Historia Konferencji

Organizowana w dniach 21-22 listopada 2018 roku na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna jest kolejną z cyklu konferencji naukowych, mających na celu stworzenie forum interdyscyplinarnej
i międzynarodowej debaty badaczy latynoamerykanistów oraz rozwój i promowanie polskich badań politologicznych na temat regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

 

I Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna została zorganizowana w dniach 27-28 czerwca 2013 roku, w Przemyślu. Inicjatorami i organizatorami wydarzenia byli dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i dr Pawel Trefler
z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Państwowej W
yższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 

Celem dwujęzycznej, I Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej na temat Ameryka Łacińska wobec przeobrażeń geopolitycznych i nowych zagrożeń - América Latina frente a las transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas była politologiczna analiza problemów wielowymiarowo rozumianego bezpieczeństwa i nowych zagrożeń w Ameryce Łacińskiej po upadku bipolarnego ładu międzynarodowego. W konferencji wzięło udział 36 badaczy, w tym 20 z zagranicznych ośrodków naukowych z Ameryki Łacińskiej i Europy. 

Rezultatem konferencji jest wydanie monografii wieloautorskiej w języku hiszpańskim i polskim Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej - Transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas en América Latina, Katarzyna Krzywicka, Paweł Trefler (red.), Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. IV, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 483, ISBN 978-83-7784-589-9, ISSN 2084-8072.

II Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna na temat Las relaciones entre política y religión en América Latina - determinantes y nuevos paradigmas (Relacje polityka – religia w Ameryce Łacińskiej – determinanty i nowe paradygmatyzostała zorganizowana w dniach 3-4 listopada 2015 roku w Lublinie. Inicjatorkami i organizatorkami wydarzenia były dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii oraz dr Renata Siuda-Ambroziak z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorem Konferencji była Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN Oddział w Lublinie. 

Celem II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej była interdyscyplinarna debata w języku hiszpańskim i portugalskim na temat obecności religii w sferze publicznej i jej powiązań z polityką w perspektywie regionalnej Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w celu uchwycenia dialektycznej dynamiki ich wzajemnych relacji, wpływów i przemian. W konferencji wzięło udział 38 badaczy, w tym 16 z zagranicznych ośrodków naukowych z Ameryki Łacińskiej i Europy. 

Rezultatem konferencji jest wydanie wybranych artykułów w czasopiśmie „Anuario Latinoamericano – Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales”, vol. 3/2016, w  Dossier na temat América Latina: política y religión, pod redakcją naukową Katarzyny Krzywickiej i Renaty Siudy-Ambroziak oraz wydanie monografii wieloautorskiej w języku hiszpańskim i portugalskim Política y religión en América Latina, Katarzyna Krzywicka, Renata Siuda-Ambroziak (eds.), Estudios Iberoamericanos de la UMCS, vol. V, Editorial de la UMCS, Lublin 2017, pp. 316, ISBN 978-83-227-9036-6, ISSN 2084-8072.