Programowanie i informatyka w szkole

Kierunek
Programowanie i informatyka w szkole
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów II stopnia uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień pedagogicznych (suplement, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych itp.).

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 2600 zł 

-        II semestr: 2600 zł

-        III semestr: 2600 zł

-        Całkowity koszt studiów: 7800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 2340 zł

-        II semestr: 2340 zł

-        III semestr: 2340 zł

-        Całkowity koszt studiów: 7020 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2470 zł

-        II semestr: 2470 zł

-        III semestr: 2470 zł

-        Całkowity koszt studiów: 7410,00 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia zostanie podany w późniejszym terminie. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie dokonać można do 30 września 2023 r. 
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 3 października 2023 r. 

Dokumenty należy przesłać na adres:

CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego
Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Planowany termin uruchomienia studiów:

Październik 2023 r. 
Zajęcia odbywać się będą w weekendy w siedzibie Uczelni. W każdym semestrze około 6-7 zjazdów.

Informacji udziela:

Zespół ds, studiów podyplomowych
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Beata Bylina
tel.: 81 537 62 70
e-mail: beata.bylina@mail.umcs.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 380
  • w tym praktyki: 90
 • liczba semestrów: 3

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Uzyskane kwalifikacje uprawniają do nauczania programowania i informatyki we wszystkich typach szkół (od szkoły podstawowej do ponadpodstawowej).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 • Algorytmizacja i programowanie (10 wyk. + 30 lab.)
 • Tworzenie stron www: HTML+CSS (10 lab.)
 • Systemy operacyjne i podstawy sieci komputerowych (10 lab.)
 • Grafika rastrowa i wektorowa (15 lab.)
 • Programowanie obiektowe (20 lab.)
 • Budowa architektur komputerowych i sieci (4 wyk. + 6 lab.)
 • Dydaktyka informatyki I(5 wyk. + 25 lab.)
 • Bazy danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Algorytmy i struktury danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Grafika i projektowanie 3D (10 lab.)
 • Programowanie urządzeń mobilnych (20 lab.)
 • Zaawansowane programowanie obiektowe (5 wyk. + 20 lab.)
 • Dydaktyka informatyki II (5 wyk. + 25 lab.)
 • Dydaktyka informatyki III (5 wyk. + 25 lab.)

Praktyki: 90 godzin  (60 godzin w szkole podstawowej i 30 godzin w szkole ponadpodstawowej)

Materiały do wszystkich zajęć będą dostępne na platformie edukacyjnej.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zaliczenie obowiązkowych praktyk.