Tłumaczenie ustne (język angielski)

Kierunek
Tłumaczenie ustne (język angielski)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
3. dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie B2+ (certyfikat, świadectwo pracy etc.) lub dokument potwierdzający doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym lub/i ustnym (certyfikat, świadectwo pracy etc.) – dotyczy tylko absolwentów studiów innych niż lingwistyczne i filologiczne.

Limit miejsc: 20

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna (rozmowa w języku obcym na temat motywacji do podjęcia studiów oraz tłumaczenie a vista fragmentu tekstu o tematyce ogólnej na język polski i obcy).

Na podstawie rozmowy sporządza się ranking. Miejsce na liście rankingowej decyduje o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu na oferowane studia podyplomowe.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

30 września 2022 r. (możliwe jest również odstąpienie od rozmowy w przypadku mniejszej liczby kandydatów).

Opłata za studia:

-        I semestr: 3.600 zł 

-        II semestr: 3.600 zł

-        Całkowity koszt studiów: 7.200 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 3.240 zł 

-        II semestr: 3.240 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6.480 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 3.420 zł 

-        II semestr: 3.420 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6.840 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia zostanie podany w późniejszym terminie. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie dokonać można do 26 września 2022 roku.

Dokumenty należy przesłać na adres:

CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2022 r.

Wstępny harmonogram zajęć w roku akademickim 2022/2023:

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (soboty i niedziele) w siedzibie Uczelni.

semestr I:
1. 22-23.10.2022
2. 5-6.11.2022
3. 19-20.11.2022
4. 3-4.12.2022
5. 17-18.12.2022
6. 14-15.01.2023
7. 28-29.01.2023

semestr II:
1. 4-5.03.2023
2. 18-19.03.2023
3. 1-2.04.2023
4. 22-23.04.2023
5. 13-14.05.2023
6. 27-28.05.2023
7. 3-4.06.2023
8. 17-18.06.2023

Organizator:

Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Rafał Augustyn
e-mail: rafal.augustyn@mail.umcs.pl

Informacji udziela:

CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 250
    • w tym praktyki: brak
  • liczba semestrów: 2

Celem studiów:

  • przekazanie wiedzy niezbędnej do podejmowania i/lub doskonalenia warsztatu pracy tłumacza ustnego w zakresie różnych trybów (tłumaczenie konsekutywne, a vista, środowiskowe i szeptane);
  • doskonalenie warsztatu tłumacza ustnego w zakresie: umiejętności językowych (język obcy oraz ojczysty), kognitywnych, psychologicznych, społeczno-kulturowych oraz biznesowych.

Grupa docelowa:

  • absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz studiów jednolitych na kierunkach: lingwistyka stosowana, kierunki neofilologiczne;
  • absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiów jednolitych wszelkich specjalności i specjalizacji uniwersyteckich (humanistycznych i pozostałych), spełniający następujące wymogi:

- znajomość języka na poziomie B2+ potwierdzona odpowiednim dokumentem (np. certyfikat),

- posiadane doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym lub/i ustnym w ww. zakresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (lista zrealizowanych zleceń, świadectwo pracy etc.).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych uzyska przygotowanie do podejmowania i/ lub lepszego wykonywania pracy zawodowej tłumacza ustnego w zakresie tłumaczenia a vista, konsekutywnego, środowiskowego i szeptanego w ramach ww. języków. Absolwent będzie posiadał określone umiejętności merytoryczne odnoszące się do kolejnych faz tłumaczenia ustnego:

1. Na etapie przygotowawczym do tłumaczenia ustnego absolwent będzie posiadał umiejętność sytuowania tekstu i jego tematu w określonej dziedzinie i perspektywie dyskursywnej, co skutkuje pozyskiwaniem odpowiedniej wiedzy specjalistycznej, rozszerzeniem wiedzy ogólnej, stosowania adekwatnej terminologii i umiejętność tworzenia adekwatnych rodzajów tekstów.

2. W fazie rozumienia tekstu oryginału absolwent rozwinie umiejętność recepcji tekstu wyjściowego oraz umiejętność antycypowania określonych struktur tematycznych i językowych dotyczących częściowego i całościowego rozwinięcia tekstu wyjściowego.

3. W fazie formułowania tekstu docelowego absolwent będzie posiadał umiejętność prezentacji werbalnej, parawerbalnej i niewerbalnej tworzonego tekstu docelowego z uwzględnieniem kryteriów poprawności językowo-komunikacyjnych w języku ojczystym i obcym.

Równolegle absolwent rozwinie inne umiejętności składające się na tłumaczenie ustne jak: szybkie przełączanie kodów językowych (code-switching), podzielność uwagi zadaniowej, syntetyzowanie kompleksowych treści tekstu i parafrazowanie.

Absolwent zdobędzie również wiedzę na temat sektora usług tłumaczeniowych oraz sprawnego i skutecznego posługiwania się rozwiązaniami techniczno-technologicznymi wspierającymi pracę tłumacza ustnego.

Absolwent rozwinie nieodłączne w pracy tłumacza ustnego kompetencje miękkie z zakresu: a) autoprezentacji, b) wystąpień publicznych, c) komunikacji niewerbalnej, d) kreatywnego i twórczego myślenia, e) radzenia sobie ze stresem, f) zarządzania wysiłkiem, g) zarządzania czasem, h) współpracy w zespole.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Program studiów jest unikatowy, ponieważ został opracowany w oparciu o realia rynku pracy tłumaczenia ustnego oraz model kompetencyjny tłumacza ustnego, z pełnym uwzględnieniem kompetencji pozajęzykowych, niezbędnych w profesjonalnym tłumaczeniu tego rodzaju.   

Zajęcia prowadzą wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz wybitni specjaliści spoza UMCS, legitymujący się doskonałym wykształceniem oraz wieloletnią praktyką (w tym tłumacze praktycy aktywnie działający na rynku).

Szczegółowy program studiów w załączeniu.

Ocena końcowa:

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowego egzaminu praktycznego w formie zadania tłumaczeniowego.