Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Baczewska-Ciupak

dr Monika Baczewska-Ciupak
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
BIURO PROMOCJI I POPULARYZACJI NAUKI
Funkcje
Pełnomocnik J.M. Rektora
Telefon
(81) 537-57-15
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1305
20-031 Lublin

O sobie

Monika Maria Baczewska-Ciupak jest maturzystką I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filozofia w zakresie filozofii kultury i nauki o kulturze oraz na kierunku filozoficzno-historycznym w zakresie historii i europeistyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych z przywództwa i komunikacji społecznej na Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, studiów doktoranckich z nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, a także studiów podyplomowych z zakresu ochrony własności intelektualnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia uzyskała w 2010 roku na podstawie dysertacji Przywództwo i wartości w zarządzaniu. W latach 2011-2017 pracowała na stanowisku adiunkta w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. W pracy naukowo-badawczej zajmowała się aksjologią, etyką cnót, etyką biznesu, etyką zawodową oraz przywództwem organizacyjnym. Od 2010 do 2015 roku koordynowała sesję Nauki Społeczne i Humanistyczne Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, która odbywała się cyklicznie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2012-2016 współorganizowała cykl ogólnopolskich konferencji naukowych pod hasłem Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku-Wychowanie ku wartościom dla pracowników oświaty. Począwszy od 2015 roku do chwili obecnej pełni funkcję koordynatora Lubelskiego Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest współorganizatorem i kierownikiem studiów podyplomowych Coaching i mentoring, które jako jedyne w województwie lubelskim posiadają program kształcenia coachów akredytowany przez Izbę Coachingu, współorganizatorem i kierownikiem studiów podyplomowych Menedżer XXI wiekuwspółorganizatorem i kierownikiem studiów podyplomowych Trener biznesu, a także współorganizatorem studiów podyplomowych Filozofia i etyka, które uzyskały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Obecnie jest zatrudniona w Biurze Promocji i Popularyzacji Nauki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Działalność naukowa

Książki:

 • M. Baczewska (red.), Portrety przemocy. Filozofia – społeczeństwo – kultura, Wydawnictwo Akapit, Lublin 2008, ss. 232.
 • M. Baczewska-Ciupak, Przywództwo organizacyjne w kontekście aksjologicznych i moralnych wyzwań przyszłości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 233.

Artykuły naukowe:

 • Przemoc władzy czy przywództwo przyszłości [w:] M. Baczewska (red.), Portrety przemocy. Filozofia-społeczeństwo-kultura, Wydawnictwo Akapit, Lublin 2008, s. 95-112.
 • Znaczenie przywództwa w kreowaniu wartości w organizacji [w:] R. Barcik, Z. Zontek (red.), Zarządzanie wartością organizacji. Materiały Konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009, s. 76-88.
 • Przywództwo emocjonalne: zagrożenie czy szansa? Próba analizy [w:] P. Czaja et al. (red.), Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009, Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków 2009, s. 475-486.
 • Etyczny wymiar przywództwa, a idea dobra wspólnego [w:] D. Probucka (red.), Dobro Wspólne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 425-440.

Wybrane konferencje naukowe i branżowe (uczestnictwo w roli prelegenta lub słuchacza):

 • International Conference Exploring F. A. Hayek and The Road to Serfdom, 16-19.11.2006 r., Austria.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Filozoficzne, społeczne i kulturowe aspekty przemocy, 15-16.11.2007 r., Lublin.
 • International Leadership Conference, 16-18.05.2008 r., Austria.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie wartością organizacji oraz Studenckie Forum Biznesu 2009 Wyzwania polskiej przedsiębiorczości, 20-22.05.2009 r., Bielsko-Biała.
 • Międzynarodowa konferencja HBR Polska Autentyczne przywództwo. Jak w praktyce uczyć się przez doświadczenie i doskonalić jako przywódca, 16.06.2009 r., Warszawa.
 • V Ogólnopolskie Forum Etyczne Etyka i dobro wspólne, 24-26.06.2009 r., Kraków.
 • The Neuwaldegg Summer Seminar, 9-16.08.2009 r., Austria.
 • IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych Wyzwania nauki i techniki w ujęciu  interdyscyplinarnym, 17-19.09.2009 r., Kraków.
 • VI Ogólnopolskie Forum Etyczne Etyka i sens życia, 23-25.06.2010 r., Kraków.
 • I Konferencja Autentycznego Przywództwa w Polsce Lideriada, 07.06.2011 r., Warszawa.
 • Konferencja HBR Polska Forum CSR 2011, 17.06.2011 r., Warszawa.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wychowanie ku wartościom. Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw etycznych młodego pokolenia, 06.03.2012 r., Lublin.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wychowanie ku wartościom. Rola jednostki, rodziny, szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich, 25.09.2013 r., Lublin.
 • III Lubelska Konferencja Wychowawcza Ocenianie, mentoring i przywództwo w edukacji. Między teorią a praktyką, 13.06.2014 r., Lublin.
 • V edycja Międzynarodowej Konferencji ECOFORUM Po pierwsze środowisko, 24.09.2014 r., Lublin.
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa Coaching-siła i skuteczność w procesie zmiany, rozwoju oraz doskonaleniu: osób, zespołów i organizacji, 03.12.2014r., Lublin. 
 • Konferencja Efektywne przywództwo. Inspiracja-działanie-rezultaty, 30.01.2015 r., Warszawa.
 • Konferencja UMCS dla Samorządu, 12.03.2015 r., Lublin. 
 • VI edycja Międzynarodowej Konferencji ECOFORUM Po pierwsze środowisko, 10-11.06.2015 r., Lublin.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielkie teorie etyczne współczesności, 29-30.06.2015 r., Olsztyn.
 • Konferencja Coaching w pracy menedżera, 03.07.2015 r., Lublin. 
 • VIII Festiwal Filozofii Filozofia i sztuka, 02-04.09.2015 r., Olsztyn. 
 • II edycja Konferencji Efektywne przywództwo, 22.01.2016 r., Warszawa. 
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku. Przedsiębiorczość z pasją, 22-23.04.2016 r., Lublin.
 • Międzynarodowa Konferencja Społeczno-kulturowy wymiar edukacji pozaformalnej, 13.06.2023 r., Lublin. 

  Aktywność naukowa i popularyzatorska:

 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Filozoficzne, społeczne i kulturowe aspekty przemocy, 15-16.11.2007 r., Lublin.
 • Ukończenie III edycji półrocznego programu szkoleniowego Lubelska Akademia Unii Europejskiej realizowanego przez Towarzystwo Współpracy Europejskiej, 09.05.2009 r., Lublin. 
 • I miejsce w konkursie na najlepszy artykuł III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zarządzanie wartością organizacji, 20-22.05.2009 r., Bielsko-Biała. Tytuł artykułu:  Znaczenie przywództwa w kreowaniu wartości w organizacji.
 • Wyróżnienie w konkursie na najlepszy artykuł w sekcji Nauki Ekonomiczne IV Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, 17-19.09.2009 r., Kraków. Tytuł artykułu: Przywództwo emocjonalne: zagrożenie czy szansa? Próba analizy.
 • Organizacja V KKMU 23-25.09.2010 r., VI KKMU 29.09-1.10.2011 r., VII KKMU 27-29.09.2012 r., VIII KKMU 26-28.09.2013 r., IX KKMU 2-4.10.2014 r., Akademia Górniczo – Hutnicza oraz X KKMU 24-26.09.2015 r., Kraków-Dobczyce (koordynator sesji Nauki Społeczne i Humanistyczne).
 • Udział w panelu dyskusyjnym Lider. Zawód czy powołanie? oraz przeprowadzenie warsztatu Liderska rozgrzewka w ramach projektu Polska Szkoła Human Resources VI, 18-19.05.2012 r., Nasutów.
 • Ukończenie programu szkoleniowego w ramach projektu BRing. Nauki społeczne dla gospodarki, realizowanego przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, 12.01.2013 r., Lublin.
 • Organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  z cyklu Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku pt. Wychowanie ku wartościom. Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw etycznych młodego pokolenia, 06.03.2012 r., Lublin, II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  z cyklu Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku pt. Wychowanie ku wartościom. Rola jednostki, rodziny, szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich, 25.09.2013 r., Lublin,  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  z cyklu Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku pt. Wychowanie ku wartościom. Nauczyciel-wychowawca wobec kryzysu moralnego współczesnego świata, 23.09.2014 r., Lublin oraz IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  z cyklu Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku pt. Wychowanie ku wartościom. Wolność: dar, pułapka czy wyzwanie?, 22.09.2015 r., Lublin oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku pt. Wychowanie ku wartościom. Miłość w świecie zmian, 27.09.2016 r., Lublin (cykl organizowany jest wspólnie przez Zakład Etyki Instytutu Filozofii UMCS, Bursę Szkolną nr 2 w Lublinie i Bursę Szkolną nr 3 w Lublinie).
 • Przeprowadzenie wykładu i warsztatu z zakresu Przywództwa  organizacyjnego w ramach VIII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 26-28.09.2013 r., Kraków.
 • Przeprowadzenie serii szkoleń pt. Mobbing i kodeks etyki z zakresu etyki i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa dla kadry kierowniczej i pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., 8-9.05.2014 r., 29-30.05.2014 r., Lublin.
 • Członek Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku, 9-10.05.2014 r., Lublin.
 • Organizacja debaty naukowo-biznesowej Etyka i wartości w biznesie oraz warsztatów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, przywództwa i kultury organizacyjnej na WFiS UMCS, 21.11.2014 r., Lublin.
 • Udział w Spotkaniu Akademickich Festiwali Nauki-Kalejdoskop, 5-6.11.2015 r., Bydgoszcz. 
 • Członek Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku. Przedsiębiorczość z pasją, 22-23.04.2016 r., Lublin.
 • Wizyta studyjna na Uniwersytecie Bifröst, 04-09.09.2016 r., Islandia. 
 • Przeprowadzenie wykładu Bądź jak Optimus Prime! w ramach UD UMCS, 14.01.2017 r., Lublin. 
 • Wystąpienie Czy dziś warto organizować Lubelski Festiwal Nauki? podczas Międzynarodowej Konferencji Społeczno-kulturowy wymiar edukacji pozaformalnej w ramach I Międzynarodowego Kongresu Edukacji Pozaformalnej Całożyciowa KreAktywność, 12-14.2023 r., Lublin.

Promotorstwo prac dyplomowych: 

 • P. Banaszkiewicz, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR): dobre i złe praktyki, 28.09.2016 r. 
 • K. Gąsior, Etyka zarządzania a dysfunkcje i patologie zachowań ludzi w organizacji, 05.07.2016 r.
 • J. Grabowska, Psychopata korporacyjny (industrialny) jako przykład patologii w biznesie, 05.10.2016 r.
 • A. Nalewaj, Filozoficzno-społeczny wymiar tańca i jego wpływ na kształtowanie postaw etycznych młodego pokolenia, 12.10.2016 r.
 • A. Surma, Przywództwo charyzmatyczne: zagrożenia i perspektywy rozwoju organizacji w dobie XXI wieku, 05.07.2016 r.
 • M. Ziemkiewicz, Wpływ kultury polskiego hip-hopu na kształtowanie postaw etycznych młodzieży, 28.09.2016 r.
 • K. Dąbek, Problematyka dobra i zła w kontekście słowiańskich wierzeń ludowych, 21.06.2017 r.
 • M. Drabik, Motyw miłości w filozofii i sztuce filmowej na przestrzeni dziejów, 21.06.2017 r.
 • M. Drózd, Wizerunek kobiety we współczesnych mediach, a rzeczywistość, 21.06.2017 r.
 • A. Kowalik, Zagadnienie dobra i zła w muzyce metalowej i jej wpływ na kształtowanie postaw moralno-społecznych, 21.06.2017 r.
 • K. Popis, Wpływ podróży na kształtowanie wartości oraz charakteru człowieka, 21.06.2017 r. 
 • D. Pydyś, Wielowymiarowość kłamstwa w pryzmacie wybranych problemów etyczno-moralnych współczesnego świata, 21.06.2017 r. 
 • A. Szalej, „Jaka mafia, takie kobiety”. Miejsce i rola kobiety w mafii pruszkowskiej, 21.06.2017 r. 

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS:

 • Sekretarz Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio I Philosophia-Sociologia  (2011-2017).
 • Członek Rady IF WFiS UMCS (2013-2015).
 • Opiekun Koła Naukowego Doradztwo i komunikacja w biznesie (2014-2017).
 • Członek Rady WFiS UMCS (2016-2020) w roku akademickim 2016/2017.
 • Kierownik IV, V, VI, VII edycji studiów podyplomowych Coaching i mentoring (2019-2021, 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024).
 • Kierownik I i II edycji studiów podyplomowych Menedżer XXI wieku (2020-2022, 2023-2024).
 • Kierownik studiów podyplomowych Trener biznesu (rekrutacja na I edycję do 30.09.2023).

