Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne - jęz. angielski (studia w formule kształcenia zdalnego)

Kierunek
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne - jęz. angielski (studia w formule kształcenia zdalnego)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu;
2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
3. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2+ (certyfikat, świadectwo pracy etc.) lub dokument potwierdzający doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym lub/i ustnym (certyfikat, świadectwo pracy etc.) – dotyczy tylko absolwentów studiów innych niż lingwistyczne i filologiczne.

Limit miejsc: 20

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc organizator studiów zastrzega sobie prawo do przeprowadzony egzaminu wstępnego obejmującego rozmowę kwalifikacyjną - odstąpienie od egzaminu.

Opłata za studia:

-        I semestr: 3 750 zł

-        II semestr: 3 750 zł

-        Całkowity koszt studiów: 7 500 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 3 375 zł

-        II semestr: 3 375 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6 750 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 3 562 zł

-        II semestr: 3 563 zł

-        Całkowity koszt studiów: 7 125 zł

Nr konta do wpłaty czesnego zostanie podany w późniejszym terminie.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracja w systemie: 15 lutego 2024 r.
UWAGA! Rekrutacja na semestr letni 2023/2024

Termin składania dokumentów: do 18 lutego 2024 r.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Rektorat X piętro, pokój 1001

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45

Planowany termin uruchomienia studiów:

luty/marzec 2024 r.

Studia podyplomowe prowadzone będą w systemie kształcenia zdalnego (zajęcia oraz sesja egzaminacyjna), w trybie weekendowym (soboty i niedziele) na platformie MS Teams. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w 1,5h blokach z krótkimi przerwami pomiędzy nimi (zazwyczaj w godz. 8:30-17:30 w soboty i 8:30-15:00 w niedziele). 

Wstępny harmonogram zajęć w roku akademickim 2023/2024: 

Semestr letni:

24-25 lutego 2024
9-10 marca 2024
23-24 marca 2024
6-7 kwietnia 2024
20-21 kwietnia 2024
11-12 maja 2024
25-26 maja 2024
8-9 czerwca 2024

Informacji udziela:

mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas
tel. 81 537 28 86
e-mail: malgorzata.zalewska-warpas@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Rafał Augustyn
e-mail: rafal.augustyn@mail.umcs.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 304
  • w tym praktyki: -
 • liczba semestrów: 2

Celem studiów jest nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania tłumaczeń poświadczonych, tekstów specjalistycznych z wybranych dziedzin (prawo, ekonomia, technika, medycyna, teksty naukowe), a także przygotowanie do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota - niedziela) i prowadzą je wybitni specjaliści, legitymujący się doskonałym wykształceniem oraz przede wszystkim wieloletnią praktyką (tłumacze praktycy aktywnie działający na rynku, w tym tłumacze przysięgli, autorzy podręczników o językach specjalistycznych, członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na tłumacza przysięgłego). Należy podkreślić, że zajęcia mają charakter bardzo praktyczny i uwzględniają wszystkie etapy procesu przekładu pisemnego:

 1. Analiza tekstu źródłowego (w tym wyszukiwanie tekstów o podobnej tematyce w języku docelowym, przygotowanie glosariuszy itp.)
 2. Przekład uwzględniający takie aspekty jak:
  1. zgodność terminologiczna
  2. precyzja semantyczna
  3. poprawność językowa
  4. format tekstu
  5. weryfikacja
  6. redakcja

Nasi słuchacze mają również okazje do ćwiczenia tłumaczeń ustnych podczas zajęć (avista, liaison, konsekutywne i szeptane). W przypadku chęci rozwinięcia skrzydeł z zakresu tłumaczeń ustnych polecamy zapoznanie się z ofertą studiów podyplomowych Tłumaczenia Ustne, które prowadzone są również na naszym Uniwersytecie.

Z usług tłumaczy przysięgłych korzystają sądy, prokuratura, policja, ale także liczne urzędy i zwykli obywatele oraz firmy. Obszar tłumaczeń poświadczonych stanowi zatem dla słuchaczy atrakcyjną możliwość poszerzenia grona zleceniodawców i oferty świadczonych przez siebie usług. Program niniejszych studiów skonstruowany został z uwzględnieniem wymagań stawianych kandydatom do zawodu tłumacza przysięgłego, jednakże zdobytą wiedzę słuchacze z pewnością będą mogli wykorzystać także w dotychczas prowadzonej działalności jako tłumacze bądź też w ramach zatrudnienia w różnych firmach i instytucjach.

