Radioekologia

Kierunek
Radioekologia
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Chemii
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

UWAGA! Wydłużenie rekrutacji na semestr letni 2019/2020 (od lutego 2020)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

 

Opłata za studia:

-        I semestr: 1350 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1500 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1200 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1350 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2700 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1275 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1425 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2850 zł

Nr konta:

22 1030 1999 2403 4270 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 13 stycznia 2020 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

luty 2020 r.

Informacji udziela:

dr hab. Andrzej Komosa, 81 537 56 31

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Andrzej Komosa, prof. UMCS

radioekologia@poczta.umcs.lublin.pl
lub
andrzej.komosa@poczta.umcs.lublin.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 205
    • w tym praktyki: 0
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Absolwenci studiów wyższych chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o wiedzę z zakresu radioekologii. Jest to szybko rozwijająca się dziedzina nauki badająca występowanie i obieg pierwiastków promieniotwórczych (naturalnych i sztucznych) w środowisku oraz ich wpływ na organizmy żywe. Wiedza, jaką uzyska absolwent studiów będzie istotna ze względu na istniejący problem skażenia środowiska radioizotopami.

Ofertę studiów kierujemy również do funkcjonariuszy straży pożarnych w związku z nowelizacją ustawy Prawo atomowe i nałożeniem na krajowy system ratowniczo-gaśniczy obowiązku likwidacji zagrożeń w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent uzyska wiedzę o skażeniach promieniotwórczych środowiska, mechanizmach przemieszczania się radionuklidów, wpływie promieniowania na organizmy żywe oraz metodach oznaczania pierwiastków promieniotwórczych w środowisku. Absolwent zdobędzie również doświadczenie w oznaczaniu pierwiastków promieniotwórczych występujących w środowisku metodami spektrometrycznymi (nabędzie umiejętności obsługiwania aparatury naukowej służącej do oznaczania pierwiastków promieniotwórczych), jak również pozna sposoby przygotowywania próbek do pomiarów. Zdobędzie również umiejętności w przeprowadzaniu oceny dawek i skutków promieniowania. Nabyta wiedza oraz zdobyte umiejętności umożliwią absolwentom racjonalne spojrzenie na problemy energetyki jądrowej, której rozwój planowany jest w najbliższych latach w Polsce.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

1. Wybrane zagadnienia z chemii jądrowej (30g WY, 30g LAB)
2. Radioizotopy w środowisku naturalnym, monitoring radiologiczny (30g WY, 15g LAB)
3. Wpływ promieniowania na organizmy żywe (15g WY, 10g KW)
4. Metody usuwania skażeń promieniotwórczych, odpady promieniotwórcze (15g WY, 15g KW)
5. Podstawy ochrony radiologicznej (15g WY, 30g KW) 

Ocena końcowa:

Pozytywna ocena końcowa studiów wymaga uzyskania pozytywnych ocen z egzaminów pisemnych oraz pisemnych zaliczeń na ocenę objętych programem studiów. Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z egzaminów przewidzianych programem studiów.