Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką (studia w formule kształcenia zdalnego)

Kierunek
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką (studia w formule kształcenia zdalnego)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany.
  2. Odpis lub poświadczona kopia ukończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych.
    W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1650 zł

-        II semestr: 1650 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3300 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1485 zł

-        II semestr:  1485 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2970 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1567 zł

-        II semestr:  1568 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3135  zł

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych i kursów dokształcających § 14 ust. 1 oraz 2 zniżka z tytułu posiadania karty absolwenta przysługuje:
"1.Absolwentom  Uniwersytetu, przysługuje  zniżka  w  wysokości  10%  opłaty  za  studia lub kurs, których program w pełni realizowany jest przez Uniwersytet.
2.Rodzinie absolwentów, o których  mowa  w  ust.  1 (tj. dzieci, mąż/żona), przysługuje zniżka w wysokości 5% opłaty na studia lub kurs." 

Nr konta do wpłat czesnego: 11 1030 1999 2406 4670 0015 8201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji można dokonać do 15 października 2023 r. 
Termin składania dokumentów: 17 października 2023 r. 

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl 

Termin uruchomienia studiów:

Październik 2023 r.
Zajęcia realizowane będą w soboty i niedziele, w formie online poprzez platformę Teams. 

Informacji udziela:

dr hab. Piotr Witkowski, prof. uczelni
Wydział Ekonomiczny
Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej
piotr.witkowski@mail.umcs.pl

mgr Bogumiła Brzuchala
tel. 81 537 51 73
bogumila.brzuchala@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Piotr Witkowski, prof. uczelni

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 160
    • w tym ćwiczenia i laboratoria: 44
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Absolwenci studiów wyższych, osoby zainteresowane podjęciem pracy w szeroko rozumianej branży Transportu – Spedycji – Logistyki, absolwenci kierunku logistyki, pracownicy przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerowie transportu, spedytorzy i operatorzy usług logistycznych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Ukończenie studiów podyplomowych z kierunku Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką przyczynia się do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz stwarza możliwość uzyskania zwolnienia z Certyfikatu Kompetencji Zawodowej zgodnie z treścią art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 ze zm. w związku z art. 8 ust. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Dz. Urz. UE z 2009, L 300/ 51 ze zm. oraz możliwość wpisu na listę Agentów Celnych zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U z 2014 poz. 768 ze zm.                 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Międzynarodowa polityka i prawo celne, Prawo celne Unii Europejskiej - Unijny Kodeks Celny, przepisy delegowane i wykonawcze, Elementy kalkulacyjne cła - Taryfa celna, pochodzenie towaru, wartość celna     , Preferencje celne i zwolnienia celne w obrocie z państwami trzecimi, Systemy informatyczne w obsłudze celnej, Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej,  Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw, Zarządzanie czasem pracy kierowców, Logistyka magazynowa i magazynowe systemy informatyczne, Systemy informatyczne w logistyce, Spedycja i spedycyjne systemy informatyczne, Kontrola międzynarodowych przewozów drogowych, Bezpieczeństwo drogowe, Normy techniczne i techniczne aspekty działalności, Dostęp do rynku, Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Prawo podatkowe, Prawo socjalne, Prawo handlowe, Prawo cywilne.

Zajęcia realizowane będą w formie online poprzez platformę Teams. 

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów.