Zaproszenie do publikowania w Frontiers in Earth Science

Informujemy, że istnieje możliwość publikowania artykułów naukowych w tomie specjalnym "Modern Geomorphic Processes: From Source to Sink and From Survey to Models" zaplanowanym do realizacji w Open Journal Frontiers in Earth Science w sekcji Quaternary Science, Geomorphology and Paleoenvironment. Jednym z redaktorów tematycznych ww. tomu jest dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS).

Postępujące zmiany klimatu wpływają na wielkość i częstotliwość gwałtownych zdarzeń meteorologicznych i  hydrologicznych we wszystkich strefach morfo-klimatycznych Ziemi. Te globalnie obserwowane zjawiska, wpływają na zwiększenie dynamiki procesów geomorfologicznych, a także - w wielu przypadkach - na zmianę długookresowych trendów kształtowania rzeźby terenu. Są one również odpowiedzialne za wzrost liczby klęsk żywiołowych (np. powodzi, spływów gruzowych, lawin błotnych, osuwisk), a w dłuższej perspektywie mogą wywoływać zmiany, które mogą oddziaływać na społeczności, np. wywołując migracje, przesiedlenia czy konieczność przenoszenia infrastruktury.

W tym kontekście jednym z głównych wyzwań badawczych dla geografów, geomorfologów i badaczy środowiska naturalnego Ziemi, jest jak najwcześniejsze rozpoznanie i monitorowanie zdarzeń hydrologicznych i meteorologicznych, które mogą wywołać procesy geomorfologiczne oraz ich krótko- i długoterminowe konsekwencje dla krajobrazu. Wzrost częstotliwości występowania ponadprzeciętnych zjawisk hydrometeorologicznych i ich konsekwencji, takich jak powodzie lub ruchy masowe o zwiększonej skali lub częstotliwości, odnotowuje się zarówno w strefie umiarkowanej, jak i w Arktyce Wysokiej, gdzie wcześniej rzadko je obserwowano. Z drugiej strony, intensywne opady deszczu wpływają również na intensyfikację procesy geomorfologicznych w strefie suchej i półsuchej.

Proponowany tom specjalny Open Journal Frontiers in Earth Science - sekcji Quaternary Science, Geomorphology and Paleoenvironment, zatytułowany "Modern Geomorphic Processes: From Source to Sink and From Survey to Models" jest adresowany do szerokiego grona specjalistów z różnych dyscyplin, zarówno badaczy środowiska (geologów, hydrogeologów, geofizyków, geografów, geomorfologów, gleboznawców), jak i specjalistów zajmujących się konsekwencjami dla społeczeństwa (planistów, geografów społeczno-ekonomicznych, geografów człowieka, itp.). Zapraszamy do publikacji wyników Państwa badań w tym zakresie, opisujących współczesne zmiany środowiska naturalnego, ukształtowania terenu, wykrywania i monitorowania procesów geomorfologicznych i ich konsekwencji, ale także zastosowania nowatorskich rozwiązań w metodyce tych badań, z wykorzystaniem badań bezpośrednich i teledetekcyjnych. Ważnym i oczekiwanym aspektem jest również ocena wpływu tych zjawisk na infrastrukturę, obszary zurbanizowane czy społeczności lokalne.

Open Journal Frontiers in Earth Science jest jednym z wiodących czasopism, którego problematyka skupia się na wynikach badań zmian środowiskowych naszej planety. Czasopismo, jest indeksowane w bazach Web of Science i Scopus (Impact Factor 2.689; CiteScore of 3.3). W wykazie punktacji czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r., czasopismu „Frontiers in Earth Science 2296-6463” (lp. 6833) przyznano 100 punktów.

Więcej informacji na temat tego wydania można znaleźć na stronie internetowej wydania specjalnego dostępnej pod adresem:

https://www.frontiersin.org/research-topics/22269/modern-geomorphic-processes-from-source-to-sink-and-from-survey-to-models

Propozycje abstraktów artykułów można przesyłać od teraz do 27 sierpnia 2021 r., a pełne wersje artykułów (po zaakceptowaniu abstraktów) do 17 grudnia 2021 r. Nadsyłane prace powinny być oryginalne i nie powinny być proponowane do publikacji w innych czasopismach.

Topic Editors:

  • Waldemar Kociuba, Institute of Earth and Environmental Sciences, Maria Curie-Skłodowska University Lublin, Poland
  • Luca Mao, University of Lincoln Lincoln, United Kingdom
  • Ana Navas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Madrid, Spain

    Aktualności

    Data dodania
    13 czerwca 2021