Rozszerzamy współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zawarł porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Urzędami Statystycznymi z siedzibą w Lublinie i Rzeszowie. Głównym celem podpisanej umowy jest wieloaspektowa kooperacja ww. instytucji w zakresie wymiany informacji, podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych i opracowań analityczno-statystycznych oraz organizacji wydarzeń.

16 marca br. w Sali Senatu UMCS odbyło się spotkanie rektora UMCS prof. Radosława Dobrowolskiego; prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr. hab. Zbigniewa Pastuszaka, prof. uczelni; dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów UMCS dr hab. Jolanty Szołno-Koguc, prof. uczelni oraz kierownika Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej UMCS prof. Andrzeja Miszczuka z prezesem Głównego Urzędu Statystycznego dr. Dominikiem Rozkrutem, dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie dr. Krzysztofem Markowskim oraz dyrektorem Urzędu Statystycznego w Rzeszowie dr. hab. Markiem Cierpiałem-Wolanem.

Gospodarz miejsca, prof. Radosław Dobrowolski, podkreślił, że to kolejna umowa wpisująca się w strategię naszej uczelni, którą podpisujemy z organami administracji publicznej: – To, że w murach naszego Uniwersytetu gości prezes GUS, wsparty przez dwóch dyrektorów wojewódzkich urzędów statystycznych, świadczy o tym, jaką rangę ma dzisiejsze spotkanie oraz jak duże nadzieje i plany wszyscy wiążemy z tą współpracą – zarówno w sferze naukowo-badawczej, jak i dydaktycznej.

Jak zaznaczył prezes GUS: – Misją Głównego Urzędu Statystycznego jest informowanie społeczeństwa o kluczowych i ważnych zagadnieniach, istotnych dla jego funkcjonowania i rozwoju. Nie widzimy możliwości, by tę wizję skutecznie i efektywnie realizować bez wsparcia środowiska naukowego. Myślę, że przedstawiciele nauki są na pewno jednymi z najważniejszych użytkowników naszych danych, a chcielibyśmy wznieść ich także do poziomu partnera (…). Tylko naukowcy, dzięki swoim badaniom, wykorzystując dane statystyczne, są w stanie w sposób pogłębiony skorzystać z ich potencjału. I tylko takie partnerstwo z nauką daje nam możliwość pełnego realizowania zadań, do których jesteśmy powołani. Można powiedzieć, że Głównego Urzędu Statystycznego w pewien sposób nie ma bez środowiska naukowego.

Dr Dominik Rozkrut dodał na koniec, że bardzo się cieszy z dzisiejszej wizyty na UMCS oraz podkreślił, że podpisana umowa staje się pewnym tytułem i podstawą do tego, by podejmować wspólne działania między jednostkami regionalnymi a uczelnią już na poziomie operacyjnym.

W ramach kooperacji kadra naukowa i studenci UMCS otrzymają wsparcie w dostępie do wyników informacji statystycznych znajdujących się w dyspozycji US, potrzebnych do prowadzenia projektów naukowych, analiz społeczno-ekonomicznych i zajęć dydaktycznych. Wspólnie z US prowadzone będą badania, prace metodologiczne i wysokiej jakości analizy statystyczne z zakresu krajowej oraz regionalnej gospodarki mieszkaniowej, rynku materiałowego i paliwowo-energetycznego, statystyki sportu i turystyki oraz procesów społeczno-gospodarczych zachodzacych w regionach przygranicznych.

Strony porozumienia planują także inicjować działania kreujące nowoczesne zaplecze analityczne dla władz publicznych w województwie lubelskim i podkarpackim, umożliwiające diagnozowanie i przewidywanie przemian gospodarczych w regionie oraz monitoring efektywności działań podejmowanych przez samorządy lokalne.

Dodatkową korzyścią będą wspólne działania popularyzatorskie oraz promujące dorobek UMCS i zasoby statystyki publicznej, a także przyjmowanie przez wskazane Urzędy Statystyczne studentów na praktyki zawodowe.

Fot. Bartosz Proll

 

    Aktualności

    Data dodania
    20 marca 2023