Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Antoni Hanusz

prof. dr hab. Antoni Hanusz
Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81-537-51-50
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.finansowe.umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019, p. 621:
• czwartek, 11:10-12:35.


Kontakt e-mail: antoni.hanusz@umcs.pl


Zapisy na seminaria na kierunku Prawo (studia stacjonarne i niestacjonarne): informacja


Publikacje: 
academia.edu
ResearchGate
PBN Report

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od 2011 r. pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Finansowego. 

Od 2002 r. sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest także członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów jako przedstawiciel Ministra Finansów oraz członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego jako przedstawiciel środowiska akademickiego. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów X, XII i XIII kadencji. Członek Senackiej Komisji Budżetu i Finansów UMCS.

W dorobku naukowym posiada ponad sto sześćdziesiąt prac z zakresu prawa finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz prawa i postępowania podatkowego, a także postępowania przed sądami administracyjnymi o charakterze monograficznym, podręcznikowym, artykułowym, glos, opinii prawnych i recenzji. Promotor siedmiu prac doktorskich i recenzent w postępowaniach o nadanie tytułu profesora i stopnia doktora habilitowanego i przewodach doktorskich.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, postępowanie przed sądami administracyjnymi.

Zajęcia dydaktyczne obejmują: wykład z przedmiotu Prawo finansowe oraz Postępowanie podatkowe na kierunku prawo (studia stacjonarne), a także seminarium magisterskie na kierunku prawo (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Dorobek naukowy:
CV/Biography; academia.edu; ResearchGatePBN Report.

View the site in English

Wyróżnienia: I nagroda czasopisma Przegląd Podatkowy i firmy Price Waterhose Coupers za książkę pt. „Polityka podatkowa w zakresie różnicowania dochodów rolniczych w Polsce”, Lublin 1996, nagroda indywidualna Ministra Edukacji za książkę pt. „Podstawa faktyczna rozstrzygnięć podatkowych”, Kraków 2004. W 2012 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki i osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

Staże i pobyty naukowe: na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja), Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ruhry w Bochum (Niemcy), Uniwersytecie Berkeley (USA), Międzynarodowym Biurze Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (Holandia), Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (Francja).

Członek Komitetu Redakcyjnego czasopism Państwo i Prawo oraz Przegląd Legislacyjny, a także Członek Rady Naukowej czasopism Kwartalnik Prawa Publicznego oraz Świat Lekarza.


Ogłoszenia

Informacja o zapisach na seminaria na kierunku Prawo (studia stacjonarne i niestacjonarne): 
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,10631,zapisy-na-seminaria-na-kierunku-prawo,66961.chtm