Programowanie i informatyka w szkole

Kierunek
Programowanie i informatyka w szkole
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

UWAGA! Rekrutacja została wydłużona na semestr zimowy 2020/2021 (do 23 października 2020 r.).

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów II stopnia uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnień pedagogicznych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1649 zł + 150 zł 

-        II semestr:1649 zł

-        III semestr: 1649 zł

-        Całkowity koszt studiów: 5097 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1484 zł + 150 zł

-        II semestr:1484 zł

-        III semestr: 1484 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4602 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1566,55 zł + 150 zł

-        II semestr: 1566,55 zł

-        III semestr: 1566,55 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4849,65 zł

Nr konta:

79 1030 1999 2402 2470 0015 0301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie dokonać można do 23 października 2020 r.

Dokumenty należy przesłać do 23 października 2020 r. na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik/listopad 2020 (w przypadku zebrania grupy 15 osób)

Informacji udziela:

dr hab. Beata Bylina
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Instytut Matematyki, pokój 332,
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin 
tel.: 81 537 62 70
faks: 81 537 54 71 
e-mail: beatas@hektor.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Beata Bylina

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 380
  • w tym praktyki: 90
 • liczba semestrów: III
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie. W każdym semestrze około  6-7 zjazdów

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Uzyskane kwalifikacje uprawniają do nauczania programowania i informatyki we wszystkich typach szkół (od szkoły podstawowej do ponadpodstawowej).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 • Algorytmizacja i programowanie (10 wyk. + 30 lab.)
 • Tworzenie stron www: HTML+CSS (10 lab.)
 • Systemy operacyjne i podstawy sieci komputerowych (10 lab.)
 • Grafika rastrowa i wektorowa (15 lab.)
 • Programowanie obiektowe (20 lab.)
 • Budowa architektur komputerowych i sieci (4 wyk. + 6 lab.)
 • Dydaktyka informatyki I(5 wyk. + 25 lab.)
 • Bazy danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Algorytmy i struktury danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Grafika i projektowanie 3D (10 lab.)
 • Programowanie urządzeń mobilnych (20 lab.)
 • Zaawansowane programowanie obiektowe (5 wyk. + 20 lab.)
 • Dydaktyka informatyki II (5 wyk. + 25 lab.)
 • Dydaktyka informatyki III (5 wyk. + 25 lab.)

Praktyki: 90 godzin  (60 godzin w szkole podstawowej i 30 godzin w szkole ponadpodstawowej)

Materiały do wszystkich zajęć będą dostępne na platformie edukacyjnej.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zaliczenie obowiązkowych praktyk