Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Baczewska-Ciupak

Stanowisko
specjalista
Jednostki
BIURO PROMOCJI
Telefon
(81) 537-28-84
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

ul. Mariana Langiewicza 20, p. 11
20-035 Lublin

O sobie

Monika Maria Baczewska-Ciupak ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Jest absolwentką studiów magisterskich w zakresie filozofii oraz europeistyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych z przywództwa i komunikacji społecznej na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a także studiów doktoranckich z nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na WFiS UMCS. W czerwcu 2010 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji Przywództwo i wartości w zarządzaniu, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Lesława Hostyńskiego (recenzenci: prof. dr hab. Józef Lipiec i dr hab. Lech Zdybel, prof. nadzw. UMCS). W październiku tego samego roku została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Etyki UMCS. Od 2011 do 2017 roku pracowała na stanowisku adiunkta w tej samej jednostce organizacyjnej. W pracy naukowo-badawczej zajmowała się aksjologią, etyką cnót, etyką biznesu, etyką zawodową oraz przywództwem organizacyjnym. W latach 2010 2015 pełniła funkcję koordynatora sesji Nauki Społeczne i Humanistyczne  Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, która odbywała się cyklicznie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2012 2016 współorganizowała cykl ogólnopolskich konferencji naukowych pod hasłem Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku – Wychowanie ku wartościom dla pracowników oświaty. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu kształcenia kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” na WBiB UMCS. Od 2015 roku pełni również funkcję koordynatora Lubelskiego Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. We wrześniu 2018 roku została zatrudniona w Biurze Promocji UMCS z ramienia którego m.in. koordynuje konkurs językowy „Faces of America”, Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”  i prowadzi warsztaty edukacyjne dla szkół partnerskich z zakresu filozofii, prawa autorskiego, etyki biznesu, CSR oraz rozwoju kompetencji liderskich. 

 


Działalność naukowa

Książki:

 • M. Baczewska (red.), Portrety przemocy. Filozofia – społeczeństwo – kultura, Wydawnictwo Akapit, Lublin 2008.
 • M. Baczewska-Ciupak, Przywództwo organizacyjne w kontekście aksjologicznych i moralnych wyzwań przyszłości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Artykuły naukowe:

 • Przemoc władzy czy przywództwo przyszłości [w:] M. Baczewska (red.), Portrety przemocy. Filozofia  społeczeństwo  kultura, Wydawnictwo Akapit, Lublin 2008.
 • Znaczenie przywództwa w kreowaniu wartości w organizacji [w:] R. Barcik, Z. Zontek (red.), Zarządzanie wartością organizacji. Materiały Konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Techniczno  Humanistycznej w Bielsku  Białej, Bielsko  Biała 2009.
 • Przywództwo emocjonalne: zagrożenie czy szansa? Próba analizy [w:] P. Czaja et al. (red.), Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009, Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo  Hutniczej w Krakowie ACADEMICA Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków 2009.
 • Etyczny wymiar przywództwa, a idea dobra wspólnego [w:] D. Probucka (red.), Dobro Wspólne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.

Wybrane konferencje naukowe i branżowe (uczestnictwo w roli prelegenta lub słuchacza):

 • International Conference Exploring F. A. Hayek and The Road to Serfdom, 1619.11.2006 r., Austria.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Filozoficzne, społeczne i kulturowe aspekty przemocy, 1516.11.2007 r., Lublin.
 • International Leadership Conference, 1618.05.2008 r., Austria.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie wartością organizacji oraz Studenckie Forum Biznesu 2009 Wyzwania polskiej przedsiębiorczości, 2022.05.2009 r., Bielsko – Biała.
 • Międzynarodowa konferencja HBR Polska Autentyczne przywództwo. Jak w praktyce uczyć się przez doświadczenie i doskonalić jako przywódca, 16.06.2009 r., Warszawa.
 • V Ogólnopolskie Forum Etyczne Etyka i dobro wspólne, 2426.06.2009 r., Kraków.
 • The Neuwaldegg Summer Seminar, 916.08.2009 r., Austria.
 • IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych Wyzwania nauki i techniki w ujęciu  interdyscyplinarnym, 1719.09.2009 r., Kraków.
 • VI Ogólnopolskie Forum Etyczne Etyka i sens życia, 2325.06.2010 r., Kraków.
 • I Konferencja Autentycznego Przywództwa w Polsce Lideriada, 07.06.2011 r., Warszawa.
 • Konferencja HBR Polska Forum CSR 2011, 17.06.2011 r., Warszawa.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wychowanie ku wartościom. Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw etycznych młodego pokolenia, 06.03.2012 r., Lublin.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wychowanie ku wartościom. Rola jednostki, rodziny, szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich, 25.09.2013 r., Lublin.
 • III Lubelska Konferencja Wychowawcza Ocenianie, mentoring i przywództwo w edukacji. Między teorią a praktyką, 13.06.2014 r., Lublin.
 • V edycja Międzynarodowej Konferencji ECOFORUM Po pierwsze środowisko, 24.09.2014 r., Lublin.
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa Coaching – siła i skuteczność w procesie zmiany, rozwoju oraz doskonaleniu: osób, zespołów i organizacji, 03.12.2014 r., Lublin. 
 • Konferencja Efektywne przywództwo. Inspiracja – działanie – rezultaty, 30.01.2015 r., Warszawa.
 • Konferencja UMCS dla Samorządu, 12.03.2015 r., Lublin. 
 • VI edycja Międzynarodowej Konferencji ECOFORUM Po pierwsze środowisko, 10-11.06.2015 r., Lublin.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielkie teorie etyczne współczesności, 29-30.06.2015 r., Olsztyn.
 • Konferencja Coaching w pracy menedżera, 03.07.2015 r., Lublin. 
 • VIII Festiwal Filozofii Filozofia i sztuka, 02-04.09.2015 r., Olsztyn. 
 • II edycja Konferencji Efektywne przywództwo, 22.01.2016 r., Warszawa. 
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku. Przedsiębiorczość z pasją, 22-23.04.2016 r., Lublin. 

