Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”

Centrum Promocji UMCS i Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS zapraszają do udziału w IV Edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted”.

Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted” po raz pierwszy odbył się 3 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zarówno pierwsza, jak i kolejne edycje wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. W 2017 roku udział w teście wzięło ponad 100 osób, zaś w ubiegłym roku do konkursu przystąpiło aż 200 uczestników.

W dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 09:00 na Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbędzie się IV Edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted”. Poprzez udział w konkursie po raz kolejny uczestnicy otrzymają szansę na sprawdzenie umiejętności językowych oraz wiedzy z zakresu kultury anglosaskiej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych z całego kraju, którzy ukończyli 16 lat i nie są studentami, absolwentami i pracownikami anglistyki, amerykanistyki i lingwistyki stosowanej oraz kierunków pokrewnych.

Na uczestników czeka 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru na poziomie B2/C1. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut. Udział w teście jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona (400 osób). Dla laureatów organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, a dla pozostałych – okazjonalne dyplomy i upominki.

Zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 10 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Zapisy prowadzone są przy użyciu formularza zgłoszeniowego.

Regulamin wydarzenia »

Patronat honorowy nad IV Edycją Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” objęli: Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw., Prorektor ds. Kształcenia UMCS.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Centrum Promocji UMCS i Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

Sponsorem nagród w konkursie jest Santander Universidades.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do podjęcia wyzwania i uczestnictwa w konkursie.

IV Edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” (14.06.2019 r.) - Formularz zgłoszeniowy

*Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia ukończyła 16 lat.


*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w zakresie wynikającym z niniejszego formularza, w celu zgłoszenia uczestnictwa do Wielkiego Testu Języka Angielskiego "Challenge Accepted" i udziału w tym Teście oraz wykorzystania podanych przeze mnie danych, w szczególności adresu e-mail do przekazywania mi drogą elektroniczną wiadomości związanych z jego organizacją.


*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted 2019” i w pełni go akceptuję.


*Wyrażam zgodę na publikacją podstawowych danych takich jak imię, nazwisko, wynik Testu w przypadku osiągnięcia jednego z trzech najlepszych wyników w Teście (uzyskania nagrody lub wyróżnienia), w związku z działaniami informacyjnymi związanymi z Testem i działaniami marketingowymi Uniwersytetu jako Organizatora Testu.


*Oświadczam, że nie jest studentem, absolwentem i pracownikiem dydaktycznym anglistyki, amerykanistyki i lingwistyki stosowanej oraz kierunków pokrewnych.

Adresatami Testu są: studenci uczelni wyższych z terenu całej Polski (z wyłączeniem studentów, absolwentów i pracowników anglistyki, amerykanistyki i lingwistyki stosowanej oraz kierunków pokrewnych), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.


*Wyrażam zgodę na utrwalenie przebiegu wydarzenia oraz mojego wizerunku i jego rozpowszechnianie przez Organizatora dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wielkiego Testu Języka Angielskiego "Challenge Accepted", w tym działań marketingowych Uniwersytetu jako Organizatora Testu.


*Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.


*Jestem świadomy/a, że:

  • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w Wielkim Teście Języka Angielskiego "Challenge Accepted" jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w Wielkim Teście.
  • w celu organizacji Wielkiego Testu Języka Angielskiego "Challenge Accepted" Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
  • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w Wielkim Teście Języka Angielskiego "Challenge Accepted". Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich  danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w Wielkim Teście Języka Angielskiego "Challenge Accepted" dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Wielkim Teście. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Wielkiego Testu Języka Angielskiego "Challenge Accepted". Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w Wielkim Teście Języka Angielskiego "Challenge Accepted", ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    23 maja 2019