BIURO DS. KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego Rektorat UMCS X p. 1001, 1002, 1003


Zespół ds. projektów edukacyjnych


email: ksztalcenie.ustawiczne@mail.umcs.pl
tel. 81 537 54 61


Zespół ds. studiów podyplomowych


email: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl 
tel. 81 573 58 45


Kierownik Biura ds. Kształcenia Ustawicznego 
mgr Anna Rycek
tel. 81 537 54 92 
email: anna.rycek@mail.umcs.pl


 


 


 


 

Opis

Zadania Biura ds. Kształcenia Ustawicznego:  

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego wykonuje zadania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia edukacyjne, prowadzi nadzór nad wdrażaniem projektów edukacyjnych oraz realizacją studiów podyplomowych, kursów, szkoleń  oraz innych form kształcenia w UMCS.

Zadania Zespołu ds.  projektów edukacyjnych: 

Do obowiązków działającej w Uniwersytecie centralnej jednostki administracyjnej ds. projektów edukacyjnych należy w szczególności:   

 • Koordynowanie procesu planowania  organizacji pozyskiwania środków finansowych w ramach projektów współfinansowanych i finansowanych z bezzwrotnych środków europejskich  i innych środków pomocowych na realizację przedsięwzięć edukacyjnych podejmowanych na Uniwersytecie,
 • Monitorowanie potrzeb oraz możliwości pozyskania źródeł finasowania i współfinansowania przedsięwzięć edukacyjnych Uniwersytetu z funduszy europejskich i innych środków pomocowych,
 • Przygotowywanie dokumentacji konkursowej związanej z pozyskiwaniem środków unijnych i innych pomocowych do programów, w których uczelnie wyższe wymienione są jako beneficjenci,
 • Przygotowywanie dokumentacji i udzielanie informacji dotyczących możliwości pozyskania środków z funduszy zewnętrznych,
 • Udział w pozyskiwaniu środków na realizację projektów edukacyjnych finansowanych i współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków pomocowych,
 • Wspieranie procesu realizacji projektów edukacyjnych finansowanych i współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków pomocowych, w tym ewidencjonowane, monitoring, sprawozdawczość, rozliczenie, wsparcie techniczne oraz merytoryczne, 
 • Inicjowanie szkoleń i działań informacyjnych w obszarze działania Zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu pozyskiwania źródeł finansowania przedsięwzięć edukacyjnych Uniwersytetu.

Akty prawne i wzory dokumentów dotyczące projektów edukacyjnych

Zadania Zespołu ds.  studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia: 

Do obowiązków działającej w Uniwersytecie centralnej jednostki administracyjnej ds. studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz innych form kształcenia należy w szczególności:

 • inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu tworzenie i rozwój studiów oraz kursów; 
 • koordynowanie działań mających na celu przekształcenie i likwidację studiów i kursów;
 • koordynowanie studiów podyplomowych i kursów dokształcających prowadzonych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu tj. w szczególności:  
 1. opracowywanie ogólnouczelnianych przepisów dotyczących realizacji procesu kształcenia,
 2. pośredniczenie w sprawach wymagających decyzji Rektora wynikającej z niniejszej Uchwały,
 3. przygotowywanie korespondencji związanej z odwołaniami, skargami i zażaleniami kandydatów oraz słuchaczy i uczestników studiów i kursów dokształcających,
 4. prowadzenie Centralnego albumu słuchaczy studiów podyplomowych oraz Centralnego albumu kursów dokształcających,
 5. prowadzenie Centralnej księgi wydanych świadectw studiów podyplomowych oraz Centralnej księgi wydanych świadectw kursów dokształcających,
 6. zapewnianie druków kart słuchaczy i uczestnika oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz prowadzi ich rejestr,
 7. monitorowanie kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających, 
 8. opracowywanie sprawozdań i zestawień statystycznych dotyczących studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
 9. prowadzenie uczelnianej strony internetowej oraz popularyzowanie studiów podyplomowych i kursów dokształcających m.in. w ogólnopolskich informatorach, mediach itp.  
 • organizację szkoleń, warsztatów i innych form kształcenia w celu doskonalenia umiejętności, podniesienia aktywności pracowników.  
 • organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci w formie wykładów, warsztatów i wyjazdów naukowych, których celem jest przybliżenie dzieciom wielu dziedzin nauki i kultury, rozwijanie ich wrodzonej ciekawości oraz zainspirowanie ich do poznania i rozwijania własnych zainteresowań i talentów, 
 • prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do osób starszych, kóre odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.