Konkurs „Ad Astra” dla wybitnych młodych naukowców UMCS

Rada Młodych Naukowców UMCS wraz z Prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS - Prof. dr hab. Wiesławem Gruszeckim ogłasza pierwszą edycję konkursu "Ad astra", którego celem jest wyróżnienie wybitnych młodych naukowców pracujących lub kształcących się na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Laureaci konkursu "Ad astra" będą wyłaniani spośród pracowników oraz doktorantów UMCS w dwóch etapach:

Etap 1: osoby spełniające kryteria (wieku, zatrudnienia, dorobku naukowego) wymienione w regulaminie składają na poszczególnych Wydziałach przygotowaną samodzielnie dokumentację scharakteryzowaną w § 3 ust. 3. Na podstawie punktacji uzyskanej za osiągnięcia naukowe lub artystyczne z lat 2021–2022 sporządzone zostaną dla poszczególnych Wydziałów listy rankingowe. Z każdej z nich dwie osoby, które uzyskają najwyższą punktację, przejdą do drugiego etapu.

Etap 2: na podstawie szczegółowej analizy dokumentacji złożonej przez kandydatów wyłonionych w pierwszym etapie komisja konkursowa określona § 4 ust. 3 wybierze trzech laureatów, po jednym w trzech dziedzinach naukowych: Nauki Humanistyczne i Sztuka, Nauki Społeczne oraz Nauki Ścisłe i Przyrodnicze.

Termin składania wniosków: 24 marca 2023. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas Forum Młodych Naukowców 2.0. 

Regulamin oraz formularze dokumentów dostępne są w odpowiedniej zakładce (link).

    Aktualności

    Autor
    Beata Jarosz
    Data dodania
    16 marca 2023