Studia prowadzone są przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej UMCS, który od wielu lat z sukcesem kształci tłumaczy różnych specjalności i języków w ramach oferowanych programów kształcenia na każdym szczeblu ścieżki zawodowej. W kontekście oferowane studiów podyplomowych mamy już również wieloletnie doświadczenie w ich organizacji, z powodzeniem przeprowadziliśmy już pięć wcześniejszych edycji.

Zajęcia w ramach studiów oferowane są w czterech grupach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej (o ile zbierze się wystarczająca liczba kandydatów). Rekrutacja w roku akademickim 2022/2023 prowadzona jest wyłącznie dla grupy słuchaczy z językiem angielskim.

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla absolwentów kierunków neofilologicznych, ale również dla absolwentów innych kierunków znających biegle język polski i wybrany język obcy (na poziomie C1), którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata lub magistra, posiadają znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa i gospodarki i chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów specjalistycznych w wybranych dziedzinach lub chcieliby w przyszłości zostać tłumaczami przysięgłymi. Powyższe wymogi są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wymagań oczekiwanych od kandydatów na tłumaczy przysięgłych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci uzyskają potwierdzoną świadectwem ukończenia studiów podyplomowych wiedzę i umiejętności z zakresu przekładu tekstów poświadczonych i specjalistycznych, w tym znajomość strategii, technik i narzędzi niezbędnych w procesie tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych.

Absolwentów studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych prowadzonych przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie charakteryzować będzie:
• skuteczna organizacja warsztatu pracy,
• umiejętność wyszukiwania i analizowania informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania tłumaczenia poświadczonego i specjalistycznego,
• dysponowanie narzędziami i umiejętnościami niezbędnymi do rozwiązywania problemów tłumaczeniowych,
• posługiwanie się w procesie tłumaczenia dostępnymi na rynku narzędziami CAT oraz innymi technologiami informacyjnymi,
• umiejętność wykonywania autokorekty swojej pracy,
• staranność oraz dbałość o zachowanie jakości językowej i poprawności merytorycznej swoich tłumaczeń,
• znajomość zasad i postępowania zgodnych z etyką pracy tłumacza przysięgłego, a także dobrych praktyk w zakresie poszanowania praw autorskich,
• dążenie do ciągłego doskonalenia swojego warsztatu tłumacza.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą). W celu uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną działającą przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Informujemy, że do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego jest wymagany dyplom ukończenia studiów magisterskich, o czym mowa w art. 2. 1. 5 Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.). Do egzaminu państwowego mogą wprawdzie podejść również osoby po uzyskaniu tytułu licencjata, jednakże wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych nastąpi dopiero po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

Program studiów obejmuje trzy moduły kształcenia:

a) moduł kompetencji tłumacza – m.in. techniki przekładu, warsztat tłumacza przysięgłego, narzędzia komputerowe;
b) moduł tłumaczeń prawno-ekonomicznych – główny moduł praktycznych warsztatów tłumaczeniowych tekstów poświadczonych podzielony na poszczególne dziedziny prawa (m.in. prawo karne, cywilne, administracyjne, unijne etc.);
c) moduł tłumaczeń specjalistycznych – warsztaty tłumaczeniowe, w ramach którego słuchacze mogą wybrać dwie dziedziny specjalizacji (spośród tłumaczeń tekstów naukowych, technicznych i medycznych).

Szczegółowy program studiów w załączeniu.

Ocena końcowa:

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów uwzględnionych w planie studiów, a ponadto uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego obejmującego:
a) część pisemną - tłumaczenie pisemne 2 tekstów specjalistycznych (po jednym z języka obcego na polski oraz z polskiego na obcy);
b) część ustną - tłumaczenie a vista 2 tekstów specjalistycznych (z języka obcego na polski oraz z obcego na polski).
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie łącznie minimum 70% z obydwu części egzaminu dyplomowego.
 

POWIĄZANE STUDIA PODYPLOMOWE:

Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistyczne – studianakierowanenaprzekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa dla osób wykonujących zawód tłumacza przysięgłego oraz tłumaczy tekstów specjalistycznych,prowadzone w języku polskim przez prawników.    

Tłumaczenia ustne   studia o charakterze praktycznymprzygotowujące do wykonywania tłumaczeń ustnych (konsekutywnych, kabinowych, środowiskowych), prowadzone w wybranych grupach językowych (rekrutacja w roku akademickim 2023/2024 nieaktywna).