CENTRUM KSZTAŁCENIA I OBSŁUGI STUDIÓW

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Rektorat p. X, p. 1001
20-031 Lublin

Kontakt

Dyrektor Centrum:
tel. 728-236-060; 081-537-58-44


Jednostkami organizacyjnymi Centrum są:


1) Biuro ds. Kształcenia:


  • Zespół ds. toku studiów i kształcenia doktorantów  - tel. 081-537-54-64; 081-537-52-88

  • Zespół ds. rozliczeń dydaktycznych i planów studiów - tel. 081-537-51-23; 081-537-57-91

2) Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego:


  • Zespół ds. studiów podyplomowych i innych form kształcenia - tel. 081-537-58-45

  • Zespół ds. projektów edukacyjnych - tel. 081-537-54-61

3) Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych:


  • Zespół ds. międzynarodowej mobilności edukacyjnej i programu Erasmus +- tel. 081-537-54-10

  • Zespół ds. obsługi studentów zagranicznych - tel. 081-537-29-26

4) Biuro Spraw Studenckich


  •  tel. 081-533-27-42, 081-533-86-27, tel. 081-537-58-79

5) Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego


  • Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami - tel. 081-537-58-90

  • Poradnia Psychologiczna

6) Biuro ds. analiz jakości kształcenia - tel. 081-537-55-05


6) Biuro ds. zdalnego kształcenia - tel. 081-537-61-81


 

Opis

  • Zakres działań Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów (w szczególności):

 1) nadzór i koordynowanie procesu kształcenia na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich/szkołach doktorskich i podyplomowych, kursach dokształcających, w tym kontrola prawidłowości planów i programów studiów/kształcenia;

2) nadzór i koordynowanie procesu opracowywania wewnętrznych aktów prawnych dotyczących rekrutacji na studia oraz do szkół doktorskich;

3) merytoryczny nadzór nad wydawanymi materiałami informacyjnopromocyjnymi w zakresie oferty edukacyjnej i obsługi procesu kształcenia;

4) opracowywanie regulaminów studiów, świadczeń dla studentów/doktorantów oraz innych wewnętrznych aktów prawnych dotyczących kształcenia i obsługi studiów;

5) udzielanie jednostkom organizacyjnym merytorycznego wsparcia w zakresie prowadzonego przez nie kształcenia;

6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji toku studiów/kształcenia, w tym gospodarka drukami ścisłego zarachowania związanymi z obsługą toku studiów/kształcenia;

7) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w tworzeniu/likwidacji kierunków i specjalności w zakresie wszystkich rodzajów studiów;

8) prowadzenie centralnego albumu studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów;

9) organizacja wykładów ogólnouniwersyteckich;

10) koordynacja i nadzór nad programem mobilności studentów/doktorantów MOST,

11) prowadzenie spraw studentów cudzoziemców oraz wsparcie procesu pozyskiwania studentów zagranicznych, a także koordynacja programów wymiany akademickiej o charakterze edukacyjnym/dydaktycznym, w tym w szczególności w ramach programu Erasmus+;

12) czynności związane z kontrolą i nadzorem nad prawidłową realizacją planów studiów i obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich;

13) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu tworzenie i rozwój studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających; jak również ich przekształcania lub likwidacji;

14) koordynowanie studiów i kursów prowadzonych przez jednostki Uniwersytetu tj. w szczególności: opracowywanie ogólnouczelnianych przepisów dotyczących realizacji procesu kształcenia; monitorowanie kształcenia na studiach i kursach; 15) administracyjna obsługa funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;

16) organizowanie i prowadzenie badań jakości kształcenia w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym przygotowywaniem wzorów ankiet, analiza i prezentacja uzyskanych wyników oraz opracowywaniem informacji promocyjnych dotyczących realizowanych badań;

17) administrowanie system obsługi praktyki zawodowych studentów UMCS we współpracy z Sekcją ds. Systemów Toku Studiów Lubman;

18) wspieranie wdrażania i utrzymywania systemu sylabusów i Archiwum Prac Dyplomowych we współpracy z Sekcją ds. Systemów Toku Studiów Lubman;

19) wpieranie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przygotowaniu dla PKA raportów samooceny oraz ich analiza;

