Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Kierunek
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Minimalna liczba kandydatów niezbędna do uruchomienia studiów: 30 osób

Minimalna liczba kandydatów niezbędna do utworzenia grupy na zajęcia z dydaktyki określonego przedmiotu nauczania: 6 osób

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1450,00 zł + 150,00 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1600,00 zł

-        III semestr: 1600,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4800,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1290,00 zł + 150,00 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1440,00 zł

-        III semestr: 1440,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4320,00 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1370,00 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1520,00 zł

-        III semestr: 1520,00 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4560,00 zł

Nr konta:

68 1030 1999 2407 5470 0015 1301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 15 października 2021 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

mgr Jolanta Misiur
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12
20-004 LUBLIN
pokój 59 w godz. 9.00.-15.00., poniedziałek – piątek
e-mail: jolanta.misiur@poczta.umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021 rok

Informacji udziela:

mgr Jolanta Misiur
tel. 81 537 63 01
e-mail: jolanta.misiur@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Anna Grabowiec

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych:  555
    • w tym praktyki: 150
  • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów magisterskich (studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), nieposiadających przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi słuchaczom nabycie wiedzy i  umiejętności  pozwalających  na rozumienie procesów rozwoju, wychowania i nauczania – uczenia się, przygotowujących do nauczania przedmiotu prowadzonego w szkołach i placówkach oświatowych na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Program studiów obejmuje przedmioty z następujących modułów: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, podstawy dydaktyki i emisja głosu oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu.

Zajęcia prowadzone w systemie niestacjonarnym (piątek – w godzinach popołudniowych, sobota, niedziela). Odbywać się będą w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie, ul. Narutowicza 12

Ocena końcowa:

Ocena końcowa ze studiów zostanie wystawiona na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej w oparciu o oceny z wszystkich przedmiotów ujętych w planie studiów (kończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną). W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, nie uwzględnia się oceny z ćwiczeń.