Public relations i marketing medialny (studia w formule kształcenia zdalnego)

Kierunek
Public relations i marketing medialny (studia w formule kształcenia zdalnego)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji, złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 2 000 zł

-        II semestr: 2 000 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4 000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1 800 zł

-        II semestr: 1 800 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3 600 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1 900 zł

-        II semestr: 1 900 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3 800 zł

Nr konta do wpłat czesnego zostanie podany w późniejszym terminie

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji dokonać można do 2 października 2022 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pokój 1001 

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2022 r.

Informacji udziela:

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS

e-mail: lpokrzyc@wp.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 240
    • w tym praktyki:-
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu public relations i marketingu medialnego.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

absolwent studiów podyplomowych „Public relations i media marketing” będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu public relations i marketingu medialnego. Dodatkowo będzie potrafił analizować zjawiska społeczne, niezbędne do wykonywania zawodów związanych z PR i marketingiem medialnym oraz wdrażać proponowane rozwiązania w praktyce, szczególnie w zakresie tworzenia strategii marketingowych i PR dla konkretnych firm. Absolwent będzie także umiał uczestniczyć w przygotowywaniu i upowszechnianiu wyników projektów UE (również o profilu dziennikarskim).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Reklama
Copywriting
Marketing
Marketing on-line
Komunikacja wizualna
Tworzenie strategii PR
PR w projektach międzynarodowych
Media relations
Team work
Komunikacja kryzysowa

UWAGA! WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE NA PLATFOMIE WIRTUALNY KAMPUS UMCS.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń.