Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką

Kierunek
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
 2. Odpis lub poświadczona kopia ukończenia studiów I stopnia uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
 3. Dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydaniu dokumentów tożsamości.
 4. Pokwitowanie wpisowego wniesione na właściwe konto. Wpisowe jest zaliczane na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisowego należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1720 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2030 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3900 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1548 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr:  1827 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3525 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1634 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1928,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3713,50  zł

Nr konta:

 26 1030 1999 2406 4670 0014 9201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 10 lutego 2019 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

Biuro ds. kształcenia ustawicznego, Zespół ds. studiów podyplomowych, CKiOS 

pl. Marii Curie skłodowskiej 5 pokój 1001 Rektorat X P.

20-031 Lublin

 

Planowany termin uruchomienia studiów: 10 marzec 2019 r.

Informacji udziela:

Dr hab. Piotr Witkowski – Wydział Ekonomiczny, Laboratorium Praktyki Biznesu.

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab. Piotr Witkowski

witkowski@poczta.umcs.lublin.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 195
  • w tym praktyki: brak 
 • liczba semestrów: II

Grupa docelowa:

Absolwenci studiów wyższych, osoby zainteresowane podjęciem pracy w szeroko rozumianej branży Transportu – Spedycji – Logistyki (TSL), absolwenci kierunku logistyki, pracownicy przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerów transportu, spedytorów i operatorów usług logistycznych. Studia mogą stanowić także uzupełnienie  wiedzy, w szczególności aspektach praktycznych dla nauczycieli prowadzących w szkołach średnich przedmioty związane z branżą TSL.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Ukończenie studiów podyplomowych z kierunku Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką przyczynia się do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz stwarza możliwość uzyskania zwolnienia z Certyfikatu Kompetencji Zawodowej zgodnie z treścią art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 ze zm. w związku z art. 8 ust. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Dz. Urz. UE z 2009, L 300/ 51 ze zm. oraz wpis na listę Agentów Celnych zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U z 2014 poz. 768 ze zm.                                              

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Międzynarodowa polityka i prawo celne,
 • Prawo celne Unii Europejskiej - Unijny Kodeks Celny, przepisy delegowane i wykonawcze,
 • Elementy kalkulacyjne cła - Taryfa celna, pochodzenie towaru, wartość celna     ,
 • Preferencje celne i zwolnienia celne w obrocie z państwami trzecimi,
 • Systemy informatyczne w obsłudze celnej,
 • Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej,
 • Logistyka międzynarodową,
 • Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw,
 • Gospodarka magazynowa w międzynarodowym łańcuchu dostaw,
 • Systemy informatyczne w logistyce,
 • Transport i spedycja międzynarodowa,
 • Kontrola międzynarodowych przewozów drogowych,
 • Bezpieczeństwo drogowe,
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności,
 • Dostęp do rynku,
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • Prawo podatkowe,
 • Prawo socjalne,
 • Prawo handlowe,
 • Prawo cywilne.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów.