Programowanie i bazy danych

Kierunek
Programowanie i bazy danych
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja wSystemie Obsługi Rekrutacjioraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię  kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych; W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych. 

Limit miejsc wynosi 30 osób (zapisy na listę podstawową) + 10 osób (zapisy na listę rezerwową). 

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

- I semestr: 2600 zł
- II semestr: 2600 zł
- Całkowity koszt studiów: 5200 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 2340 zł
- II semestr: 2340 zł
- Całkowity koszt studiów: 4680 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:
- I semestr: 2470 zł
- II semestr: 2470 zł
- Całkowity koszt studiów: 4940 zł

Nr konta do wpłat czesnego: 88 1030 1999 2402 0270 0015 8201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 

Rejestracji w Systemie dokonać można do 30 września 2023 r. 
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 3 października 2023 r. 

Dokumenty należy przesłać na adres:

CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego
Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Planowany termin uruchomienia studiów:

Październik 2023 r. 
Zajęcia odbywać się będą w weekendy w siedzibie Uczelni. 

Informacji udziela:

Zespół ds, studiów podyplomowych
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Jarosław Bylina
tel. 81 537 29 57
e-mail: jaroslaw.bylina@mail.umcs.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 200
 • liczba semestrów:  2

Grupa docelowa:

osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równoważne) zainteresowane  zdobyciem lub podniesieniem wiedzy w zakresie programowania komputerów oraz urządzeń mobilnych, a także baz danych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

programowania komputerów oraz urządzeń mobilnych, a także baz danych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów

semestr I

 • Algorytmizacja i programowanie (10 wyk. + 30 lab.)
 • Tworzenie stron www: HTML+CSS (10 lab.)
 • Systemy operacyjne i podstawy sieci komputerowych (10 lab.)
 • Grafika rastrowa i wektorowa (15 lab.)
 • Programowanie obiektowe (20 lab.)
 • Budowa architektur komputerowych i sieci (4 wyk. + 6 lab.)

semestr II

 • Bazy danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Algorytmy i struktury danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Grafika i projektowanie 3D (10 lab.)
 • Programowanie urządzeń mobilnych (20 lab.)
 • Zaawansowane programowanie obiektowe (5 wyk. + 20 lab.)

Materiały w formie elektronicznej do  zajęć  będą dostępne na platformie edukacyjnej.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych.