Zabytki kamienne

W zbiorze zabytków kamiennych dominują skały o wyraźnej oddzielności teksturalnej. Mieszkańcy obozowiska wykorzystywali głównie piaskowce kwarcowe i piaskowce kwarcytyczne z zachowanymi teksturami warstwowymi (np. do celów budowlanych). Źródłem pozyskiwania surowców były osady polodowcowe w zboczach i dnach dolin, które w warunkach peryglacjalnej tundry były odsłonięte i łatwo dostępne.