  Aktywność naukowa i popularyzatorska:

 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Filozoficzne, społeczne i kulturowe aspekty przemocy, 1516.11.2007 r., Lublin.
 • Ukończenie III edycji półrocznego programu szkoleniowego Lubelska Akademia Unii Europejskiej realizowanego przez Towarzystwo Współpracy Europejskiej, 09.05.2009 r., Lublin. 
 • I miejsce w konkursie na najlepszy artykuł III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zarządzanie wartością organizacji, 2022.05.2009 r., Bielsko-Biała. Tytuł artykułu:  Znaczenie przywództwa w kreowaniu wartości w organizacji.
 • Wyróżnienie w konkursie na najlepszy artykuł w sekcji Nauki Ekonomiczne IV Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, 1719.09.2009, Kraków. Tytuł artykułu: Przywództwo emocjonalne: zagrożenie czy szansa? Próba analizy.
 • Organizacja V Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2325.09.2010 r., VI Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 29.0901.10.2011 r., VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2729.09.2012 r., VIII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2628.09.2013 r., IX Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 24.10.2014 r., Akademia Górniczo – Hutnicza oraz Jubileuszowej X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 24-26.09.2015 r., Kraków  Dobczyce (koordynator sesji Nauki Społeczne i Humanistyczne).
 • Udział w panelu dyskusyjnym Lider. Zawód czy powołanie? oraz przeprowadzenie warsztatu Liderska rozgrzewka. Panel i warsztat zostały zrealizowane w ramach projektu Polska Szkoła Human Resources VI, 1819.05.2012 r., Nasutów.
 • Ukończenie programu szkoleniowego w ramach projektu BRing. Nauki społeczne dla gospodarki, realizowanego przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, 12.01.2013 r., Lublin.
 • Organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  z cyklu Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku pt. Wychowanie ku wartościom. Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw etycznych młodego pokolenia, 06.03.2012 r., Lublin, II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  z cyklu Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku pt. Wychowanie ku wartościom. Rola jednostki, rodziny, szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich, 25.09.2013 r., Lublin,  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  z cyklu Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku pt. Wychowanie ku wartościom. Nauczyciel-wychowawca wobec kryzysu moralnego współczesnego świata, 23.09.2014 r., Lublin oraz IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  z cyklu Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku pt. Wychowanie ku wartościom. Wolność: dar, pułapka czy wyzwanie?, 22.09.2015 r., Lublin oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku pt. Wychowanie ku wartościom. Miłość w świecie zmian, 27.09.2016 r., Lublin (cykl organizowany jest wspólnie przez Zakład Etyki Instytutu Filozofii UMCS, Bursę Szkolną nr 2 w Lublinie i Bursę Szkolną nr 3 w Lublinie).
 • Przeprowadzenie wykładu i warsztatu z zakresu Przywództwa  organizacyjnego w ramach VIII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2628.09.2013 r., Kraków.
 • Przeprowadzenie serii szkoleń pt. Mobbing i kodeks etyki z zakresu etyki i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa dla kadry kierowniczej i pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., 08–09.05.2014 r., 29–30.05.2014 r., Lublin.
 • Członek Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiej Konferencji NaukowoSzkoleniowej Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku, 910.05.2014 r., Lublin.
 • Organizacja debaty naukowo-biznesowej Etyka i wartości w biznesie oraz warsztatów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, przywództwa i kultury organizacyjnej na WFiS UMCS, 21.11.2014 r., Lublin.
 • Uczestnictwo w warsztacie Psychoedukacja w zakresie pracy akademickiej, który odbył się w ramach projektu Przyjazny Uniwersytet, 16.04.2015 r., Lublin.
 • Udział w Spotkaniu Akademickich Festiwali Nauki – Kalejdoskop, 5-6.11.2015 r., Bydgoszcz. 
 • Uczestnictwo w warsztacie Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego, który odbył się w ramach projektu Przyjazny Uniwersytet, 16.03.2016 r., Lublin.
 • Członek Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku. Przedsiębiorczość z pasją, 22-23.04.2016 r., Lublin.
 • Wizyta studyjna na Uniwersytecie Bifröst, 04-09.09.2016 r., Islandia. 
 • Przeprowadzenie wykładu Bądź jak Optimus Prime! w ramach Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, 14.01.2017 r., Lublin. 

