Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kierunek
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac. M. C. Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pokój nr 706

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Opłata za studia:

- I semestr: 1665 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

- II semestr: 1815 zł

- Całkowity koszt studiów: 3630 zł 

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 1483,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

- II semestr: 1633,50 zł

- Całkowity koszt studiów: 3267 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

- I semestr: 1574,25 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

- II semestr: 1724,25 zł

- Całkowity koszt studiów: 3448,50 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia:

71 1030 1999 2404 7270 0015 4201 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 31.10.2021 roku.

Dokumenty przyjmowane są do 03.11.2021 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac. M. C. Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. nr 706

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021 r.

Informacji udziela:

Irena Nizioł
Instytut Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - sekretariat
tel. 81 537-51-33; 501-292-732
e-mail: irena.niziol@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
tel. 81-537-52-31
e-mail: anna.kosut@poczta.umcs.lublin.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 200
  • w tym praktyki:  brak
 • liczba semestrów:  2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów niezależnie od kierunku ukończonych studiów (I, II stopień, magisterskie) zainteresowanych problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności tych, którzy w codziennej praktyce stosują prawo pracy: pracodawców, dyrektorów i kierowników personalnych, innych osób zarządzających sprawami kadrowo-płacowymi i pracowników tych działów, członków przedstawicielstw pracowników.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

wykonywania pracy zawodowej, wymagającej stosowania przepisów prawa pracy (zwłaszcza dotyczących zatrudniania, zwalniania, urlopów wypoczynkowych) oraz przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 1. Indywidualne prawo pracy
 2. Zbiorowe prawo pracy
 3. Ubezpieczenia społeczne
 4. Ubezpieczenia zdrowotne
 5. Elementy europejskiego i międzynarodowego prawa pracy
 6. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy
 7. Postępowanie pojednawcze i sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 8. Wybrane zagadnienia psychologii pracy
 9. Podatek od wynagrodzeń
 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń i zdanie końcowych egzaminów pisemnych przewidzianych w programie studiów.