanie działań związanych ze sprawami socjalno-bytowymi studentów i doktorantów oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

14) prowadzenie zadań związanych z planowaniem i obsługą funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;

15) obsługa uczelnianych komisji odwoławczych studentów i doktorantów;

16) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień dla studentów i doktorantów;

17) administracyjna obsługa spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów;

18) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem NNW i zdrowotnym studentów i doktorantów;

19) prowadzenie spraw związanych z bankowymi kredytami studenckimi;

20) prowadzenie rejestru działających w Uniwersytecie organizacji studenckich i kół naukowych oraz zapewnienie pomocy w ich funkcjonowaniu oraz tworzeniu;

21) realizowanie zadań związanych z obsługą domów studenckich, w tym ich prawidłową eksploatacją, organizacją remontów i konserwacji wyposażenia oraz prowadzenie komercyjnej działalności domów studenckich, w tym kwaterowań wakacyjnych;

22) realizowanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców domów studenckich i w miarę posiadanych miejsc pozostałych studentów i doktorantów Uniwersytetu;

23) udzielanie wsparcia technicznego i  wsparcia w zakresie metodyki zdalnego nauczania nauczycielom prowadzącym zajęcia na Wirtualnym Kampusie UMCS;

24) prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki nauczania na odległość i obsługi platformy zdalnego nauczania (MOODLE);

25) współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMCS w zakresie rozwijania formuły zdalnego nauczania na Uniwersytecie;

26) realizacja analiz w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji (metodyka zdalnego nauczania, platformy e-learningowe, techniki tworzenia kursów e-learningowych i multimedialnych);

27) prowadzenie analiz jakości kształcenia.

 

 

 

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne