Zarządzanie w administracji publicznej

Kierunek
Zarządzanie w administracji publicznej
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Zamiejscowy w Puławach
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu Systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 

Wydział Zamiejscowy UMCS
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy
z dopiskiem "Zarządzanie w administracji publicznej"

Opłata za studia:

-        I semestr: 1800 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1980 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3930 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1605 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1782 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3537 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1702,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1881 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3733,50 zł

Nr konta:

zostanie podany wkrótce

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 04 października 2021 r.

Planowany termin uruchomienia studiów:  październik 2021

Informacji udziela:

mgr Monika Lenarciak
e-mail: monika.lenarciak@mail.umcs.pl
tel. 81 887 49 49

Wydział Zamiejscowy UMCS
ul.4-go Pułku Piechoty WP 18 p. 012 lub 04 (parter)
24-100 Puławy

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS
e-mail: kamil.sikora@mail.umcs.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 210
    • w tym praktyki: brak
  • liczba semestrów: 2 semestry

Grupa docelowa:

Oferta adresowana do absolwentów studiów wyższych wszystkich kierunków. Przeznaczona jest również dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej, a także pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej) oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów stanu cywilnego, którym ta forma kształcenia daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania kwalifikacji wymaganych prawem obowiązującym. Studia adresowane są także do pracowników administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania administracji współczesnej.

 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Studia mają na celu uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności przez osoby pracujące lub mające zamiar podjąć pracę w administracji publicznej. Ambicją jest kształcenie nowoczesnej kadry kierowniczej pracowników administracji różnych szczebli centralnych i terenowych, w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed podmiotami administracji publicznej. Zagadnienia prawne, które pozna uczestnik studiów w toku kształcenia mają mu służyć dla celów praktycznych, wykonywania pracy urzędnika administracji rządowej i samorządowej, pracownika sektora prywatnego, fundacji lub innej organizacji pożytku publicznego współdziałającej ze strukturami administracji publicznej.

Absolwent tych prestiżowych i perspektywicznych studiów będzie miał gruntowną wiedzę i wszechstronne wykształcenie z obszaru kilku dziedzin naukowych i dyscyplin związanych z administracją publiczną oraz zarządzaniem. Po ukończeniu studiów podyplomowych będzie kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych instytucjach, firmach i korporacjach, znajdzie zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach Unii Europejskiej.

Absolwent uzyska umiejętność wykorzystywania metod zarządzania zasobami ludzkim oraz zagłębi się w meandry marketingu społecznego i publicznego. Zyska cenne kompetencje miękkie, między innymi komunikacyjne czy negocjacyjne, które wykorzysta podczas kontaktów z klientami i pracownikami. Nauczy się przeprowadzania analizy złożonych problemów decyzyjnych, planowania interwencji publicznych, komunikacji z otoczeniem, prowadzenia dialogu społecznego czy wzmacniania odpowiedzialności za dobro publiczne. Absolwenci zdobędą umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych wpływających na funkcjonowanie podmiotów administracji publicznej, poszerzoną o umiejętność oceny tych zjawisk przy wykorzystaniu zaawansowanych metod i narzędzi z dziedziny zarządzania w administracji publicznej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Semestr Pierwszy

Elementy prawa pracy

Zarządzanie potencjałem kadrowym

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

System administracji publicznej w Polsce

Zarządzanie finansami w administracji publicznej

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Prawo cywilne z umowami w administracji

Semestr Drugi

Zarządzanie projektami UE w instytucjach administracji publicznej

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny

Prawo zamówień publicznych

Dostęp do informacji publicznej

E-administracja

Ochrona danych osobowych

Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej

 Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu dyplomowego. Brak konieczności pisania pracy zaliczeniowej.