Programowanie i bazy danych

Kierunek
Programowanie i bazy danych
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię  kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych; W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pokój 1001

Opłaty: 

-        I semestr: 1900 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1930 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3980 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1695 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1737 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3582 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1797,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1833,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3781 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia:

30 1030 1999 2402 0270 0015 4201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 

Dokumenty można przesłać do 4 października 2021 r.  na podany adres:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021 r.

Informacji udziela:

dr hab. Beata Bylina
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin
tel. 81 537 62 70
e-mail: beata.bylina@umcs.pl
http://hektor.umcs.lublin.pl/~beatas

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Jarosław Bylina

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 200
 • liczba semestrów:  2

Grupa docelowa:

osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister lub równoważne) zainteresowane  zdobyciem lub podniesieniem wiedzy w zakresie programowania komputerów oraz urządzeń mobilnych, a także baz danych.

UWAGA! Limit miejsc wynosi 36 osób (zapisy na listę podstawową) + 10 osób (zapisy na listę rezerwową). 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

programowania komputerów oraz urządzeń mobilnych, a także baz danych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów (siatka godzin): 

semestr I

 • Algorytmizacja i programowanie (10 wyk. + 30 lab.)
 • Tworzenie stron www: HTML+CSS (10 lab.)
 • Systemy operacyjne i podstawy sieci komputerowych (10 lab.)
 • Grafika rastrowa i wektorowa (15 lab.)
 • Programowanie obiektowe (20 lab.)
 • Budowa architektur komputerowych i sieci (4 wyk. + 6 lab.)

semestr II

 • Bazy danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Algorytmy i struktury danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Grafika i projektowanie 3D (10 lab.)
 • Programowanie urządzeń mobilnych (20 lab.)
 • Zaawansowane programowanie obiektowe (5 wyk. + 20 lab.)

Materiały w formie elektronicznej do  zajęć  będą dostępne na platformie edukacyjnej.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych.