Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy

Kierunek
Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Kandydatów oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

Opłata za studia:

-        I semestr:1350 zł + 150 zł 

-        II semestr:1500 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta- 10 %:

-        I semestr:1200 zł + 150 zł 

-        II semestr:1350 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2700 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta- 5 %:

-        I semestr: 1275 zł + 150 zł 

-        II semestr: 1425 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2850 zł

Nr konta:

18 1030 1999 2409 4870 0015 2201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie dokonać można do dnia 31 stycznia 2022 roku.

tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

luty 2022 r.

Informacji udziela:

dr hab. Anna Granat (agranat@interia.eu)

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Anna Granat

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 285 (97,5 godzin online lub 100% online w przypadku takiej konieczności w razie zagrożenia epidemicznego)
  • w tym praktyki: bez praktyk
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia są przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela i/lub nauczyciela akademickiego oraz bibliotekarza.

Absolwenci studiów posiadane już kompetencje zawodowe (nauczycielskie, bibliotekarskie) poszerzą o kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe. Dzięki temu będą mogli je wykorzystywać w pracy zawodowej do realizacji podstawy programowej i tworzenia autorskich programów nauczania o mediach, dla mediów i z wykorzystaniem mediów, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. do prowadzenia nauczania zdalnego.

Absolwenci studiów będą zatem posiadali interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki społeczne z edukacyjnym zastosowaniem nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nabędą wiedzę i niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz innymi grupami odbiorców umiejętności komunikacyjne, techniczne, informatyczne i projektowe. Po ukończeniu studiów będą potrafili nie tylko analizować i interpretować przekazy wizualne, foniczne i multimodalne, ale także będą umieli je tworzyć, krytycznie oceniać oraz fachowo wykorzystywać media do aktywizowania różnych grup użytkowników, w tym realizacji zajęć online.

Absolwenci będą potrafili sprawnie poruszać się w środowisku sieci, mediów, multimediów i platform cyfrowych, aby wykorzystywać swoje umiejętności zarówno w sferze życia prywatnego, jak i w pracy zawodowej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 

Lp.

Nazwa modułu (przedmiotu)

Liczba godzin

1.

Teoria edukacji medialnej

15 (100% online)

2.

Psychologiczne aspekty korzystania z mediów

15 (100% online)

3.

Społeczne i filozoficzne aspekty korzystania z mediów

15(100% online)

4.

TIK w dydaktyce

15 (50% online)

5.

Analiza, interpretacja i tworzenie przekazu prasowego

15

6.

Analiza, interpretacja i tworzenie przekazu radiowego

15

7.

Analiza, interpretacja i tworzenie przekazu TV

15

8.

Analiza, interpretacja i tworzenie przekazu internetowego

15

9.

Bezpieczeństwo korzystania z mediów

30 (50% online)

10.

Etyka korzystania z mediów

15 (50% online)

11.

Podstawy prawa prasowego i autorskiego

15(100% online)

12.

Cyfrowa edycja tekstu

15

13.

Technologie informacyjne

30

14.

Komunikacja wizualna i foniczna

15

15.

Krytyczne i kreatywne myślenie

15

16.

Projekt programu z edukacji medialnej

30 (50% online)

Ocena końcowa:Szczegółowe warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń.