Wybory do Rady Instytutu

W związku z zakończeniem kadencji oraz zmianami strukturalnymi konieczny jest wybór reprezentantów pracowników Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego do Rady Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Wybór powinien zostać dokonany w terminie umożliwiającym rozpoczęcie funkcjonowania Rady od dnia 1 września 2023 r.

W Instytucie zostanie dokonany wybór czterech takich pracowników.

W związku z wyborami obowiązuje następujący terminarz:

 • Do 2 lipca 2023 r. - zgłaszanie kandydatów do Rady. Kandydata do Rady Naukowej Instytutu może zgłosić nauczyciel akademicki, który wskazał dyscyplinę zgodną z dyscypliną danej Rady Naukowej Instytutu jako wiodącą. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Przez wiodącą dyscyplinę, rozumie się dyscyplinę wskazaną przez nauczyciela akademickiego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, a jeżeli wskazano dwie dyscypliny – dyscyplinę procentowo przeważającą lub wskazaną jako pierwszą. Czynne i bierne prawo wyborcze posiada nauczyciel akademicki, który wskazał dyscyplinę zgodną z dyscypliną danej Rady Naukowej Instytutu jako wiodącą. Kandydatury należy zgłaszać mailowo do Przewodniczącej Komisji z kopią do mgr Iwony Szaliłow,
 • 3 lipca 2023 r. - upływa termin złożenia pisemnej, podpisanej zgody na kandydowanie u mgr Iwony Szaliłow,
 • 6 lipca 2023 r. - godzina 13:00 - zwołanie zebrania wyborczego w sali Rad Naukowych (A.4.35).

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

Przedstawiciele spośród pracowników Wydziału:

 1. Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. UMCS — przewodnicząca
 2. Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS
 3. Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. UMCS
 4. Dr hab. Bogdan Borowik
 5. Dr hab. Konrad Pawłowski

Przedstawiciele samorządu studentów i związków zawodowych:

 1. Nikola Wójcik
 2. Dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS
 3. Dr Dorota Litwin-Lewandowska
 4. Renata Fiałkowska

Wyniki wyborów:

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że do Rady Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS zostały wybrane następujące osoby, reprezentujące pracowników nieposiadających tytułów profesora i stopnia doktora habilitowanego:

 • Dr Ewa Bulisz,
 • Dr Wojciech Maguś,
 • Dr Renata Malesa,
 • Dr Anna Szwed-Walczak.