Nowa aparatura badawcza (grant NCN)

Uprzejmie informujemy, że baza aparaturowa naszego Instytutu została poszerzona o nowo zakupione urządzenie do rozmagnesowania próbek skalnych zmiennym polem magnetycznym LDA5 firmy Agico.

Aparatura ta jest jedną z inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach grantu "Globalne, regionalne i lokalne czynniki warunkujące zapis paleoklimatyczny i paleośrodowiskowy w ukraińskich sekwencjach lessowo-glebowych wzdłuż doliny Dniepru – od obszarów proksymalnych do dystalnych strefy peryglacjalnej" finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 16. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Maria Łanczont (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS).

Osobami zaangażowanymi prace badawcze z wykorzystaniem tej aparatury są prof. dr hab. Jerzy Nawrocki i mgr Karol Standzikowski.

Więcej informacji o grancie

Aparatura naukowo-badawcza Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    28 września 2020