Trener biznesu

Kierunek
Trener biznesu
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów. 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dwusemestralne studia podyplomowe Trener biznesu prowadzone są na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS oraz Wydziale Ekonomicznym UMCS przy współpracy z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu. Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prowadzenia szkoleń w biznesie. 

Strona kierunku: https://www.umcs.pl/pl/trener-biznesu.htm

Opłata za studia:

 • semestr I – 4 500 zł 
 • semestr II – 4 500 zł
 • Łącznie – 9 000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

 • semestr I – 4 050 zł 
 • semestr II – 4 050 zł
 • Łącznie – 8 100 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

 • semestr I – 4 275 zł 
 • semestr II – 4 275 zł
 • Łącznie – 8 550 zł

Nr konta do wpłat czesnego: 11 1030 1999 2408 4070 0015 8201 

UWAGA! Wydłużenie terminu rekrutacji.
Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w systemie dokonać można do 15 października 2023 r. 
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 17 października 2023 r. 

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 9
20-031 Lublin
p. Magdalena Białkowska

Planowany termin uruchomienia studiów:

Październik 2023 r.
Zajęcia odbywać się będą w weekendy w siedzibie Uczelni. 

Informacji udziela:

mgr Magdalena Białkowska
tel. 81 537 27 72
e-mail: magdalena.bialkowska@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych: 

dr Monika Baczewska-Ciupak
tel. 81 537 57 15
e-mail: monika.baczewska-ciupak@mail.umcs.pl 

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych:

mgr Małgorzata Fryszkiewicz
Europejski Instytut Psychologii Biznesu
tel.: +48 81 532 21 76
e-mail: malgosia@eipb.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 320
  • w tym praktyki: 80% praktyki, 20% teorii
 • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć zawód trenera biznesu, zajmujących się szkoleniami, trenerów wewnętrznych oraz pracowników działów personalnych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent studiów podyplomowych Trener biznesu otrzymuje kompleksowe przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do prowadzenia szkoleń z zakresu komunikacji i współpracy w zespole, psychologii sprzedaży i negocjacji oraz radzenia sobie z emocjami i stresem. W ramach studiów słuchacze otrzymają komplet materiałów dydaktycznych opracowanych przez prowadzących zajęcia oraz dodatkowy pakiet materiałów związanych z programami licencyjnymi z ww. tematyki, które będą mogli wykorzystać w praktyce. Studia kształtują również szereg kompetencji interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych i medialnych niezbędnych do profesjonalnego projektowania i prowadzenia własnych kursów i szkoleń biznesowych w oparciu o najbardziej aktualne trendy na rynku usług szkoleniowych, założenia własnej firmy oraz osiągnięcia sukcesu w branży szkoleniowej. 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Semestr I:
- Aksjologia biznesu
- Arteterapia w biznesie
- Design Thinking – warsztaty tworzenia innowacji  
- Dynamika grupy
- Etyka zawodowa trenera biznesu
- Filozofia działań kreatywnych
- Metody i techniki prowadzenia szkoleń
- Planowanie i projektowanie szkoleń
- Szkolenia on-line – jak prowadzić je w angażujący sposób
- Sztuczna inteligencja w pracy trenera biznesu
- Sztuka wystąpień publicznych
- Technologie informacyjno-komunikacyjne w praktyce trenerskiej
- Umiejętność autoprezentacji na szkoleniu
- Umiejętność prezentacji podczas szkolenia

Semestr II:

- Efektywne radzenie sobie z emocjami i stresem
- Komunikacja w środowisku międzykulturowym
- Marka osobista i profesjonalizacja zawodu trenera biznesu
- Mentoring jako wsparcie polityki szkoleniowej organizacji
- Osobiste plany rozwoju zawodowego
- Prawo autorskie w działalności szkoleniowej
- Psychologia sprzedaży i techniki negocjacji
- Rozpoznanie, analiza i ewaluacja szkoleń w biznesie
- Skuteczna komunikacja interpersonalna i współpraca w zespole
- Superwizja trenerska
- Zawód: trener biznesu. Jak założyć firmę szkoleniową

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów, w tym przygotowanie i przeprowadzenie modułu autorskiego szkolenia. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia ocen z całego toku kształcenia studiów – 80%, ocena z superwizji – 20%.

Absolwent kierunku, oprócz dyplomu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i karty przebiegu studiów z ocenami ze wszystkich przedmiotów, otrzyma certyfikat  Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu poświadczający uzyskanie profesjonalnej wiedzy, umiejętności i kompetencji trenerskich.

Załączniki