Ogłoszenie o zebraniu wyborczym w celu wyboru przedstawicieli Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów UMCS w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,

na podstawie § 139 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2019 r. w imieniu Komisji Wyborczej na Wydziale Ekonomicznym UMCS, uprzejmie informuję, że zebranie wyborcze w celu wyboru 3 przedstawicieli Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów UMCS, (§ 40 ust. 1 pkt 3 Statutu UMCS) w „grupie pozostałych nauczycieli akademickich” tj. nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach należących do grupy pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, którzy w swym oświadczeniu wskazali, że dyscyplina ekonomia i finanse stanowi dyscyplinę wiodącą w rozumieniu § 167 ust. 4 statutu UMCS

odbędzie się w dniu 6 lipca 2023 r. o godz. 11.00.

Auli III Wydziału Ekonomicznego UMCS

Zgodnie z § 167 ust. 1 Statutu UMCS w wyborach do rady naukowej instytutu osoby należące do grupy pozostałych nauczycieli akademickich (§ 40 ust. 1 pkt 3 Statutu UMCS) wybierają przedstawicieli do rady ze swego grona. Natomiast kandydata do rady naukowej instytutu może zgłosić nauczyciel akademicki, który wskazał dyscyplinę zgodną z dyscypliną danej rady naukowej instytutu jako wiodącą (§ 167 ust. 3 Statutu UMCS).

Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów UMCS w grupie pozostałych nauczycieli akademickich będą przyjmowane w formie pisemnej w pokoju 313 (Sekretariat Instytutu Ekonomii i Finansów)w godzinach pracy sekretariatu (do dnia 5 lipca br.) oraz w pierwszej fazie zebrania wyborczego.

Warunkiem skutecznego zgłoszenia kandydata jest dołączenie jego pisemnej zgody na kandydowanie wraz z oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego (formularze do pobrania w p. 313 lub w załączniku do niniejszego ogłoszenia).

W wyborach do Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów UMCS mogą kandydować pracownicy Uniwersytetu, którzy spełniają wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nie pełnią funkcji jednoosobowego organu Uniwersytetu.

Kandydatem na przedstawiciela Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów UMCS w grupie pozostałych nauczycieli akademickich może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

 

Dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej     

 

  Aktualności

  Data dodania
  29 czerwca 2023