„Equality, Mobility, Professional Growth, Or On Being a Woman Scholar in the 21st-Century Academia” – dr Izabella Kimak (UMCS)

Recent years have seen a proliferation of discussions on the position of women in academia: from the studies of unequal division of housework and child-rearing duties during the COVID-19 pandemic, resulting in women falling behind on research, to institutional attempts to ensure equality for women in academia. As examples of the latter, the European Research Council Gender equality plan may be mentioned alongside our own Polish initiative “Doskonałość naukowa nie ma płci” (which can be translated as “Scholarly Excellence Has No Gender”). In this short presentation I wish to reflect on the challenges of being a woman in the 21st-century academia, focusing in particular on questions of equal access to funding and possibilities of academic mobility. I will also be looking into ways of countering these challenges, among others, through the participation in various support groups.

„European Universities: the ambitious transformation of European Higher Education and Research” – Dr Nuno Escudeiro (University of Porto, Portugal)

A transformation wave impacting higher education and research is crossing Europe since 2018, mainly due to the ambitious European Universities initiative by the European Commission and the member states but also somehow due to the Covid-19 pandemic that suddenly pushed academics for online teaching and novel pedagogies. These are times of deconstruction, reconstruction and innovation over traditional higher education that has been steady and crystallized for ages. It is time to act, to be part of this exciting transformation process and to take the best advantage of this lifetime opportunity.
In this lecture we will discuss the European Universities initiative, the mechanisms supporting such a challenging and ambitious flagship in the European agenda and introduce the novel approaches being essayed by the ATHENA European University alliance to advance European Higher Education and Research to unprecedent levels.

“How to fight for publications in a prestigious journal” – dr Marton Demeter (National University of Public Service in Budapest, Hungary), mgr Háló Gergő (National University of Public Service in Budapest, Hungary)

In this webinar, we will explore effective strategies for increasing your chances of getting published in a prestigious academic journal. We will cover topics such as selecting the right journal, crafting a compelling manuscript, understanding the peer review process, and responding to reviewer feedback. Our expert speakers will share their experiences and insights on how to navigate the publication process and give you practical tips for improving your manuscript and increasing your chances of acceptance. Whether you're a seasoned researcher or just starting out, this webinar will provide valuable guidance for anyone looking to publish their work in a top-tier journal.

„How to publish your work” – dr Konstantinos Petridis (Hellenic Mediterranean University)

In this talk, we will present tips to be followed to publicize your research: manuscript preparation, journal selection, submission phase, how to address the reviewers, and publish & disseminate your work.

„Internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacje – co nam daje koordynacja projektu Reinitialise” – prof. dr hab. Ilona Biernacka-Ligęza (UMCS), prof. dr hab. Benedetta Giovanola (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)

Wystąpienie będzie poświęcone omówieniu celów projektu Reinitialise, który jest finansowany z programu Horyzont 2020. Zostaną przybliżone strategie współpracy międzynarodowej, korzyści wynikające z realizacji interdyscyplinarnych i międzynarodowych projektów naukowych oraz spodziewane rezultaty działań. Prezentacja będzie poświęcona również promowaniu uczestnictwa w międzynarodowych grantach naukowych, ważkiej roli nawiązywania kontaktów z naukowcami z innych instytucji naukowych. Zaprezentowane zostaną także korzyści płynące z takich działań (na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym i społecznym).

„Jak biegłem pod archeologiczną górę…” – prof. dr hab. Andrzej Kokowski (UMCS)

Chęć zostania archeologiem dopadła mnie w wieku 12 lat. Wbrew rodzinie, nauczycielom i rozsądkowi dostałem się na studia w Poznaniu. Wbrew rodzinie i kolegom do pracy zatrudniłem się w UMCS. Wbrew koleżeństwu w nowym miejscu pracy wykopaliska zacząłem w Kotlinie Hrubieszowskiej. Wbrew ustalonemu obrazowi pradziejów odkryłem tam Gotów. Potem już były tylko „bułki z masłem”: Stypendium Alexandra von Humboldta; Illerup Project; członkostwo KAFU; nowatorskie projekty o Gotach, Wandalach; Nagroda National Geographick za odkrycie naukowe roku i … grono wspaniałych współpracowników którzy wynieśli badania archeologiczne na wyżyny o jakich nie śniłem; no i Laboratorium Historiae Gothorum które buduje się właśnie w Masłomęczu. Czy już jestem na górze archeologicznych marzeń? … bo szczytu jeszcze nie widzę!

