Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym

Kierunek
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Minimalna liczba kandydatów niezbędna do uruchomienia studiów: 20 osób

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

- I semestr: 1700 zł
- II semestr: 1700 zł
- III semestr: 1700 zł
- Całkowity koszt studiów: 5100 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 1530 zł
- II semestr: 1530 zł
- III semestr: 1530 zł
- Całkowity koszt studiów: 4590 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

- I semestr: 1615 zł
- II semestr: 1615 zł
- III semestr: 1615 zł
- Całkowity koszt studiów: 4845 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia zostanie podany w późniejszym terminie. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie należy dokonać do 31 października 2022 r.
Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do 3 listopada 2022 r.

Korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Głęboka 43
20-612 Lublin
 
Miejsce osobistego składania dokumentów:

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Głęboka 43
20-612 Lublin
pokój 1.02 
p. Maria Chroń

Planowany termin uruchomienia studiów:

listopad 2022 rok

Informacji udziela:

mgr Maria Chroń
tel. 81 537 63 09
e-mail: maria.chron@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Tomasz Knopik
e-mail: tomasz.knopik@umcs.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych:  405
    • w tym praktyki: 120
  • liczba semestrów: trzy

Grupa docelowa:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w najnowszą wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej oraz rozwinięcie umiejętności kompleksowego wspierania osób uczących się na każdym etapie rozwoju oraz uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Studia pozwalają nabyć kompetencje służące realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w  przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ponadto studia podyplomowe przygotowują do pełnienia roli eksperta ds. wspierania rozwoju człowieka w toku edukacji formalnej i pozaformalnej z uwzględnieniem wdrażanych przez MEiN zasad edukacji włączającej, oceny funkcjonalnej oraz uniwersalnego projektowania. Program studiów i jego realizacja oparty jest na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kooperatywnego uczenia się i grupowego rozwiązywania problemów.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Program studiów obejmuje przedmioty z następujących modułów: pedagogika, metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty oraz praktyki zawodowe. Absolwent jest zatem kompleksowo przygotowany do realizacji zadań z szeroko rozumianej pomocy psychologicznej z uwzględnieniem kontekstu edukacyjnego.

Zajęcia prowadzone w systemie niestacjonarnym (piątek – w godzinach popołudniowych, sobota, niedziela). Odbywać się będą w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie, ul. Głęboka 45.

Ocena końcowa:

Ocena końcowa ze studiów zostanie wystawiona na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej w oparciu o oceny z wszystkich przedmiotów ujętych w planie studiów (kończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną). W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, nie uwzględnia się oceny z ćwiczeń.