20) wspieranie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przygotowaniu dokumentacji związanej z akredytacją krajową i międzynarodową w zakresie nieprzekazanym do kompetencji innych jednostek;

21) prowadzeniem działań promocyjnych w Uniwersytecie dotyczących idei podnoszenia jakości kształcenia i konieczności udziału w badaniach (m.in. we współpracy ze studentami i doktorantami);

22) wspieranie innych jednostek organizacyjnych w projektowaniu i realizowaniu prowadzonych przez nie badań, w szczególności ogólnouczelnianych badań mających wpływ na jakość kształcenia;

23) koordynowanie działań związanych ze sprawami socjalno-bytowymi studentów i doktorantów, w tym związanych z rozdziałem i przyznawaniem miejsc w domach studenckich Uniwersytetu studentom, doktorantom i uczestnikom kursów, oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

24) prowadzenie zadań związanych z planowaniem i obsługą funduszu świadczeń dla studentów i doktorantów oraz funduszu wsparcia dla osób niepełnosprawnych;

25) obsługa uczelnianych komisji odwoławczych studentów i doktorantów;

26) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień dla studentów i doktorantów;

27) administracyjna obsługa spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów;

28) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i doktorantów;

29) prowadzenie spraw związanych z bankowymi kredytami studenckimi;

30) prowadzenie rejestru działających w Uniwersytecie organizacji studenckich i kół naukowych oraz zapewnienie pomocy w ich funkcjonowaniu oraz tworzeniu;

31) realizacja zadań związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej;

32) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

33) zarządzanie/administrowanie platformą e-learningową Wirtualny Kampus UMCS we współpracy z Lubman;

34) udzielanie wsparcia technicznego i wsparcia w zakresie metodyki zdalnego nauczania nauczycielom prowadzącym zajęcia na Wirtualnym Kampusie UMCS;

35) prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki nauczania na odległość i obsługi platformy zdalnego nauczania (MOODLE);

36) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozwijania formuły zdalnego nauczania na Uniwersytecie;

37) realizację analiz w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji (metodyka zdalnego nauczania, platformy e-learningowe, techniki tworzenia kursów elearningowych i multimedialnych);

38) monitorowanie potrzeb oraz możliwości pozyskania źródeł finansowania i współfinansowania przedsięwzięć Uniwersytetu o charakterze edukacyjnym/dydaktycznym/zintegrowanym z funduszy zewnętrznych, w tym europejskich i innych bezzwrotnych środków pomocowych;

39) udział i koordynowanie procesu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty edukacyjne/dydaktyczne/zintegrowane np. w ramach programów ministerialnych, konkursów Narodowego Centrum Nadań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Komisji Europejskiej;

40) koordynacja prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów i innych przedsięwzięć obsługiwanych przez Centrum, w tym monitoring i sprawozdawczość, obsługa kontroli zewnętrznych, nadzór nad zachowaniem trwałości oraz zapewnienie promocji i informacji projektów zgodnie z zasadami dla poszczególnych programów;

41) obsługa administracyjna pozyskanych projektów/zleceń o charakterze edukacyjnym/dydaktycznym/zintegrowanym;

42) inicjowanie wszelkich szkoleń i działań informacyjnych w obszarze działalności Centrum;

43) przygotowywanie zbiorczych zestawień, planów, prognoz i analiz na potrzeby władz Uniwersytetu;

44) obsługa właściwej senackiej komisji ds. wychowania i dydaktyki oraz kolegiów dziedzinowych;

45) inicjowanie działań mających na celu likwidację barier dla osób z niepełnosprawnościami w tym: w komunikowaniu się, architektonicznych, transportowych oraz w dostępie do zasobów informacyjnych;

46) opiniowanie inwestycji budowalnych Uniwersytetu w zakresie przystosowania obiektów dla potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;

47) poradnictwo w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz udzielanie wsparcia w uzyskaniu dostępu do terapii;

48) organizowanie szkoleń, warsztatów, wydarzeń z zakresu problemów zdrowia psychicznego, ich zapobiegania i rozwiązywania;

49) organizowanie/współorganizowanie szkoleń, warsztatów oraz innych wydarzeń w zakresie wyrównywania szans w studiowaniu osób z niepełnosprawnościami.

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne