Dr Edyta Frelik - projekt MINIATURA 5

Dr Edyta Frelik z Katedry Anglistyki i Amerykanistyki w Instytucie Neofilologii UMCS została laureatką konkursu MINIATURA 5 i realizuje projekt „Intelektualizm i antyintelektualizm w wypowiedziach i pismach amerykańskich modernistów”.

Środki finansowe przyznane na realizację projektu zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kwerendy w bibliotece i centrum badawczym Terra Foundation for American Art w Paryżu - jedynym europejskim ośrodku specjalizującym się wyłącznie w gromadzeniu materiałów dotyczących sztuki amerykańskiej. W ramach projektu dr Frelik zbada wypowiedzi wybranych artystów amerykańskiego modernizmu dotyczące miejsca i roli intelektu w procesie twórczym, zwłaszcza w odniesieniu do stanowisk antyintelektualnych, zjawiskiem pojawiającym się cyklicznie, choć ze zmienną intensywnością, na przestrzeni dziejów Stanów Zjednoczonych. 

    Młodzi naukowcy UMCS