Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Beata Jarosz

dr Beata Jarosz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
Telefon
(81) 537-53-97
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-3251-9734
https://umcs-pl.academia.edu/BeataJarosz
https://www.researchgate.net/profile/Beata-Jarosz/research
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024:


wtorek 10:40–12:10 (p. 117 SH) 
środa 
11:30–12:00 (p. 117 SH)


Przed planowanym spotkaniem proszę się skontaktować mailowo 2–3 dni wcześniej w celu umówienia się na konkretny termin.


Uwaga! Bardzo proszę o wysyłanie wszelkich wiadomości na adres beata.jarosz@mail.umcs.pl. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2–3 dni proszę o ponowne przesłanie wiadomości przez platformę Teams albo na pocztę beata.jarosz.1@wp.pl.

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

Życiorys naukowo-zawodowy:

 • 2013–2014 – Studia Podyplomowe w zakresie Ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • od 2013 – adiunkt w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych IFP UMCS przemianowanym w 2019 r. na Katedrę Edukacji Polonistycznej.
 • 2012–2014 – Studia Podyplomowe w zakresie Edytorstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (ukończone z wyróżnieniem).
 • 2012 – doktorat (tytuł rozprawy: "Językowy obraz ŚLUBU").
 • 2011–2013 – asystent w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych IFP UMCS.
 • 2009 – magisterium (tytuł pracy: "Socjolekt dziennikarski").
 • 2004-2009 – jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (ukończone specjalności: nauczycielska i redaktorsko-medialna).

 


Działalność naukowa

Wykaz monografii:

 1. Językowy obraz ŚLUBU, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, ss. 265 [wersja online].

  • Rec: E. Siatkowska, Beata Jarosz, Językowy obraz ŚLUBU, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 265, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2016, t. 51, s. 312–316 [online].

 2. [edycja krytyczna:] J.I. Kraszewski, Poezja szlachecka, legendy herbowne, oprac. B. Jarosz, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2017, ss. 213 [wersja online].

 3. Język zawodowy polskich dziennikarzy prasowych (XIX–XXI w.), Lublin: Wydawnictwo UMCS 2023, ss. 951 [wersja online, informacja prasowa].
  • Rec: P. Nowak, Beata Jarosz (2023): "Język zawodowy polskich dziennikarzy prasowych (XIX–XXI w.)" ["Professional language of the Polish print press journalists (19th-21st century)"], Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, pp. 951, ISBN: 9788322797174, „Central European Journal of Communication" 2023, nr 2, s. 289–291 [online].
  • Rec.: B. Ścigała-Stiller, "Język zawodowy polskich dziennikarzy prasowych" (XIX–XXI w.)", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2023, ss. 951, "Język Polski" 2024, z. 1, s. 131–135 [online].

Wykaz pozostałych publikacji znajduje się pod linkiem [klik].

Zainteresowania badawczesocjolingwistyka, medioznawstwo, edytorstwo, etnolingwistyka, genologia lingwistyczna, dydaktyka szkolna i uniwersytecka.

Członkostwo w redakcjach czasopism:

 • "Acta Humana" – członkini redakcji  (2009–2011);
 • "Artes Humanae" – redaktor naczelna (2014); zastępca redaktora naczelnego (2014–2015);
 • "Rocznik Lubelski" – redaktor językowa (2013–2020).

Członkostwo w gremiach pozauczelnianych:

 • Członkini Advisory Academic Board of Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) (2019, 2022).
 • Członkini Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2023–2026).
 • Członikini Rady Recenzentów “Linguistische Treffen in Wrocław” (40 pkt.) (2021).
 • Jurorka i współautorka testów językowych w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Instytut Badań Literackich PAN (od 2022 r.).
 • Stowarzyszenie Slawistów POLYSLAV (od 2020 r.).
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 2016 r.).
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej (od 2016 r.).
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od 2012 r.).
 • Chełmskie Towarzystwo Naukowe (2010–2017).

Dodatkowo: recenzentka tekstów złożonych do druku w czasopismach: "Res Rethorica" (100 pkt.), "Język – Szkoła – Religia" (70 pkt.), "Linguistische Treffen in Wrocław" (40 pkt.), "Neofilolog" (70 pkt.), "Zeszyty Prasoznawcze" (40 pkt.) oraz w trzech monografiach wieloautorskich (w tym dwóch wydanych w serii "Die Welt der Slaven" w Weisbaden).

