Dr Anna Tatarczak - projekt MINIATURA 5

Dr Anna Tatarczak z Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości (Wydział Ekonomiczny UMCS) w ramach programu Miniatura 5 realizuje projekt pt. "Konstrukcja i testowanie modelu matematycznego dla problemu wyboru optymalnej metody alokacji zysku pomiędzy współpracującymi firmami".

Współpraca horyzontalna pomiędzy różnymi firmami z branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) jest skutecznym sposobem na usprawnienie operacji logistycznych. Ważnym aspektem współpracy jest podjęcie decyzji o dzieleniu się korzyścią np. zyskiem. Głównym warunkiem zapewniającym motywację firm do podejmowania takiej współpracy jest najbardziej racjonalny i praktyczny mechanizm alokacji zysków w powstałej koalicji. Problem polega jednak na tym, że każdy członek utworzonej koalicji musi zgodzić się na jeden wspólny sposób alokacji zysku wśród niezależnych firm, w przeciwnym razie współpraca może zostać nie zrealizowana.

Badania dr Anny Tatarczak dotyczą współpracy horyzontalnej firm w aspekcie problemu uzupełniania zapasów, który definiujemy jako koordynację wielu podmiotów logistycznych w celu zamawiania i wysyłania wspólnie towaru przy użyciu pojedynczej ciężarówki. W badaniach rozważa, jak dla problemu uzupełniania zapasów należy wybrać jedną konkretną metodę alokacji zysków, czyli optymalne rozwiązanie z punktu widzenia koalicji. Ten właściwy wybór metody alokacji oparty jest na metodach teorii gier (np. wartość Shapleya) oraz na zaproponowanym przez autorkę projektu współczynniku oszczędności. Ponadto, aby wesprzeć takie rozważania, stosuje również metody oparte na analizie wielokryterialnej. Wykorzystanie teorii gier i analizy wielokryterialnej dla problemu uzupełnienia zapasów jest o tyle zasadne, że globalne i wielokierunkowe przepływy strumieni towarowych wzdłuż całych łańcuchów dostaw są bardzo złożone i kompleksowe. Głównym celem badań jest konstrukcja i testowanie modelu matematycznego dla problemu wyboru optymalnej metody alokacji osiągniętych zysków dla współpracujących firm w celu kształtowania pożądanej, partnerskiej relacji na rynku TSL między operatorami logistycznymi dążącymi do wspólnego uzupełniania zapasów.

    Młodzi naukowcy UMCS