Radioekologia

Kierunek
Radioekologia
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Chemii
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Kierownik studiów podyplomowych:

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

e-mail: malgorzata.wisniewska@mail.umcs.pl

 

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 205
    • w tym praktyki: 0
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Absolwenci studiów wyższych chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o wiedzę z zakresu radioekologii. Jest to szybko rozwijająca się dziedzina nauki badająca występowanie i obieg pierwiastków promieniotwórczych (naturalnych i sztucznych) w środowisku oraz ich wpływ na organizmy żywe. Wiedza, jaką uzyska absolwent studiów będzie istotna ze względu na istniejący problem skażenia środowiska radioizotopami.

Ofertę studiów kierujemy również do funkcjonariuszy straży pożarnych w związku z nowelizacją ustawy Prawo atomowe i nałożeniem na krajowy system ratowniczo-gaśniczy obowiązku likwidacji zagrożeń w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent uzyska wiedzę o skażeniach promieniotwórczych środowiska, mechanizmach przemieszczania się radionuklidów, wpływie promieniowania na organizmy żywe oraz metodach oznaczania pierwiastków promieniotwórczych w środowisku. Absolwent zdobędzie również doświadczenie w oznaczaniu pierwiastków promieniotwórczych występujących w środowisku metodami spektrometrycznymi (nabędzie umiejętności obsługiwania aparatury naukowej służącej do oznaczania pierwiastków promieniotwórczych), jak również pozna sposoby przygotowywania próbek do pomiarów. Zdobędzie również umiejętności w przeprowadzaniu oceny dawek i skutków promieniowania. Nabyta wiedza oraz zdobyte umiejętności umożliwią absolwentom racjonalne spojrzenie na problemy energetyki jądrowej, której rozwój planowany jest w najbliższych latach w Polsce.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

1. Wybrane zagadnienia z chemii jądrowej (30g WY, 30g LAB)
2. Radioizotopy w środowisku naturalnym, monitoring radiologiczny (30g WY, 15g LAB)
3. Wpływ promieniowania na organizmy żywe (15g WY, 10g KW)
4. Metody usuwania skażeń promieniotwórczych, odpady promieniotwórcze (15g WY, 15g KW)
5. Podstawy ochrony radiologicznej (15g WY, 30g KW) 

Ocena końcowa:

Pozytywna ocena końcowa studiów wymaga uzyskania pozytywnych ocen z egzaminów pisemnych oraz pisemnych zaliczeń na ocenę objętych programem studiów. Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z egzaminów przewidzianych programem studiów.