Udział w projektach:

 • 2011–2015 – wykonawca w projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; tytuł projektu: „www.praktyki.wh.umcs” – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS” (UDA-POKL.03.03.02-00-012/10-01); jednostka prowadząca: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • 2017 – wykonawca w projekcie badawczym finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; tytuł projektu: „Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa” (11H 11 02 46 80); jednostka prowadząca: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
 • 2019–2022wykonawca w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; tytuł projektu: „Nauczyciel na miarę XXI wieku” (POWR.03.01.00-00-KN19/18); jednostka organizacyjna: Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego UMCS.
 • 2019–2020wykonawca w projekcie „Wsparcie dla czasopism naukowych” finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; środki dla periodyku „Annales UMCS, Sectio N – Educatio Nova” (317/WCN/2019/1); jednostka prowadząca: UMCS.
 • 2020wykonawca w projekcie finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej tytuł projektu: „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie” (POWR.02.10.00-00- 5012/18); projekt realizowany przez kilka podmiotów, w tym UMCS i Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. 
 • 2021wykonawca w projekcie finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Języka Polskiego; tytuł projektu: „Język polski ponad granicami” (PJP/PJP/2020/1/00002/U); jednostka prowadząca: UMCS.
 • 2022–2023 – kierownik i wykonawca w projekcie MINIATURA finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (aplikacja własna); tytuł projektu: "Internetowy słownik języka zawodowego polskich dziennikarzy prasowych – możliwości i ograniczenia" (2022/06/X/HS2/00242); wysokość finansowania: 5577 zł (projekt zakończony, raport końcowy złożony). 
 • 2022–2023 – kierownik i wykonawca projektu w ramach konkursu "Doskonała nauka", moduł "Wsparcie monografii naukowych", finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (aplikacja własna); tytuł projektu: "Język zawodowy polskich dziennikarzy prasowych (XIX–XXI w.)" (DNM/SP/548855/2022); wysokość finansowania: 21 340 zł (projekt zakończony, raport końcowy złożony).

Dodatkowo: członkini dwóch zespołów opracowujących wnioski o projekty badawcze: (1) projekt NCN (OPUS), nr rejestracyjny: 2014/13/B/HS2/00815; brak finansowania [2014]; (2) projekt NCBiR „Logi.com. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się”; projekt zrealizowany (POWR.03.01.00-00-EF22/16) [2016].

Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia:

 • Finalistka IX edycji Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską (2009/2010).
 • Nagroda „StRuNa 2011” w kategorii Publikacja Roku 2011 za czasopismo doktorantów „Acta Humana” (współredaktorki: mgr Barbara Tatar, mgr Anna Adamczyk i mgr Marta Skrzypek).
 • Nagrody JM Rektora UMCS: indywidualna za wyróżniającą pracę w roku akademickim 2010/2011, indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe (2014; 2017), nagroda naukowa za wysoko punktowany artykuł (2020, 2022), indywidualna III stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2018), zespołowa IV stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2022) i zespołowa V stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2023). 
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2022).

Działalność w gremiach uczelnianych:

 • Członkini (jako przedstawiciel młodszych pracowników) Rady Wydziału Humanistycznego (2015–2019; w latach 2016–2019 członkini Komisji Skrutacyjnej), Rady Instytutu Filologii Polskiej (2015–2019), Rady Dyscypliny Językoznawstwo (od 2019 r.)
 • Członkini Wydziałowej Komisji ds. Parametryzacji (2016–2019), Komisji ds. zatrudniania pracowników dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym (2019–2021), wydziałowego Zespołu Zadaniowego ds. usprawnienia/ułatwienia pracy organizacji studenckich/kół naukowych (2013–2016), Instytutowego Zespołu Sprawozdawczego (2011–2014).
 • Zastępca Koordynatora Programu Współpracy Instytutu Filologii Polskiej ze Szkołami Partnerskimi (2015–2018) oraz członkini tego zespołu (2014, 2018–2019).
 • Członkini Rady Młodych Naukowców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (od 2021 r.), pełnienie funkcji koordynatora ds. promocji i mediów (2021–2023), zastępczyni koordynator ds. ogólnych (2024).
 • Członkini zespołów ds. opracowania: programu międzyinstytutowego kierunku studiów Translacja konferencyjna (II stopień) (2014), nowego kierunku studiów e-edytorstwo i techniki redakcyjne (II stopień) (2021), nowej specjalności dla kierunku filologia polska (II stopień) (2022).
 • Członkini rady programowej e-edytorstwa i technik redakcyjnych (2021–2022) i Wydziałowego Zespołu Programowego na Wydziale Filologicznym dla tego kierunku (od 2022 r.).

