Współpraca ze szkołami

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej od 2008 roku realizuje autorski program współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w ramach którego oferuje Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych. Umowy o współpracy dotychczas podpisało ponad 70 szkół ponadgimnazjalnych z Polski i zagranicy.

W ramach współpracy Uniwersytet proponuje w szczególności:

 • objęcie systemem konsultacji przez pracowników Uniwersytetu szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad;
 • przeprowadzenie wykładów przedmiotowych przez kadrę naukową Uniwersytetu z tematów ustalonych ze szkołą partnerską;
 • współpracę studentów Uniwersytetu i młodzieży szkolnej na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach: kół zainteresowań, mediów akademickich, grup artystycznych i sportowych;
 • udostępnianie dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Uniwersytetu;
 • współpracę w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki;
 • ułatwienie młodzieży dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania z czytelni Bibliotek Wydziałowych i Instytutowych oraz Biblioteki Głównej UMCS.

Dodatkowo proponujemy Szkołom pakiet różnorodnych form współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy zgłaszane ze strony naszych Parterów


Organizowanie spotkań przedstawicieli Uczelni z uczniami Szkół Partnerskich

Indywidulane spotkania przedstawicieli Uczelni z uczniami klas II i III stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania szerokiej oferty kształcenia proponowanej przez nasz Uniwersytet.

Dodatkowo w ramach organizowanych spotkań proponujemy:

 • przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych w zakresie rozwoju edukacyjnego dla uczniów klas maturalnych – tematyka warsztatów jest ustalana bezpośrednio z pełnomocnikiem szkoły wyznaczonym do kontaktu z Uczelnią, w zależności od ustalonych potrzeb poszczególnych klas,
 • indywidualne konsultacje dla młodzieży ukierunkowane na wybór dalszego kierunku kształcenia,
 • prezentacje działalności kół naukowych oraz organizacji studenckich UMCS,
 • krótkie prezentacje osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych studentów działających w organizacjach studenckich mają na celu zachęcenie uczniów do podejmowania różnych inicjatyw i angażowania się w projekty realizowane przez studencki ruch naukowy UMCS,
 • krótkie wykłady tematyczne, prowadzone przez młodą kadrę naukową oraz studentów – przedstawicieli kół naukowych UMCS z wybranych obszarów kształcenia (m.in. nauk społecznych, prawnych, ekonomicznych), tematy prezentacji dostosowane to profilu kształcenia oraz potrzeb zgłoszonych przez Szkołę,
 • organizowanie spotkań z rodzicami młodzieży szkolnej w celu dokładnego wyjaśnienia zasad rekrutacji oraz warunków studiowania na UMCS.


System szkoleń i warsztatów dla Dyrektorów, Pedagogów i Wychowawców

Oferujemy następujący zakres tematyczny zajęć warsztatowych:

 • integracja międzykulturowa,
 • warsztaty wrażliwości kulturowej,
 • warsztaty kompetencji międzykulturowych,
 • konflikty w kontekście pracy kuratora sądowego i mediatora,
 • metody pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze,
 • metody pracy z uczniem niepełnosprawnym,
 • wychowanie w szkole – wskazówki dla nauczycieli,
 • wybrane umiejętności psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela wychowawcy,
 • diagnoza sytuacji społecznej w klasie szkolnej.

Dodatkowo proponujemy:

 • przeprowadzanie dla młodzieży szkolnej (klasy I-III) warsztatów dziennikarskich (radiowych, telewizyjnych, z zakresu komunikacji internetowej), realizowanych przez specjalistów-praktyków z UMCS,
 • poradnictwo edukacyjne w zakresie planowania ścieżki dalszego kształcenia, prowadzone przez pracowników Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier,
 • spotkania ze znanymi absolwentami UMCS.

Zapraszamy do kontaktu:

Beata Wielowińska-Pawlak
Koordynator ds. współpracy ze szkołami

E-mail: beata.pawlak@umcs.pl
Tel. 81 537 57 64