Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie

Kierunek
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


UWAGA NA ZMIANĘ W WARUNKACH UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA!

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wśród wymaganych dokumentów będą:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych /pierwszego stopnia lub magisterskich/.
  W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Limit przyjęć – co najmniej 25 osób.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania minimalnej ilości osób. 

Opłata za studia:

-        I semestr: 1600 zł + 150 zł 

-        II semestr: 1450 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3200 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1425 zł + 150 zł 

-        II semestr: 1305 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2880 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1512,50 zł + 150 zł 

-        II semestr: 1377,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3040 zł

Nr konta:

14 1030 1999 2407 6470 0015 1201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Uwaga! Przedłużenie rekrutacji do 12 października 2020 roku

Rejestracji  można dokonać do dnia 30.09.2020 r.

Dokumenty należy przesłać do dnia 19 października na adres:

Barbara Niedzielska
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
e-mail: barbara.niedzielska@poczta.umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2020 r.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Andrzej Węgliński
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS 
ul. Narutowicza 12, pokój 18A
20-004 Lublin, 
tel. 81 537 63 40 (we wrześniu, w godzinach konsultacji)
e-mail: aweglinski@poczta.umcs.lublin.pl

Opis

 

 • liczba godzin dydaktycznych: 280
  • w tym praktyki: 20
 • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

studia przeznaczone są dla absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia, zainteresowanych prowadzeniem zajęć resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych w pracy z osobami przeżywającymi trudności socjalizacyjno-adaptacyjne oraz jednostkami skierowanymi przez sąd do placówek wychowawczych, oświatowych, profilaktycznych, poprawczych czy penitencjarnych. 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do

Absolwent studiów podyplomowych w toku kształcenia, otrzymuje wiedzę z zakresu resocjalizacji i socjoterapii osób nieprzystosowanych społecznie. Zdobywa praktyczne umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy z grupą podopiecznych w instytucjach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, penitencjarnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

Absolwent studiów podyplomowych w toku kształcenia, otrzymuje wiedzę i umiejętności z zakresu resocjalizacji i socjoterapii osób nieprzystosowanych społecznie. Zdobywa praktyczne umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy z grupą podopiecznych w instytucjach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, penitencjarnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

W toku studiów kształcimy studentów do pracy w roli kreatora i animatora zajęć socjoterapeutycznych w pracy z grupą podopiecznych w: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, bursach, domach dziecka, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, ośrodkach wsparcia dziennego, ośrodkach kuratorskich, półinternatach, świetlicach szkolnych, domach pomocy społecznej.

Uwzględniając aktualne możliwości rynku pracy starannie przygotowujemy studentów do zastosowania treningu umiejętności wychowawczych, interpersonalnych, arteterapeutycznych i socjoterapeutycznych. Uczymy naszych słuchaczy treningu rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem dynamiki grupowej.

Wyposażamy studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zaburzeń w zachowaniu. W planach studiów kładziemy duży nacisk na ćwiczenia i warsztaty metodyczne z zakresu socjoterapii, komunikacji bez przemocy, metodyki pracy z grupą podopiecznych. Absolwent uzyskuje umiejętności dokonywania diagnozy dla potrzeb resocjalizacji i socjoterapii, doboru właściwych metod, technik w pracy wychowawczo-socjoterapeutycznej. Uzyskuje umiejętności do prowadzenia w szkołach/placówkach oświatowych specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowania społeczne. Studia nie dają kwalifikacji pedagogicznych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 • Wprowadzenie do psychologii społecznej
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika penitencjarna i środków probacyjnych
 • Metodyka oddziaływania resocjalizującego i socjoterapeutycznego
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Nieprzystosowanie społeczne
 • Diagnostyka resocjalizacyjna
 • Prawne podstawy resocjalizacji z elementami kryminologii
 • Prawa człowieka
 • Techniki mediacyjne w resocjalizacji i sądownictwie
 • Modyfikacja zachowań i postaw osób nieprzystosowanych społecznie
 • Socjoterapia pedagogiczna osób z trudnościami w uczeniu się z metodyką
 • Projektowanie programów resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych
 • Terapia środowiska rodzinnego
 • Praca socjalna
 • Praktyka
 • Seminarium dyplomowe 

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie 30 punktów ECTS na podstawie pozytywnych wyników zaliczeń i egzaminów przewidzianych planem studiów, zaliczenie praktyk oraz napisanie i obrona pracy końcowej.