„Jak rodzi się projekt? Szanse i zagrożenia” – dr hab. Dominika Polkowska (UMCS)

Podczas wystąpienia uczestnicy dowiedzą się:
- jak skutecznie wymyślić tematykę projektu (skąd biorą się projektowe inspiracje/pomysły?). Czasem młodzi naukowcy czują presję, że trzeba złożyć jakiś projekt, bo to „jest ich czas”, ale mają pustkę w głowie, nie wiedzą, gdzie się skierować. Szczególnie, jak wokół brak mentora… jak można sobie pomóc?
- jak dobrać współpracowników, żeby później nie męczyć się z realizacją projektu? o czym pamiętać pisząc wniosek, żeby potem nie mieć problemów z jego realizacją?
- jak napisać dobry wniosek (czy są jakieś złote zasady?)
- jak nie sprzedać swojego pomysłu innym (konkurencji). Czy warto rozmawiać szeroko o swoim pomyśle, zanim złoży się wniosek?
- gdzie szukać wsparcia, pisząc projekt (na naszej uczelni i poza nią)?
- w normalnym świecie na jeden finansowany wniosek przypada wiele odrzuconych – czy porażka w jakiś sposób przybliża nas do sukcesu? dlaczego porażki nie mogą zniechęcać?
- co jeszcze można zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na zdobycie grantu?

„Naukowiec a social media: to be, or not to be” – dr Liuba Klapkiw (UMCS)

Twitter, Instagram, Facebook… ciągle jesteśmy na widoku, żyjemy we wspólnocie online-owej. Social media stały się nie tylko środkiem komunikacji, ale nową formą naszej egzystencji. Dzięki LinkedIn „ja” jestem na bieżąco z wydarzeniami Instytutu Ubezpieczeń na Uniwersytecie St. Gallen, jednocześnie z Facebooka wiem, że koleżanka wygrała prestiżowy grant, z ResearchGate dostaję zawiadomienie o ciekawym artykule, na Instagramie oglądam zdjęcia znajomych z konferencji naukowej, a na Twitterze kolega opublikował ciekawego mema o inflacji… czuje się jak operator w biurze NASA przed wystartowaniem rakiety. Dzięki tym platformom dostajemy dużo informacji, zarówno tych pożytecznych, przydatnych, tak i takich, które tylko mijamy wzrokiem i w żaden sposób nas nie ubogacają. Nie lada wyzwanie dla mózgu! Pozostajemy z dylematem: czy (ko)egzystować zawodowo w mediach społecznościowych? Jakie są korzyści i koszty? To be or not to be…? Zapraszam do dyskusji.

„Od nauki do biznesu – przykłady komercjalizacji” – dr Bartłomiej Twarowski (prezes zarządu spółki celowej UMCS Synergia)

1) Utylitarność nauki
2) Kto korzysta na komercjalizacji wyników badań naukowych?
3) Dobre praktyki komercjalizacji
4) Zróbmy to razem na UMCS…

„Poznawaj i daj się poznać: znaczenie aktywnego uczestnictwa w międzynarodowych stowarzyszeniach i sieciach naukowych” – dr hab. Konrad Terpiłowski, prof. UMCS

Uczestnictwo i różnego rodzaju sieciach naukowych pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami sieci. Pozwala także w przypadku nauk przyrodniczych na rozszerzenia bazy aparaturowej o inny często unikatowy sprzęt badawczy. Bycie członkiem sieci naukowej pozwala ponadto na uzyskanie źródła finansowania swoich badań ponieważ organizacje tego typu zwykle posiadają na to odpowiednie fundusze. Stowarzyszenia naukowe pozwalają poprzez organizację cyklicznych konferencji naukowych na skonsultowanie swoich wyników badań z kolegami zajmującymi się podobną problematyką. Stowarzyszenia naukowe organizują rożnego rodzaju konferencje, na których poza prezentacją wyników badań, zwykle prowadzi się dodatkowe rozmowy, które pozwalają przygotować wspólne projekty badawcze czy też publikacje naukowe. Uczestnictwo w sieciach naukowych i stowarzyszeniach jest kluczowym elementem pracy naukowej, który trudno przecenić.

„Prosto do celu – budowanie marki osobistej naukowca” – mgr Beata Lipska (konsultantka biznesowa, wiceprezes zarządu Business Masters sp. z o.o.)

Marka osobista naukowca to wizerunek, jaki tworzy się wokół osoby zajmującej się pracą naukową. Wizerunek, który pomaga mu wyróżnić się na tle innych, zwiększyć swoją widoczność i poprawić szanse na uzyskanie lepszej pozycji w środowisku, zatrudnienia czy promocji. Zapraszamy serdecznie na wykład Mgr Beaty Lipskiej - konsultantki biznesowej i wiceprezes zarządu Business Masters sp. z o.o., która drugiego dnia Forum przybliży strategie budowania marki osobistej naukowca, wskaże narzędzia, które można wykorzystać w tym celu, i zaprezentuje wybranych naukowców, którzy z powodzeniem modelują swój wizerunek w przestrzeni publicznej.