Dodatkowo:

 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2012–2015), członkini zespołu przygotowującego raport samooceny programowej dla PKA (2015).
 • Opiekun Koła Naukowego Młodych Dydaktyków (od  2013 r.) oraz szkoły partnerskiej Instytutu Filologii Polskiej – Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego (od 2016 r.). 
 • Redaktor i administrator fanpage’a Instytutu Filologii Polskiej UMCS (luty–grudzień 2021 r.) i kierunku e-edytorstwa i technik redakcyjnych (od kwietnia 2021 r.) na Facebooku, a także fanpage’a oraz strony internetowej Rady Młodych Naukowców w serwisie UMCS (styczeń 2022 – maj 2023)
 • Członkini zespołu prowadzącego Galerię Absolwentów filologii polskiej (2021–2022).

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2023/2024:

 • Wprowadzenie do edytorstwa w sieci – e-edytorstwo i techniki redakcyjne, 1 rok I stopnia.
 • Edytorstwo popularne w sieci – e-edytorstwo i techniki redakcyjne, 3 rok I stopnia.
 • Niekonwencjonalne projekty literackie i edytorskie [przedmiot opcyjny] – e-edytorstwo i techniki redakcyjne, 2 rok I stopnia.
 • Seminarium dyplomowe – e-edytorstwo i techniki redakcyjne, 2 rok I stopnia.  
 • Ochrona własności intelektualnej – wybrane kierunki na Wydziale Filologicznym, 1 rok I stopnia.
 • Prawo autorskie – e-edytorstwo i techniki redakcyjne, 1 rok I stopnia.
 • Edytorski research weryfikacyjny – e-edytorstwo i techniki redakcyjne, 2 rok II stopnia.
 • Design thinking w pracy edytorskiej – e-edytorstwo i techniki redakcyjne, 1 rok II stopnia. 
 • Media w Polsce i w Niemczech [część dotycząca Polski] – polsko-niemieckie studia kulturowe i translatoryczne, 3 rok I stopnia.
 • Język nowych mediów – polsko-niemieckie studia kulturowe i translatoryczne, 3 rok I stopnia.
 • Seminarium dyplomowe – architektura informacji, 2 rok I stopnia.
 • Webwriting – architektura informacji, 1 rok I stopnia.
 • Edytorstwo w przestrzeni cyfrowej – architektura informacji, 2 rok I stopnia. 
 • Ochrona własności intelektualnej – studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego zagranicą.

Dodatkowo: opiekun praktyk zawodowych na e-edytorstwie i technikach redakcyjnych (I stopień) i w zastępstwie opiekun praktyk przedmiotowo-metodycznych na filologii polskiej (1 rok II stopnia).


Fot. Bartosz Proll.


Ogłoszenia

"Język zawodowy polskich dziennikarzy prasowych (XIX-XXI)" – prezentacja książki [link].

Rozmowa z red. Agnieszką Józwik w audycji "Kulturologia" na temat książki "Język zawodowy polskich dziennikarzy prasowych (XIX-XXI w.) [link].

Język zawodowy dziennikarzy jako wyzwanie badawcze – wywiad, "Wiadomości Uniwersyteckie" 2023 [link].

Języki zawodowe – komentarz ekspercki w ramach inicjatywy "Okiem eksperta" [link].


Nowoczesne technologie w humanistyce – rozmowa z dr. Janem Wieczorkiem (CLARIN-PL, Katedra Sztucznej Inteligencji na Politechnice Wrocławskiej) dla portalu ohistorie.eu [YouTube; marzec 2024 r.]: 

 • Cz. 1: CLARIN-PL i jego narzędzia w praktyce badawczej – dyskusja na temat potencjału i sposobów wykorzystania elektronicznej infrastruktury badawczej opracowywanej w konsorcjum CLARIN-PL, tzn. zaawansowanych narzędzi opartych na technologii przetwarzania języka naturalnego, które mogą wspomagać nie tylko humanistów (językoznawców, literaturoznawców, historyków itd.), ale też przedstawicieli innych dyscyplin naukowych (np. ekonomistów, prawników, medyków) w realizacji rozmaitych projektów [link].

 • Cz. 2: Możliwości, ograniczenia, zagrożenia – rozmowa na temat projektowania i realizacji badań z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury, z uwzględnieniem możliwości, ograniczeń i zagrożenia, z którymi mogą się zetknąć humaniści (i nie tylko) chcący wykorzystać w praktyce badawczej wyspecjalizowane narzędzia cyfrowe [link].


Załączniki