Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Kierunek
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Minimalna liczba kandydatów niezbędna do uruchomienia studiów: 30 osób

Minimalna liczba kandydatów niezbędna do utworzenia grupy na zajęcia z dydaktyki określonego przedmiotu nauczania: 6 osób

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1600 zł 

-        II semestr: 1600 zł

-        III semestr: 1600 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1440 zł

-        II semestr: 1440 zł

-        III semestr: 1440 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4320 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1520 zł 

-        II semestr: 1520 zł

-        III semestr: 1520 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4560 zł

Nr konta:

50 1030 1999 2407 6070 0015 2301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie dokonać można do 15 października 2021 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

mgr Jolanta Misiur
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12
20-004 LUBLIN
Pokój 59

jolanta.misiur@poczta.umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021 rok

Informacji udziela:

mgr Jolanta Misiur
tel. 81 537 63 01
e-mail: jolanta.misiur@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Agnieszka Bochniarz

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych:  555
    • w tym praktyki: 150
  • liczba semestrów: trzy

Grupa docelowa:

Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela prowadzone jest w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Studia adresowane są do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia, nieposiadających przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w charakterze nauczyciela oraz wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi słuchaczom nabycie wiedzy i  umiejętności  pozwalających  na rozumienie procesów rozwoju, wychowania i nauczania – uczenia się, przygotowujących do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu oraz niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Program studiów obejmuje przedmioty z następujących modułów: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, podstawy dydaktyki i emisja głosu oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia prowadzone w systemie niestacjonarnym (piątek – w godzinach popołudniowych, sobota, niedziela). Odbywać się będą w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie, ul. Narutowicza 12

Ocena końcowa:

Ocena końcowa ze studiów zostanie wystawiona na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej w oparciu o oceny z wszystkich przedmiotów ujętych w planie studiów (kończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną). W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, nie uwzględnia się oceny z ćwiczeń.