Młodzi naukowcy UMCS – badanie ankietowe

W dniach 10–15 stycznia wśród młodych naukowców zostanie przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące wybranych aspektów pracy dydaktycznej i jakości kształcenia na naszym Uniwersytecie. Badanie zostanie zrealizowane z inicjatywy Rady Młodych Naukowców.

Kwestionariusz ankiety opracowany przez Radę Młodych Naukowców UMCS zostanie rozesłany drogą mailową do pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, którzy są zatrudnieni w naszej Alma Mater i nie przekroczyli 40. roku życia. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Uzyskane wyniki zostaną opracowane w formie zbiorczych raportów, które pozwolą zdiagnozować problematyczne aspekty działalności dydaktycznej i podjąć określone działania mające na celu polepszenie warunków pracy w tej sferze.

Wspomniane badanie będzie pierwszym tego typu zadaniem realizowanym przez Radę Młodych Naukowców UMCS powołaną w maju 2021 r. Gremium planuje opracować kolejne kwestionariusze, aby ujawnić wyzwania i trudności, z którymi mierzą się młodzi badacze (również doktoranci) w codziennej pracy. Jednym z głównych celów, jakie wyznaczyła sobie Rada Młodych Naukowców, jest bowiem podejmowanie działań służących wspieraniu rozwoju kadry naukowej i poprawie warunków funkcjonowania młodych badaczy na UMCS. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tej ważnej inicjatywie.

Wszelkie uwagi, pytania, sugestie, wątpliwości prosimy kierować na adres Rady: rmn@mail.umcs.pl.

    Aktualności