Stratygrafia i datowanie

Jednym z podstawowych założeń badań w Klementowicach wznowionych w 2007 roku było dokładne ustalenie pozycji stratygraficznej zabytków archeologicznych i powiązanie ich z poszczególnymi poziomami genetycznymi gleby. Dotychczasowe rozpoznanie terenowe, zastosowane metody i wyniki analiz laboratoryjnych pozwoliły stworzyć podstawy do ustalenia stratygrafii na stanowisku. Wyniki tych badań stały się również punktem wyjścia do rekonstrukcji paleośrodowiska w obrębie stanowiska i w jego najbliższym otoczeniu. Zarówno w koncentracji A, jak i B zabytki występowały w poziomach glebowych Ap, Eet, Bt1 oraz w obrębie zadokumentowanych struktur kriogenicznych.

Chronologia stanowiska magdaleńskiego w Klementowicach do niedawna oparta była jedynie na danych typologicznych. Datowanie radiowęglowe, uzupełnione o datowanie metodą luminescencyjną, pozwoliło określić wiek obozowiska na około 15 000 lat.