Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Beata Jarosz

dr Beata Jarosz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
Telefon
(81) 537-53-97
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-3251-9734
https://umcs-pl.academia.edu/BeataJarosz
Konsultacje
Sesja poprawkowa 2019/2020:
25 lutego (wtorek) 9.45-11.00

 

Pokój 117 w Starym Humaniku.

Uwaga! W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2-3 dni proszę o ponowne przesłanie maila na adres: beata.jarosz.1@wp.pl

Adres

Instytut Filologii Polskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

Życiorys naukowo-zawodowy:

 • 2013-2014  Studia Podyplomowe w zakresie Ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
 • od 2013 – adiunkt w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych IFP UMCS.
 • 2012-2014 – Studia Podyplomowe w zakresie Edytorstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 • 2012 – doktorat (tytuł rozprawy: Językowy obraz ŚLUBU; promotor: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska).
 • 2011-2013 – asystent w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych IFP UMCS.
 • 2009 – magisterium (tytuł pracy: Socjolekt dziennikarski; promotor: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska).
 • 2004-2009 – jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (ukończone specjalności: nauczycielska i redaktorsko-medialna).

 


 


Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze: socjolingwistyka, etnolingwistyka, genologia lingwistyczna, medioznawstwo, edytorstwo, dydaktyka szkolna i uniwersytecka.

Członkostwo w redakcjach czasopism:

 • "Acta Humana" - członek redakcji  (2009-2011);
 • "Artes Humanae" - redaktor naczelna (2014); zastępca redaktora naczelnego (2014-2015);
 • "Rocznik Lubelski" - redaktor językowy (od 2013 r.).

Członkostwo w towarzystwach naukowych: 

 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 2016 r.);
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej (od 2016 r.);
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od 2012 r.);
 • Chełmskie Towarzystwo Naukowe (od 2010 r.).

Nagrody i wyróżnienia:

 • Finalistka IX edycji Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską (2009/2010).
 • Indywidualna Nagroda JM Rektora UMCS za wyróżniającą pracę w roku akademickim 2010/2011.
 • Nagroda „StRuNa 2011” w kategorii Publikacja Roku 2011 za czasopismo doktorantów „Acta Humana” (współredaktorki: mgr Barbara Tatar, mgr Anna Adamczyk i mgr Marta Skrzypek).
 • Nagroda JM Rektora UMCS Indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2014 i 2017  r. (2015, 2018).

Publikacje 2018 r. 

 1. O nietożsamości pojęć język specjalistyczny, język specjalny, język fachowy, język profesjonalny, język zawodowy, profesjolekt, technolekt, „Polonica” 2018, t. 38, s. 85–108 (https://polonica.ijp.pan.pl/downloads/volumes/38/12.pdf).
 2. O jakości przewodników do nauczania języka polskiego (metodycznie i krytycznie), „Edukacja” 2018, z. 3, s. 99–113 (http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/PDF/2018-03/8-Jarosz-Przewodniki.pdf).
 3. O telewizyjnej transmisji sportowej (genologicznie), [rec.] Beata Grochala, Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej na materiale transmisji meczów piłki nożnej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016, ss. 321, „Zeszyty Prasoznawcze” 2018, z. 3, s. 580–588.
 4. Multimodalność relacji sportowej „na żywo” jako determinanta procesów nadawczo-odbiorczych. Analiza kontrastywna odmiany telewizyjnej i internetowej, w: Współczesne media. Media multimodalne, t. 2: Multimodalność mediów elektronicznych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2018, s. 33–50.
 5. Powstawanie socjolektu jako mikrofilogeneza – preliminaria badawcze, w: Społeczność w języku – język w społeczności, red. K. Lisczyk, M. Maciołek, Katowice 2018, s. 7–22.
 6. Forum internetowe jako źródło materiału socjolektalnego. Postulaty metodologiczne, w: Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, A. Walecka-Rynduch, E. Horyń, Kraków 2018, s. 20–32. 
 7. Socjolekty: (non)konformizm – uniformizm (wybrane zagadnienia), w: Obcy/Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2018, s. 299–312.

 


Zajęcia w roku akademickim 2019/2020:

 • Wprowadzenie do edytorstwa w Sieci- e-edytorstwo i techniki redakcyjne I rok I stopnia.
 • Edytorstwo popularne w Sieci  e-edytorstwo i techniki redakcyjne III rok I stopnia oraz filologia polska II rok II stopnia specjalność wydawnicza.
 • Ochrona własności intelektualnej – filologia angielska II rok II stopnia oraz wszystkie kierunki I rok I stopnia.
 • Kultura języka polskiego – lingwistyka stosowana I rok I stopnia.
 • Media jako przestrzeń działań językowych  translacja konferencyjna II rok II stopnia.
 • Komunikacja specjalistyczna we współczesnej polszczyźnie translacja konferencyjna II rok II stopnia.
 • Seminarium dyplomowe – architektura informacji II rok I stopnia.

 Załączniki