“Rozwój naukowy i zawodowy absolwentów UMCS na przykładzie współpracy ze Światowym Centrum Słuchu i Centrum Słuchu i Mowy Medincus” – prof. dr hab. Piotr Skarżyński (UMCS) 

Celem prezentacji jest przybliżenie profilu działalności dydaktycznej, naukowo-klinicznej oraz organizacyjnej Centrum Słuchu i Mowy Medincus oraz Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Oprócz omówienia aspektów naukowych, przedstawione zostaną także zagadnienia związane z organizacją i zarządzaniem siecią placówek medycznych – filii  w 15 miastach Polski i 7 za granicą (Szymkent – Kazachstan; Osz i Biszkek – Kirgistan; Kijów, Odessa i Łuck – Ukraina; Dakar – Senegal), w tym także zarządzanie zespołem ponad 900 współpracowników. Zespoły specjalistów z ośrodków w Kajetanach wykonują najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch: 15-18 tysięcy rocznie. Cyfry mówią same za siebie: 4 miliony konsultacji i badań, ponad pół miliona zabiegów chirurgicznych, ponad 12 tys. wszczepionych różnego rodzaju implantów słuchowych.

Podczas wykładu szczególna uwaga zostanie zwrócona na skalę problemu zaburzeń słuchu i związanych z nimi opóźnieniami rozwoju mowy i języka, negatywnego wpływu na jakość edukacji i komunikację, jakość życia i wykonywania pracy zawodowej. Koniecznym jest podkreślenie jak znacząco nowe technologie i metody diagnostyki i leczenia wpłynęły na poprawę funkcjonowania i jakość życia pacjentów otorynolarynologicznych (np. użytkowników implantów ślimakowych czy pacjentów z szumami usznymi). Przedstawione zostaną także przełomowe, unikatowe w skali kraju i wyróżniające się w świecie, osiągnięcia zespołu Centrum Słuchu i Mowy Medincus oraz Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie rozwiązań telemedycznych i e-zdrowia (m.in. telediagnostyka, telerehabilitacja, telefitting – zdalne dopasowanie procesora mowy), które były nowatorskimi rozwiązaniami, wychodzącymi naprzeciw potrzebom pacjentów.

Kolejnym aspektem poruszonym podczas wykładu będzie działalność dydaktyczna i szkoleniowa ośrodków w Kajetanach. Działania edukacyjne skierowane są do studentów nauk medycznych i o zdrowiu, ale także innych specjalności, tj. informatyka, robotyka, logopedia, a nawet lingwistyka, jak również do młodych lekarzy i innych grup specjalistów zajmujących się szerokim spektrum zaburzeń słuchu, głosu i mowy, komunikacji językowej, zaburzeniami oddychania, równowagi oraz kwestiami alergicznymi, w  tym nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Nadmienić należy, iż część działalności edukacyjnej skierowana jest do pacjentów w każdym wieku i ich rodzin. Z bogatej oferty szkoleniowej korzystają specjaliści i pacjenci z całego świata (szczególnie z krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki).

Ostatnim aspektem działalności omówionym podczas prelekcji będzie działalność naukowo-badawcza, przejawiająca się w licznych projektach naukowych (zagranicznych i krajowych), wykładach konferencyjnych w świecie i w kraju, autorstwem i współautorstwem publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach, głównie z listy filadelfijskiej. Interdyscyplinarny charakter działalności naukowo-badawczej pozwala na podjęcie współpracy z wieloma jednostkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

W części końcowej przedstawione zostaną możliwości rozwoju naukowego, klinicznego, organizacyjnego i dydaktycznego z perspektywy trzech absolwentek kierunku logopedia z audiologią, współpracowniczek ośrodków w Kajetanach. Po części teoretycznej, na stoisku, przeprowadzone zostaną badania słuchu i zaprezentowany zostanie specjalistyczny sprzęt audiologiczny.

"Sprzyjamy rozwojowi kadry naukowej! HR Excellence in Research” – Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w roku 2017 otrzymał prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską: HR Excellence in Research. W tym czasie władze Uczelni podjęły wiele działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności warunków zatrudniania oraz stworzenia środowiska pracy sprzyjającego rozwojowi naukowców. Realizowane działanie wynikają z zaleceń zawartych w dwóch dokumentach: Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Zrealizowane działania można pogrupować w 4 kluczowe obszary: etyka i profesjonalne podejście; rekrutacja pracowników; warunki pracy; szkolenia i rozwój kariery zawodowej. Wśród najważniejszych wymienić należy: powołanie Rzecznika Praw Akademickich UMCS; wprowadzenie cyklicznych szkoleń z tematyki równości, przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji; opracowanie Poradnika antydyskryminacyjnego; opracowanie i przyjęcie Planu Równości Płci; przyjęcie Regulaminu antymobbingowego; opracowanie Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UMCS oraz analogicznego Kodeksu Etyki Doktoranta UMCS; otwarcie Welcome Center for Foreign Students and Academics; opracowanie Guide for Foreign Academics; organizację wykładów poświęconych planowaniu kariery zawodowej naukowców; organizację cyklicznych spotkań z serii Business Mentoring Sessions; uruchomienie strony internetowej dedykowanej naukowcom.