Nagroda dla naukowców z Ukrainy w dziedzinach biologii molekularnej, genetyki, biochemii, immunologii, biomedycyny

The Kosciuszko Foundation ogłasza konkurs o nagrodę dla naukowców - obywateli Ukrainy, którzy w wyniku inwazji Rosji znaleźli się w Polsce lub nadal przebywają w Ukrainie.

Celem nagrody jest uhonorowanie dorobku naukowego i wzmocnienie wybitnych naukowców w dziedzinach biologii molekularnej, genetyki, biochemii, immunologii, bio-medycyny.

Nagroda może być przyznana naukowcom posiadającym obywatelstwo ukraińskie oraz stopień naukowy co najmniej doktora (PhD). Warunkiem otrzymania nagrody jest bycie pracownikiem lub współpracownikiem naukowym wyższej uczelni lub innej jednostki naukowo-badawczej i złożenie wymaganych dokumentów.

Wartość nagrody wynosi 30 000 USD i komisja ekspertów może podjąć decyzję o podziale tej sumy, przy czym minimalna wartość jednostkowa nagrody wynosi 5000 USD.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się w formie elektronicznej na formularzu znajdującym się pod linkiem https://form.jotform.com/forms5000/NagrodaBiomed. Do zgłoszenia należy dołączyć wyłącznie w formie elektronicznej opinię / list rekomendacyjny od pracownika naukowego w zakresie tematyki konkursu oraz następujące załączniki:
-           życiorys kandydata (CV) zawierający krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej i najważniejszych osiągnięć badawczych
-           listę 5 najważniejszych publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym
-           pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Za poziom merytoryczny nagrody odpowiada komisja ekspertów The Kosciuszko Foundation powołana przez Prezesa The Kosciuszko Foundation. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd The Kosciuszko Foundation.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są  do 31 stycznia 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 marca 2023 r.

Nagroda może zostać wypłacona laureatom wyłącznie na rachunek bankowy.

Źródło: https://kfpoland.org/Nagroda-Chomczynskiego-1 

    Aktualności

    Data dodania
    12 stycznia 2023