Promotorstwo prac dyplomowych: 

 • P. Banaszkiewicz, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR): dobre i złe praktyki, 28.09.2016 r. 
 • K. Gąsior, Etyka zarządzania a dysfunkcje i patologie zachowań ludzi w organizacji, 05.07.2016 r.
 • J. Grabowska, Psychopata korporacyjny (industrialny) jako przykład patologii w biznesie, 05.10.2016 r.
 • A. Nalewaj, Filozoficzno-społeczny wymiar tańca i jego wpływ na kształtowanie postaw etycznych młodego pokolenia, 12.10.2016 r.
 • A. Surma, Przywództwo charyzmatyczne: zagrożenia i perspektywy rozwoju organizacji w dobie XXI wieku, 05.07.2016 r.
 • M. Ziemkiewicz, Wpływ kultury polskiego hip-hopu na kształtowanie postaw etycznych młodzieży28.09.2016 r.
 • K. Dąbek, Problematyka dobra i zła w kontekście słowiańskich wierzeń ludowych, 21.06.2017 r.
 • M. Drabik, Motyw miłości w filozofii i sztuce filmowej na przestrzeni dziejów, 21.06.2017 r.
 • M. Drózd, Wizerunek kobiety we współczesnych mediach, a rzeczywistość, 21.06.2017 r.
 • A. Kowalik, Zagadnienie dobra i zła w muzyce metalowej i jej wpływ na kształtowanie postaw moralno-społecznych, 21.06.2017 r.
 • K. Popis, Wpływ podróży na kształtowanie wartości oraz charakteru człowieka, 21.06.2017. 
 • D. Pydyś, Wielowymiarowość kłamstwa w pryzmacie wybranych problemów etyczno-moralnych współczesnego świata, 21.06.2017. 
 • A. Szalej, „Jaka mafia, takie kobiety”. Miejsce i rola kobiety w mafii pruszkowskiej, 21.06.2017 r. 

Funkcje pełnione na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS:

 • Sekretarz Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio I Philosophia–Sociologia  (2011-2017).
 • Sekretarz komisji rekrutacyjnej studiów doktoranckich w zakresie filozofii (2012-2016).
 • Członek Rady Instytutu Filozofii WFiS UMCS (2013-2015).
 • Opiekun Koła Naukowego Doradztwo i komunikacja w biznesie (2014-2017).
 • Członek Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (2016-2020) w roku akademickim 2016/2017.
 • Kierownik IV edycji studiów podyplomowych „Coaching i mentoring” (2019-2021).

Funkcje pełnione na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej:

 • Członek Senatu UMCS XXIII kadencji (2012-2016) w roku akademickim 2015/2016. 
 • Członek Senatu UMCS XXIV kadencji (2016-2020) w roku akademickim 2016/2017.
 • Członek Senackiej Komisji Dydaktyki i Wychowania (2016-2020) w roku akademickim 2016/2017.

Lubelski Festiwal Nauki:

 • Koordynator wydziałowy WFiS UMCS XI Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem Nauka bez barier, 20 – 26.09.2014 r., Lublin.
 • Koordynator uczelniany oraz Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. Naukowych UMCS XII Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem Nauka drogą do Nobla, 19 – 25.09.2015 r., Lublin.
 • Koordynator uczelniany UMCS XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem Nauka źródłem inspiracji, 17 – 23.09.2016 r., Lublin.
 • Koordynator uczelniany UMCS XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem Nauka – pomiędzy tradycją a współczesnością, 24 – 30.09.2017 r., Lublin.
 • Koordynator uczelniany UMCS XV Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem Człowiek inspiracją nauki, 15 – 21.09.2018 r., Lublin.
 • Koordynator uczelniany UMCS XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem Nauka  technika  innowacje, 14 – 20.09.2019 r., Lublin.

 Działalność charytatywna:

 • Koordynacja zbiórki darów dla kombatantów na WFiS UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom i akcji Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – Boże Narodzenie 2014 organizowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia, 01.12.2014 – 11.01.2015 r., Lublin.
 • Koordynacja zbiórki darów dla kombatantów na WFiS UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom i akcji Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – Wielkanoc 2015, jw., 25.03 –  30.04.2015 r., Lublin.
 • Koordynacja zbiórki darów dla kombatantów na WFiS UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom i akcji Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – Boże Narodzenie 2015, jw., 20.11 – 18.12.2015 r., Lublin.
 • Koordynacja zbiórki darów dla kombatantów na WFiS UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom i akcji Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – Boże Narodzenie 2016, jw., 21.11 – 16.12.2016 r., Lublin.
 • Koordynacja zbiórki darów dla kombatantów na WFiS UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom i akcji Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach –  Wielkanoc 2017, jw., 3 – 21.04.2017 r., Lublin. 
 • Koordynacja zbiórki darów dla kombatantów UMCS Bohaterom! na UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom i akcji Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – Boże Narodzenie 2018, jw., 19.11 – 14.12.2018 r., Lublin.

Ogłoszenia

Brak aktualnych ogłoszeń.