IV Edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” (14.06.2019 r.) - Formularz zgłoszeniowy

*Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia ukończyła 16 lat.


*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w zakresie wynikającym z niniejszego formularza, w celu zgłoszenia uczestnictwa do Wielkiego Testu Języka Angielskiego "Challenge Accepted" i udziału w tym Teście oraz wykorzystania podanych przeze mnie danych, w szczególności adresu e-mail do przekazywania mi drogą elektroniczną wiadomości związanych z jego organizacją.


*Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted 2019” i w pełni go akceptuję.


*Wyrażam zgodę na publikacją podstawowych danych takich jak imię, nazwisko, wynik Testu w przypadku osiągnięcia jednego z trzech najlepszych wyników w Teście (uzyskania nagrody lub wyróżnienia), w związku z działaniami informacyjnymi związanymi z Testem i działaniami marketingowymi Uniwersytetu jako Organizatora Testu.


*Oświadczam, że nie jest studentem, absolwentem i pracownikiem dydaktycznym anglistyki, amerykanistyki i lingwistyki stosowanej oraz kierunków pokrewnych.

Adresatami Testu są: studenci uczelni wyższych z terenu całej Polski (z wyłączeniem studentów, absolwentów i pracowników anglistyki, amerykanistyki i lingwistyki stosowanej oraz kierunków pokrewnych), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.


*Wyrażam zgodę na utrwalenie przebiegu wydarzenia oraz mojego wizerunku i jego rozpowszechnianie przez Organizatora dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wielkiego Testu Języka Angielskiego "Challenge Accepted", w tym działań marketingowych Uniwersytetu jako Organizatora Testu.


*Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.


*Jestem świadomy/a, że:

  • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w Wielkim Teście Języka Angielskiego "Challenge Accepted" jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w Wielkim Teście.
  • w celu organizacji Wielkiego Testu Języka Angielskiego "Challenge Accepted" Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
  • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w Wielkim Teście Języka Angielskiego "Challenge Accepted". Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich  danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w Wielkim Teście Języka Angielskiego "Challenge Accepted" dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Wielkim Teście. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Wielkiego Testu Języka Angielskiego "Challenge Accepted". Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w Wielkim Teście Języka Angielskiego "Challenge Accepted", ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.