Radioekologia i monitoring radiacyjny

Kierunek
Radioekologia i monitoring radiacyjny
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Chemii
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

- I semestr: 2 000 zł
- II semestr: 2 000 zł
- Całkowity koszt studiów: 4 000 zł


Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:
- I semestr: 1 800 zł
- II semestr: 1 800 zł
- Całkowity koszt studiów: 3 600 zł


Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:
- I semestr: 1 900 zł
- II semestr: 1 900 zł
- Całkowity koszt studiów: 3 800 zł

Nr konta do wpłaty czesnego zostanie podany w późniejszym terminie.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
Rejestracji w SOR dokonać można do 30 września 2023 r.
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 3 października 2023 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego
Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Planowany termin uruchomienia studiów:
Październik 2023 r.
Wykłady, konwersatoria oraz seminaria odbywać się będą w weekendy z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość (online za pomocą platformy Teams). Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w weekendy w siedzibie Uczelni (Wydział Chemii, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej; ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin). W każdym semestrze około 6-7 zjazdów.

Informacji merytorycznych udziela:
prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
tel. 81 537 58 42
e-mail: malgorzata.wisniewska@mail.umcs.pl

Informacji dot. rekrutacji i systemu rekrutacyjnego udziela:
Zespół ds. studiów podyplomowych
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl 

Kierownik studiów podyplomowych:
prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Opis

• liczba godzin dydaktycznych: 260
• liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:
osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równoważne) zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem wiedzy w zakresie detekcji substancji promieniotwórczych w środowisku, a także postępowaniem z materiałami promieniotwórczymi.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:
Absolwent studiów podyplomowych rozszerzy poziom wiedzy i umiejętności związanych z tematyką promieniotwórczości, monitoringu radiacyjnego i radioekologii. Dodatkowo, w trakcie studiów poruszane będą także kwestie powiązane z energetyką jądrową. Uzyskana wiedza oraz doświadczenie pomiarowe spowoduje podniesienie kompetencji i kwalifikacji absolwenta umożliwiając podjęcie atrakcyjnej pracy w różnych sektorach gospodarki, w szczególności w jednostkach wykorzystujących promieniowanie jonizujące.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:
Semestr I:
• Wybrane zagadnienia z radiochemii (30h wyk. + 30h lab.),
• Wpływ promieniowania na organizmy żywe (15h wyk. + 15h kw.),
• Wybrane zagadnienia z energetyki jądrowej (15h wyk.),
• Psychologiczne procesy spostrzegania i radzenia sobie z zagrożeniem radiacyjnym (15h wyk.).
Semestr II:
• Radioizotopy w środowisku, monitoring radiacyjny (15h wyk. + 30h lab.),
• Skażenia i odpady promieniotwórcze (15h wyk. + 15h lab. + 5h kw.),
• Radioekologia z elementami ochrony środowiska (15h wyk. + 30h lab.),
• Postępowanie w sytuacjach zagrożenia radiacyjnego (15h sem.).

Ocena końcowa:
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów podyplomowych.