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej:

 • Członek Senatu UMCS XXIII kadencji (2012-2016) w roku akademickim 2015/2016. 
 • Członek Senatu UMCS XXIV kadencji (2016-2020) w roku akademickim 2016/2017.
 • Członek Senackiej Komisji Dydaktyki i Wychowania (2016-2020) w roku akademickim 2016/2017.

Lubelski Festiwal Nauki:

 • Koordynator WFiS UMCS XI LFN „Nauka bez barier”, 20-26.09.2014 r., Lublin.
 • Koordynator UMCS oraz Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. Naukowych XII LFN „Nauka drogą do Nobla”, 19-25.09.2015 r., Lublin.
 • Koordynator UMCS XIII LFN „Nauka źródłem inspiracji”, 17-23.09.2016 r., Lublin.
 • Koordynator UMCS XIV LFN „Nauka – pomiędzy tradycją a współczesnością”, 24-30.09.2017 r., Lublin.
 • Koordynator UMCS XV LFN „Człowiek inspiracją nauki”, 15-21.09.2018 r., Lublin.
 • Koordynator UMCS XVI LFN „Nauka – technika – innowacje”, 14-20.09.2019 r., Lublin.
 • Koordynator UMCS Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki, 22-24.09.2020 r., Lublin.
 • Koordynator UMCS oraz Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. Naukowych XVII LFN „Nauka bez granic. Enjoy science!”, 18-24.09.2021 r., Lublin.
 • Koordynator UMCS XVIII LFN „Ogrody nauki”, 10-16.09.2022 r., Lublin.
 • Koordynator UMCS XIX LFN „Nauka dla przyszłości”, 18-24.09.2023 r., Lublin.

Granty:

 • Program „Społeczna odpowiedzialność nauki” i moduł „Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministra Edukacji i Nauki: XVII Lubelski Festiwal Nauki „Nauka bez granic. Enjoy science!” (wartość dofinansowania: 591 250 zł). 

Odznaczenia:

 • Odznaka honorowa za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 13.06.2021 r.

Członkostwo w radach:

 • Członek Rady Stowarzyszenia Odra-Niemen I kadencji (2020-2026).
 • Członek Rady Fundacji Akademii Odkrywców Sportu UMCS (2022-obecnie).

Działalność charytatywna (koordynator zbiórek):

 • Zbiórka darów dla kombatantów na WFiS UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom i akcji Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – Boże Narodzenie 2014 organizowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia, 1.12.2014-11.01.2015 r., Lublin.
 • Zbiórka darów dla kombatantów na WFiS UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom i akcji Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – Wielkanoc 2015, jw., 25.03-30.04.2015 r., Lublin.
 • Zbiórka darów dla kombatantów na WFiS UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom i akcji Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – Boże Narodzenie 2015, jw., 20.11-18.12.2015 r., Lublin.
 • Zbiórka darów dla kombatantów na WFiS UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom i akcji Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – Boże Narodzenie 2016, jw., 21.11-16.12.2016 r., Lublin.
 • Zbiórka darów dla kombatantów na WFiS UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom i akcji Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach –  Wielkanoc 2017, jw., 3-21.04.2017 r., Lublin. 
 • Zbiórka darów dla kombatantów na WFiS UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom i akcji Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – Boże Narodzenie 2017, jw., 5.12.2017-20.01.2018 r., Lublin.
 • Zbiórka darów dla kombatantów UMCS Bohaterom! na UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom i akcji Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – Boże Narodzenie 2018, jw., 19.11-14.12.2018 r., Lublin. 
 • Zbiórka darów dla kombatantów UMCS Bohaterom! na UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom. Edycja 2019/2020, jw., 25.11-20.12.2019 r., Lublin. 
 • Zbiórka darów dla kombatantów UMCS Bohaterom! na UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom. Edycja 2020/2021, j.w., 9.11-18.12.2020 r., Lublin.
 • Zbiórka darów dla kombatantów UMCS Bohaterom! na UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom. Edycja 2021/2022, j.w., 15.11-15.12.2021 r., Lublin.
 • Zbiórka darów dla kombatantów UMCS Bohaterom! na UMCS w ramach projektu Rodacy Bohaterom. Edycja 2022/2023, j.w., 21.11-16.12.2022 r., Lublin.

Ogłoszenia