Podyplomowe Studium Legislacji

Kierunek
Podyplomowe Studium Legislacji
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
 • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych (w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego).

Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby - 15 osób. W przypadku liczby zakwalifikowanych zgłoszeń większej niż liczba miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data stempla pocztowego).

Dodatkowe wymagania:

Część zajęć ma charakter warsztatowy i wiąże się z pracą na komputerze, przy wykorzystaniu edytora tekstu. Słuchacze będą mogli korzystać z własnych urządzeń (laptopów) albo ze stanowisk komputerowych będących na wyposażeniu sali wykładowej. W przypadku zajęć prowadzonych w formule online, wymagany jest dodatkowo dostęp do internetu zapewniający stały kontakt z prowadzącym. Zajęcia będą prowadzone poprzez platformę Microsoft Teams. Każdy słuchacz otrzyma dostęp do platformy e-learningowej. 

Opłata za studia:

- I semestr: 1890 zł
- II semestr: 1890 zł
- Całkowity koszt studiów: 3780 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10%:

- I semestr: 1701 zł
- II semestr: 1701 zł
- Całkowity koszt studiów: 3402 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5%:

- I semestr: 1795,50 zł
- II semestr: 1795,50 zł
- Całkowity koszt studiów: 3591,00 zł

Nr konta do wpłat czesnego:

85 1030 1999 2404 3070 0015 6201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

UWAGA! Przedłużenie terminu rekrutacji.

Rejestracji dokonać można do 15 października 2022 r. 
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 18 października 2022 r. 

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2022 r.

 

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Jacek Sobczak
e-mail: jacek.sobczak@mail.umcs.pl
tel. 601 360 021 

Opis

liczba godzin dydaktycznych: 198
w tym praktyki: brak
liczba semestrów: 2

Opis studiów:

Podyplomowe Studium Legislacji to dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Studia skierowane są do absolwentów studiów: I i II stopnia lub 5-letnich jednolitych magisterskich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i pozyskaniem nowych, praktycznych umiejętności sporządzania i opiniowania projektów aktów prawnych.

Podyplomowe Studium Legislacji to jedyne tego typu studia prowadzone w Polsce wschodniej, dedykowane w szczególności pracownikom urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych urzędów administracji publicznej, zajmujących się przygotowywaniem lub opiniowaniem projektów aktów z zakresu legislacji wewnętrznej lub aktów prawnych (urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich), jak również radcom prawnym i innym osobom świadczącym usługi prawne na rzecz organów władzy publicznej.

O unikalnej formie studiów świadczy nie tylko praktyczny format zajęć dydaktycznych, ale również starannie dobrani, doświadczeni specjaliści z zakresu legislacji, wieloletni pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu czy Kancelarii Senatu. Zajęcia prowadzone są również przez kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji UMCS, co gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie.

Program studiów:

Program obejmuje 198 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których realizowane są następujące przedmioty:

 • Teoretyczne aspekty tworzenia prawa
 • Konstytucyjne aspekty tworzenia prawa
 • Procedury prawodawcze
 • Zasady tworzenia prawa – wprowadzenie
 • Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej w systemie prawnym RP
 • Stanowienie aktów prawa miejscowego
 • Zewnętrzne uwarunkowania procesu legislacyjnego
 • Publikacja prawa
 • Systematyka wewnętrzna aktu prawnego
 • Zasady techniki prawodawczej – redagowanie przepisów prawnych
 • Technika prawodawcza tworzenia poszczególnych rodzajów aktów normatywnych
 • Akty legislacji wewnętrznej
 • Uzasadnienie projektu aktu prawnego
 • Opinia do projektu aktu prawnego

Sylwetka absolwenta:

Absolwent Podyplomowego Studium Legislacji zdobędzie wiedzę z zakresu poszczególnych procedur prawodawczych, w ramach których ustanawiane są akty prawne powszechnie obowiązujące: ustawy, rozporządzenia czy akty prawa miejscowego. Dzięki praktycznej formie prowadzonych zajęć absolwent będzie potrafił samodzielnie sporządzić projekt aktu normatywnego w sposób zgodny z powszechnie uznawanymi i wiążącymi zasadami techniki prawodawczej, a także sporządzić opinię prawno-legislacyjną do projektu takiego aktu.

Ukończenie studiów:

Egzamin końcowy polega na wykonaniu praktycznego ćwiczenia z zakresu legislacji, opartego na zdobytych w trakcie zajęć umiejętnościach.