Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego

Kierunek
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

W celu przyjęcia na studia konieczne jest zarejestrowanie się w Systemie Obsługi Studiów oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy. Należy go wydrukować z systemu i podpisać;
 2. odpis dyplomu albo kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia nauki na studiach podyplomowych, poświadczona przez uczelnię. Jeśli kandydat ukończył studia za granicą, powinien złożyć oryginał dyplomu a ponadto tłumaczenie na język polski poświad-czone przez upoważnioną do tego instytucję oraz dokument potwierdzający nostryfikowanie dyplomu bądź zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 2 250 zł

-        II semestr: 2 250 zł

Całkowity koszt studiów: 4 500 zł 

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 2 025 zł

-        II semestr: 2 025 zł

Całkowity koszt studiów: 4 050 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2 137,50 zł

-        II semestr: 2 137,50 zł

Całkowity koszt studiów: 4 275 zł

Nr konta do wpłat czesnego zostanie podany w późniejszym terminie. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

30 września 2023 r. – zakończenie rejestracji

Dokumenty należy przesłać do 3 października 2023 roku na adres:

Wydział Prawa i Administracji
Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Anna Opałczyńska, pok. 313

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2023 r. 
Zajęcia odbywać się będą w weekendy (soboty-niedziele), częściowo w siedzibie Uczelni, a częściowo zdalnie.

Informacji udziela:

Zespół ds. Studiów Podyplomowych 
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl
tel.: 81 537 58 45

dr Paweł Szczęśniak
Sekretarz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego UMCS
e-mail: pawel.szczesniak@mail.umcs.pl
tel. 721661974

Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego:

prof. dr hab. Antoni Hanusz
e-mail: antoni.hanusz@poczta.umcs.lublin.pl
strona osobowa: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,927,pl.html

Opis

Organizator:

Katedra Prawa Finansowego UMCS

Czas trwania studiów:

Studia dwusemestralne (14 zjazdów/ok. 7 w semestrze), zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele.

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra. 

Cel studiów:

Celem studiów jest podniesienie kompetencji i umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu prawa i postępowania podatkowego.

Program studiów:

Program obejmuje 185 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których realizowane są następujące przedmioty:

 • Ochrona interesu publicznego w stanowieniu i stosowaniu prawa podatkowego
 • Zasady techniki legislacyjnej aktów prawa podatkowego
 • Zasady odpowiedzialności podatkowej
 • Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Uznanie administracyjne w prawie podatkowym
 • Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego
 • Tworzenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • Powszechne opodatkowanie obrotu towarami i usługami na terytorium kraju
 • Opodatkowanie obrotu towarami i usługami między państwami Unii Europejskiej i państwami trzecimi
 • Uprawnienie do odliczenia podatku od wartości dodanej w orzecznictwie TSUE
 • Selektywne opodatkowanie obrotu towarami i usługami
 • Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby fizyczne
 • Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby prawne
 • Międzynarodowe oraz unijne prawo podatkowe w działalności gospodarczej
 • Środki przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu w międzynarodowym prawie podatkowym
 • Opodatkowanie przychodu i majątku
 • Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe
 • Tworzenie, transformacja oraz likwidacja spółek prawa handlowego
 • Skutki podatkowe tworzenia, transformacji oraz likwidacji spółek prawa handlowego
 • Zasady wyceny bilansowej i podatkowej w przedsiębiorstwie
 • Ceny transferowe i porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych
 • Rachunkowość przedsiębiorstw
 • Zasady ewidencji i dokumentacji operacji gospodarczych
 • Zasady postepowania podatkowego
 • Postępowanie dowodowe w postępowaniu podatkowym
 • Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawach podatkowych
 • Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające
 • Wszczęcie, prowadzenie i przerwanie postępowania podatkowego
 • Współpraca międzynarodowa w sprawach podatkowych
 • Czynności procesowe w postępowaniu podatkowym
 • Postępowanie podatkowe w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 • Akty kończące postępowanie podatkowe
 • Środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym
 • Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • Wpływ postępowania cywilnego na postępowanie podatkowe
 • Wpływ postępowania karnego i postępowania karnoskarbowego na postępowanie podatkowe
 • Egzekucja należności publicznoprawnych

Sylwetka absolwenta studiów:

Absolwenci studiów nabędą wiedzę w zakresie prawa i postępowania podatkowego. Poznają najważniejsze zagadnienia związane ze stanowieniem i stosowaniem przepisów prawa podatkowego. Będą dysponować wiadomościami w zakresie zasad stanowienia aktów z zakresu prawa podatkowego. Poznają zagadnienia o charakterze materialnoprawnym i formalnoprawnym związane z ustaleniem, wymiarem i poborem podatków, zarówno od strony treści, jak formy tych czynności.

Absolwenci poznają międzynarodowe i unijne aspekty opodatkowania dochodu, majątku lub obrotu. Posiadać będą niezbędną wiedzę w zakresie rachunkowości bilansowej i podatkowej oraz egzekucji danin publicznych. Wykorzystując nabytą wiedzę prawniczą będą potrafili interpretować przepisy prawa podatkowego i w związku z tym identyfikować, a także rozwiązywać występujące w obrocie prawnym problemy związane z powstawaniem, wykonywaniem oraz wygasaniem zobowiązań podatkowych.

W założeniu absolwenci będą gotowi do świadczenia pracy zawodowej wymagającej znajomości przepisów prawa podatkowego, a w szczególności pracy na stanowiskach w urzędach zajmujących się obsługą organów podatkowych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, działach finansowych podmiotów gospodarczych oraz wykonywania zawodu doradcy podatkowego, adwokata lub radcy prawnego. Wiedza zdobyta w trakcie studiów będzie również pomocna osobom, które prowadzą lub planują rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej.

Szczegółowe warunki ukończenia studiów:

Uzyskanie wszystkich przewidzianych w planie studiów zaliczeń, sporządzenie pracy dyplomowej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego obejmującego zagadnienia poruszane w pracy dyplomowej.

Więcej informacji na stronie: www.podatki.umcs.pl